nieuws

Werkgroep onderzoekt verdeling kosten toezicht financiële

Archief

sector

Minister Hoogervorst (Financiën) heeft een werkgroep ingesteld die met voorstellen zal komen voor herziening van de financiering van het toezicht op de financiële marktsector. Welk deel betaalt de overheid en welk deel wordt door de sector zelf opgehoest?
De werkgroep zal onder meer onderzoeken welke overheidsbijdrage aan de toezichtkosten redelijk is, welke aanpassing nodig is in de heffingsgrondslagen voor de doorbelaste toezichtkosten en hoe de toezichtkosten in de hand gehouden kunnen worden.
Nu de hervorming van het toezicht wat betreft de bestaande wetgeving op stapel staat (WFD), kan een nieuwe opzet voor de financiering van het toezicht daarin worden ingepast. Beheersing van kosten staat daarbij volgens het ministerie centraal. Dankzij de hervorming van het toezicht kunnen namelijk efficiency-voordelen worden bereikt en kan overlap worden vermeden.
Profijtbeginsel
Uitgangspunt bij de financiering van het toezicht is het profijtbeginsel, aldus het ministerie. Toezicht op het goed functioneren van financiële markten is in het belang van de onder toezicht gestelde instellingen. Maar dat toezicht is ook in het belang van de consumenten en de maatschappij als geheel. “In de huidige situatie worden de toezichtkosten in principe volledig doorberekend aan de onder toezicht gestelde partijen. Deze volledige doorberekening lijkt niet langer houdbaar, omdat goed toezicht niet uitsluitend het belang van de sector dient.”
Verder geldt voor banken nog steeds een uitzondering: zij betalen mede op grond van overmatige administratieve lasten niet mee aan het bankentoezicht. Dit wordt niet langer redelijk geacht.
Het ministerie heeft samen met de financiële toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer) een werkgroep ingesteld die aanbevelingen zal doen. De werkgroep zal in de komende maanden de sector consulteren. Uiterlijk 1 juli 2003 zal de werkgroep het onderzoek afronden en hierover aan de Tweede Kamer rapporteren. Doelstelling is om per 1 januari 2004 een nieuwe financieringssystematiek in te voeren.

Reageer op dit artikel