nieuws

WFD soepel door Tweede Kamer

Archief

De Tweede Kamer is vorige week met algemene stemmen akkoord gegaan met het ontwerp van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Het vérstrekkende amendement van Groen Links en SP om in de wet een verbod op afsluitprovisie op te nemen, kreeg geen medestanders.

Wel was er brede steun voor een amendement van Myra Koomen (CDA), waarin het kabinet gevraagd wordt om in de WFD aan art. 33 toe te voegen dat “bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld ter zake van beloning of vergoeding voor het bemiddelen in financiële producten, in welke vorm ook, alsmede ter zake van de wijze van uitbetaling daarvan”. Doelstelling hiervan is het bevorderen van transparantie van beloningen, omdat dit de marktwerking bevordert. “Ook kan een beperking op afsluitprovisie voor bepaalde financiële producten provisiejagen tegengaan”, aldus Koomen in de toelichting. Minister Zalm had bij de behandeling van het wetsvoorstel al opgemerkt dat zijn ministerie overleg voert met de branche om “perverse verkoopprikkels” tegen te gaan.
Eigendomsbelang
Ook een door Frank Heemskerk (PvdA) ingediend amendement over vermelding van eigendomsbelangen is aangenomen. Vóór het sluiten van een polis moet de bemiddelaar eventuele eigendomsbelangen van leveranciers ter grootte van 10% of meer melden. Het kabinet wilde dit percentage (dat zijn basis vindt in een Europese richtlijn) opnemen in de feitelijke uitwerking van de raamwet WFD: het Besluit Financiële Dienstverlening (BFD). De Tweede Kamer wil het dus in de WFD zelf al zien staan.
Reacties
In een reactie zegt de NVA blij te zijn met de uitkomst van de stemmingen en in het bijzonder met het aannemen van het amendement-Heemskerk. “Wij zijn voorstander van helderheid in voorkomende eigendomsrelaties van aanbieders en bemiddelaars. Onze leden zijn verplicht elke vorm van aandelenbezit openbaar te maken.” NVA-directeur Niels Mourits had tijdens de hoorzitting voorafgaande aan de Kamerbehandeling gepleit voor opname van deze ‘transparantieverplichting’ in de WFD in plaats van in het BFD, mede gelet op bijvoorbeeld de consternatie rond Aegon-Meeùs. “Dit pleidooi is door de PvdA opgepakt en als amendement ingebracht bij de behandeling van de wet”, aldus de NVA.
De NBVA is ook content met de uitkomst van de stemmingen. “Wij hebben de afgelopen tijd druk gepleit om geen abrupte, ondoordachte wijzigingen in het beloningstelsel door te voeren en om de discussie breder te voeren. In die discussie moet het gaan om de vraag hoe misselling bestreden kan worden.”
De NBVA vraagt zich ten zeerste af of wijzigingen in de beloning een effectief instrument vormen om misselling tegen te gaan. “Wij zijn tevreden met het feit dat de Kamer besloten heeft om vooralsnog geen directe wijzigingen in het provisiestelsel door te voeren”, aldus de NBVA, die hierover intensief in contact wil blijven met het ministerie van financiën.

Reageer op dit artikel