nieuws

Waarborgfonds keert kwart meer schadevergoeding uit

Archief

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft vorig jaar in totaal voor e 63,8 (51,1) mln aan schade-uitkeringen gedaan, een toename van 24,9%. Vooral in de categorieën personenschade (+46%) en wegmeubilair (+52%) werd fors meer uitgekeerd.

Het aantal in behandeling genomen claims steeg met 14,3% tot 64.500 (56.400). Die toename is vooral veroorzaakt door de ingebruikname van het nieuwe automatiseringssysteem Narsis. Dat veroorzaakte een achterstand in de claimverwerking, waardoor een deel van de in 2002 geregistreerde claims nog betrekking had op 2001. “Gecorrigeerd voor dit effect zouden wij 60.230 claims hebben gerapporteerd over 2001 en bedraagt het werkelijke aantal in 2002 ontvangen claims 60.700”, aldus het Waarborgfonds. Dat betekent een veel kleinere stijging (+0,8%) van het aantal ontvangen claims. Door deze correctie neemt wel het stijgingspercentage van het aantal ontvangen claims in 2001 ten opzichte van 2000 toe: van 4,3% tot 6,6%.
Vergoedingen
Het uitgekeerde bedrag voor schade aan wegmeubilair steeg met 52% tot e 14,7 (9,7) mln; het aantal claims nam toe tot 14.300 (13.500). De afgelopen tien jaar is het aantal claims in deze categorie met 75% gestegen, bij een toename van het wagenpark van 30%. Het Waarborgfonds is een onderzoek gestart naar efficiëntere aanlevering en een andere wijze van schadebetalingen, waarmee de kosten van dossierbehandeling moeten worden verlaagd. Als eerste zal daarbij worden gekeken naar de wegmeubilairdossiers.
Ook in de categorie personenschade liep het uitgekeerde bedrag flink op: vorig jaar werd e 13,1 (9,0) mln uitgekeerd, een stijging van 46%. Het aantal ontvangen claims is met 1.717 bijna teruggekeerd op het niveau van 1994. De uitgekeerde vergoedingen voor schade in het rijdend verkeer, e 10,4 (9,5) mln, en parkeerschades, e 25,6 (22,9) mln, gaven een lichte stijging te zien.
De totale schadelast over 2002, inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening schade, is per saldo lager dan het jaar ervoor: e 70,8 (71,8) mln. Belangrijkste oorzaak is een lagere voorziening schade voor de personenschadedossiers door een daling van het aantal claims en de verkorting van de doorlooptijd.
Uitgesplitst naar de aard van de veroorzaker is het aantal ontvangen claims in alle categorieën vrijwel gelijk gebleven. Wel zijn over de gehele linie aanzienlijk hogere uitkeringen gedaan: voor schade door doorrijders (+24% tot e 51,7 mln), schade door onverzekerden (+24% tot e 9,5 mln) en schade door diefstal/geweld (+20% tot e 2,1 mln). Schade door gemoedsbezwaarden leverde zelfs bijna een verdrievoudiging van de schadevergoedingen op: e 552.000 (191.000).
Hoewel de werkvoorraad bij het Waarborgfonds licht opliep tot 1.200 claims, werd vorig jaar in een recordaantal van 63.300 (53.300) dossiers een beslissing genomen. In gemiddeld 78% van de gevallen is de beslissing geheel of gedeeltelijk gunstig uitgevallen voor de benadeelde. De gemiddelde doorlooptijd per dossier liep op tot 48 (33) werkdagen. Wel werd de doorlooptijd voor personenschadeclaims verkort tot 227 (274) dagen.
De van verzekeraars en staat ontvangen bijdragen bedroegen vorig jaar e 62,5 (63,2) mln, verdeeld over e 61,3 (62,0) mln voor 8,1 (7,8) mln gekentekende voertuigen en e 1,1 (1,2) mln voor 1,1 (1,1) mln niet-gekentekende voertuigen.
Vierde richtlijn
Het Waarborgfonds is aangesteld als schadevergoedingsorgaan in de vierde Europese WAM-richtlijn, die de schaderegeling bij aanrijdingen in de EU moet vergemakkelijken. De Europese Commissie kondigde vorige week aan Nederland voor het Europese Hof van Justitie te dagen, omdat de vierde richtlijn in ons land nog niet in wetgeving is omgezet. Dat had medio vorig jaar al gebeurd moeten zijn.
Volgens Waarborgfonds-directeur Frits Blees hoeft Nederland geen zware sancties te vrezen. “Als we de richtlijn wel op tijd hadden ingevoerd, waren we een unicum geweest. In de meeste landen is de richtlijn nog niet in lokale wetgeving omgezet. Waarschijnlijk worden we nu bestraffend toegesproken en daar zal het bij blijven.”
Vakantiegangers kunnen bij een aanrijding de schade al wel conform de richtlijn regelen, aldus Blees. “Wij zijn volledig voorbereid op onze rol als schadevergoedingsorgaan en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars heeft al een informatiecentrum ingericht, zoals in de vierde richtlijn is gesteld. Verder hebben vrijwel alle verzekeraars een vertegenwoordiger benoemd in elke EU-lidstaat. In de praktijk is de richtlijn dus al ingevoerd.”
Nederlanders die in een EU-lidstaat worden aangereden door een inwoner van de Europese Unie, kunnen onder de nieuwe richtlijn in Nederland de verzekeraar van de tegenpartij aanspreken via een schadevertegenwoordiger. Het Waarborgfonds Motorverkeer vervult zijn rol als schadevergoedingsorgaan wanneer de verzekeraar in het land van het slachtoffer geen vertegenwoordiger heeft of niet vlot genoeg reageert. Schadelast Waarborgfonds schade- schade- parkeer- weg- rijdende personen- claims last schade meub. schade schade 1998 49.694 42,1 17,2 7,1 7,4 10,5 1999 54.669 47,1 20,2 7,9 8,0 10,9 2000 56.500 51,9 21,2 9,8 9,3 11,6 2001 56.400 51,1 22,9 9,7 9,5 9,0 2002 64.500 63,8 25,6 14,7 10,4 13,1 (schadelast x e mln)

Reageer op dit artikel