nieuws

Wansink ziet gat in bescherming tegen het terrorismerisico

Archief

Nederlandse motorrijtuigenverzekeraars draaien volgens professor Han Wansink in voorkomende gevallen nog steeds op voor terreurschade zonder daarbij een beroep te kunnen doen op de terreurpool. Wansink, hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit, pleitte vorige maand in AM voor een aanpassing van het protocol voor de afwikkeling van terreurschadeclaims. Daarbij kwam ook de verzekering van het WAM-risico ter sprake. Na contact met het Waarborgfonds Motorverkeer bleek Wansink dat zijn uitwerking van het WAM-risico moet worden bijgesteld.

“In het AM van 13 december jl. is in het kader van een op zichzelf juiste weergave van een door mij gegeven lezing ter gelegenheid van het afscheid van professor Kamphuisen ook aandacht besteed aan het zogeheten WAM-risico. Een nadere beschouwing van de positie van de bij het verzekeren van het WAM-risico betrokken partijen noopt tot een correctie en met name daar waar het Waarborgfonds in het geding is in relatie tot in het buitenland veroorzaakte terrorismeschade met een in Nederland geregistreerd, onverzekerd motorrijtuig”, stelt Wansink.
Bij terreurschade veroorzaakt door een onverzekerd Nederlands motorvoertuig rust niet op het waarborgfonds, maar op het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (NBM) een restitutieplicht tegenover het buitenlands bureau dat de schade overeenkomstig het aldaar geldende WAM-regime heeft vergoed. “Dat kan – zoals in Frankrijk en Groot-Brittannië – betekenen: een vergoeding zonder enige bovengrens!”, aldus Wansink.
“Noch het NBM, noch de aangesloten leden-verzekeraars over wie het bedrag van de restitutie uiteindelijk wordt omgeslagen, zullen hun aandeel in de NHT-pool kunnen onderbrengen. Ook de Noodwet Financieel Verkeer biedt hier geen soelaas, nu het NBM buiten de werkingssfeer van de wet valt en ten aanzien van de omslag over de WAM-verzekeraars geen sprake is van het ‘doen van uitkeringen ingevolge gesloten overeenkomsten van verzekeringen’ in de zin van het nieuwe artikel 18 lid b van de Noodwet.”
Ook als het ongeval in het buitenland wordt veroorzaakt door een wel verzekerd motorrijtuig, kan de verzekeraar niet aankloppen bij de NHT. “Ook dan is het de vraag of in het licht van het bepaalde in artikel 18 lid b de Noodwet Financieel Verkeer afdoende bescherming kan bieden aan de WAM-verzekeraar, voor zover deze tot restitutie aan het buitenlands Bureau is gehouden tot een bedrag waarvoor krachtens de polisvoorwaarden ‘intern’ dekking ontbreekt. Voorts lijkt een op nationaal niveau ingrijpen door de Minister van Financiën slecht te passen in een internationaal systeem, gebaseerd op het voorfinancieren van de schadeloosstelling door het Nationaal Bureau in het land van het ongeval op basis van de zekerheid dat de financiële last uiteindelijk wordt gedragen door de WAM-verzekeraar, respectievelijk het Nationaal Bureau in het land, waar het schadeveroorzakend motorrijtuig is geregistreerd.”
“Het is alleszins verdedigbaar te stellen dat, zo de WAM-verzekeraar tegenover het buitenlandse Bureau van motorrijtuigverzekeraars al een beroep op de Noodwet zou kunnen doen, de restitutieplicht dan voor het geheel terugvalt op het NBM en daarmee op de totale Nederlandse motorrijtuigverzekeringsmarkt. Gewezen zij op de eerste Europese richtlijn uit 1972 die de basis vormt voor de verplichting van het NBM om zich in gevallen als hier aan de orde, ten opzichte van het buitenlandse Bureau garant te stellen.”
Gat
Zo wordt volgens Wansink een gat in de bescherming van de Nederlandse verzekeraars tegen het terrorismerisico zichtbaar. “Dat geldt in ieder geval voor het NBM in het geval van door een onverzekerd motorrijtuig in het buitenland veroorzaakte schade. Voor door een wel verzekerd motorrijtuig in het buitenland veroorzaakte schade is dat alleen anders indien de WAM-verzekeraar – anders dan voor andere vormen van verzekering – wel kan terugvallen op een volledige herverzekeringsdekking. Dat nu zou opmerkelijk zijn. Immers, waarom zou het terrorismerisico in de WAM-sfeer wel (her)verzekerbaar zijn gebleven? Is het niet zo dat juist de autobomaanslag tot op heden niet alleen de meest gebruikte, maar ook de succesvolste vorm van terrorisme is gebleken?”

Reageer op dit artikel