nieuws

Wansink bepleit aanpassing protocol terreurschadeclaims

Archief

Han Wansink, hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit, pleit voor een aanpassing van het Protocol Afwikkeling Claims ter afwikkeling van terreurschadeclaims. Ook is hij van mening dat het Waarborgfonds Motorverkeer nog steeds het risico loopt schade door terrorisme volledig te moeten uitkeren.

Han Wansink plaatste deze opmerkingen op het symposium over de dekking van terrorismerisico ter gelegenheid van het afscheid van professor Gerard Kamhuisen. Kamhuisen nam op 13 november afscheid als partner van advocatenkantoor Houthoff Bruma.
De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) biedt sinds 15 augustus een beperkte dekking voor Nederlandse terreurrisico’s. Dat wekt vaak ten onrechte de indruk dat schade veroorzaakt door terrorisme in het buitenland in geen geval gedekt is, aldus Wansink. “Globaal gesproken worden als Nederlandse risico’s aangemerkt opstallen (met inhoud) in Nederland, vaartuigen en motorrijtuigen die in Nederland zijn geregistreerd en alle andere verzekerde belangen voor zover deze zijn verzekerd door een in Nederland woonachtige of gevestigde (rechts)persoon. Daarmee schept de regeling wel degelijk ruimte voor dekking op een met een Nederlandse verzekeraar gesloten overeenkomst van verzekering onder het regiem van de terreurpool als het risico zich buiten de landsgrenzen van Nederland verwezenlijkt.”
Mailing
De verzekeraars hebben volgens Wansink in principe kunnen volstaan met een huis-aan-huismailing om de verzekeringnemers te informeren over de beperking van de terreurdekking. Als een verzekeringnemer stelt de mailing niet te hebben ontvangen, rust op de verzekeraar echter wel de last om aan te tonen dat de brief de verzekerde heeft bereikt. “Naar ik vrees zal alleen een rechterlijk bewijsvermoeden dat de brief daadwerkelijk op het desbetreffende adres is bezorgd, de verzekeraar afdoende kunnen helpen. Een beroep daarop lijkt overigens geenszins kansloos”, aldus Wansink, die het verdedigbaar acht te stellen dat de kans dat een brief bij een door TPG Post verzorgde huis-aan-huis-bezorging niet op de deurmat valt, zeer gering is.
WAM-verzekeraars
Voor de WAM-verzekeraars speelt daarnaast het probleem dat de terreurdekking niet expliciet is beperkt in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Wansink noemde hier het voorbeeld van een aanslag waarbij een auto als bom wordt gebruikt. “Zonder nadere regeling zou zulks betekenen dat de WAM-verzekeraar tegenover derde-benadeelden gehouden is tot de minimale verzekerde som of – in geval van een aanslag in het buitenland – tot het aldaar geldende minimumbedrag of zelfs onbeperkt. Hij heeft op de verzekerde weliswaar van rechtswege ex artikel 15 WAM een verhaalsrecht, maar de uitoefening daarvan moet – zeker bij hoge bedragen – illusoir worden geacht. Het ziet er naar uit dat ook hier alleen een beroep op de Noodwet financieel verkeer de WAM-verzekeraars afdoende bescherming kan bieden.”
Via de Noodwet kan de minister van Financiën in buitengewone omstandigheden de uitkeringsverplichtingen van verzekeraars beperken voor polissen waarbij geen tussentijdse eenzijdige wijziging van de polisvoorwaarden mogelijk is, zoals levensverzekeringen. Men is echter voorbijgegaan aan uitkeringsverplichtingen waarmee het Waarborgfonds Motorverkeer te maken zou kunnen krijgen, denkt Wansink. “Het Waarborgfonds is geen verzekeraar, maar loopt wel grote risico’s daar waar geen beroep op een WAM-verzekeraar mogelijk is bij bijvoorbeeld het gebruik van een motorrijtuig als autobom. Bedacht zij dat het Waarborgfonds voor in Nederland geregistreerde motorrijtuigen moet opkomen ook bij schadevoorvallen in het buitenland en overeenkomstig de aldaar geldende – soms hogere – limieten.”
Schadeafhandeling
De afwikkeling van terreurschadeclaims is geregeld in het Protocol Afwikkeling Claims en wel zodanig dat beslissingen van de terreurpool bindend zijn voor alle partijen, zonder dat de pool daarover verantwoording hoeft af te leggen. Wansink is van mening dat de verzekerde hiermee ten onrechte wordt verplicht zonder meer akkoord te gaan met de afwikkeling van de claim door de verzekeraar. Het protocol zou daarom op dat punt moeten worden aangepast. “Een polisclausule die de verzekerde het recht ontneemt om de vaststelling of sprake is van terrorisme in de zin van de polis – en in het verlengde daarvan – of al dan niet de beperkte dekking geldt, in rechte te betwisten, lijkt zonder meer onredelijk bezwarend.”
Een verzekeraar kan tegenover een verzekerde die niet akkoord gaat met een aangeboden vergoeding, niet volstaan met een verwijzing naar het clausuleblad. “De laatste kan mijns inziens wel degelijk aanspraak maken op inzicht in de achterliggende besluitvorming en berekeningswijze en de verzekeraar zal dus desgevraagd die informatie via de pool dienen te leveren.”

Reageer op dit artikel