nieuws

Werkgevers gaan slordig om met concurrentiebeding

Archief

Werkgevers en werknemers gaan nonchalant met het concurrentiebeding om en weten veelal ook niet dat de betreffende wetgeving wordt gewijzigd. Dit blijkt uit een onderzoek van rechtsbijstandverzekeraar DAS.

Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer zich in de loop van dit jaar gaat buigen over het wetswijziging Concurrentiebeding. De huidige wet zou namelijk belemmerend werken op de arbeidsmobiliteit. Volgens de gewijzigde wet mag het concurrentiebeding niet langer dan één jaar duren. Ook moet de werkgever straks bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn medewerker een vergoeding betalen, ongeacht of deze bij een concurrent gaat werken. In het beding moet zijn aangegeven voor welke periode de vergoeding geldt en de hoogte moet worden vastgelegd, hetzij als vast bedrag hetzij als percentage van het loon.
Verder moet in het beding staan voor welk geografisch gebied het geldt en voor welke werkzaamheden. De huidige situatie, waarbij de werkgever soms onder bepaalde voorwaarden eenzijdig afziet van het beding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt onmogelijk. In de nieuwe situatie is de werkgever verplicht een billijke vergoeding te betalen, tenzij de werknemer instemt met het buiten werking stellen van het concurrentiebeding.
DAS
DAS verleent jaarlijks zo’n 10.000 keer rechtsbijstand voor arbeidsrechtelijke geschillen. Bij een deel daarvan speelt het concurrentiebeding een rol. Op grond hiervan heeft de rechtsbijstandverzekeraar een onderzoek laten houden naar de manier waarop werkgevers en werknemers (in diverse branches) omgaan met deze materie. Hieruit blijkt dat werkgevers en werknemers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de aanstaande wetswijziging.
Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers vaak te pas en te onpas de werknemers een concurrentiebeding opleggen. Ongeveer 41% van de werkgevers hanteert een concurrentiebeding en hiervan doet 44% dit gemakshalve voor alle functies in het bedrijf, dus voor directieleden en postkamermedewerkers. Het is dan ook niet verbazend dat 31% aangeeft de werknemers soms of nooit aan het concurrentiebeding te houden. “Werknemers nemen dus het concurrentiebeding vaak onnodig op in de arbeidsovereenkomst”, aldus DAS.
Ook de werknemers nemen het concurrentiebeding niet zo ernstig. Ongeveer 16% van de werknemers zegt te weten dat er voorwaarden voor hen gelden. Eenderde van hen verwacht echter dat de werkgever hen daar niet aan zal houden.

Reageer op dit artikel