nieuws

WA-verzekeraar heeft geen recht op gedetailleerde nota letseladvocaat

Archief

Het is bij letselschade gebruikelijk dat de kosten voor een belangenbehartiger vergoed worden door de aansprakelijke verzekeraar. Ook een tussentijdse declaratie wordt in de regel uitbetaald. Een WA-verzekeraar weigert echter de buitengerechtelijke kosten van een letselschadeadvocaat volledig te betalen. Volgens hem is de tussentijdse declaratie veel te hoog uitgevallen. Het slachtoffer dient een klacht in bij de Raad van Toezicht Verzekeringen.

Een vrouw loopt op 23 december 2000 bij een verkeersongeval waar een motorvoertuig bij betrokken is, letselschade op. De vrouw laat zich voor de vordering op de WA-verzekeraar van het voertuig bijstaan door een letselschadeadvocaat. De vrouw is als gevolg van het ongeval arbeidsongeschikt geraakt. Haar werkgever heeft haar contract niet verlengd, waardoor zij 70% van haar inkomen van vóór het ongeval ontvangt. Het is onwaarschijnlijk dat zij binnen korte tijd terugkeert op de arbeidsmarkt. Ook is zij voor het huishoudelijke werk aangewezen op betaalde hulp. De schade is met de schaderegelaar van de WA-verzekeraar besproken. Op zijn verzoek brengt hij samen met de letselschadeadvocaat een bezoek aan de vrouw. In de periode tot en met mei 2001 heeft de verzekeraar ( 5.500 aan voorschotten verstrekt.
De verzekeraar is echter niet bereid om de kosten van de advocaat voor buitengerechtelijke rechtsbijstand inclusief medische voorschotten ten bedrage van ( 3.789 te voldoen. De verzekeraar volstaat met een voorschotbetaling van ( 2.000. Hij merkt daarbij op dat de declaratie, die voorzien was van een specificatie (in de trant van ‘inkomende correspondentie’ en ‘besprekingen’) zeer fors overkomt en op gespannen voet staat met de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 BW. De toets houdt in dat het voldoende aannemelijk moet worden gemaakt dat het naar aard en omvang van de kosten redelijk was deze kosten te maken.
In haar klacht bij de Raad van Toezicht stelt de vrouw dat zij het onbetamelijk vindt dat de WA-verzekeraar zonder motivering afwijkt van de gewoonte om de kosten van een belangenbehartiger te voldoen. Gezien de gevolgen van het ongeval heeft de vrouw terecht een advocaat ingeschakeld. Door de redelijkheid in twijfel te trekken en door te weigeren volledige schadevergoeding te betalen, handelt de WA-verzekeraar volgens klaagster in strijd met de goede naam van het verzekeringsbedrijf.
Geen incassobureau
De verzekeraar zegt zich er bewust van te zijn dat klaagster bij het verhalen van de schade er recht op heeft zich te laten bijstaan door een deskundige en dat hij (op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW) de hieraan verbonden redelijke kosten moet vergoeden. Ook is hij bereid om (conform uitspraaknr. III, 95/6 van de Raad van Toezicht) de tussentijdse declaraties van de letselschadeadvocaat te vergoeden.
De verzekeraar vraagt zich echter af of de tussentijds gedeclareerde kosten redelijk zijn. De zogeheten ‘dubbele redelijkheidstoets’ mag hij naar zijn idee ook tussentijds toepassen. De kosten komen de verzekeraar fors voor, “mede gelet op de nog korte tijd dat de advocaat met het dossier bezig was”. Voor correspondentie is 4,3 uur gedeclareerd. De verzekeraar zegt in de ‘declaratieperiode’ slechts één brief te hebben ontvangen van de advocaat; de door verzekeraar ingeschakelde schaderegelaar ontving er twee. “De door de advocaat opgestelde urenverantwoording is uiterst summier en geeft geen inzicht welke werkzaamheden worden gedeclareerd.” De verzekeraar betaalt om die reden slechts 75% van de declararatie.
Een toelichting geeft de advocaat desgevraagd echter niet, omdat hij zegt in opdracht van de klaagster te werken en niet voor verzekeraar. De verzekeraar vindt dit argument niet valide. “De advocaat frusteert het recht van verzekeraar om de gevorderde schade adequaat te toetsen.”
Ten slotte merkt verzekeraar nog op dat de advocaat meerdere keren de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen heeft ingeschakeld “als een soort veredeld incassobureau”. “Zogenaamd onder het mom van het belang van zijn cliënt, doch feitelijk voor zijn eigen financiële belang. Dit frustreert de eventuele weren die een betalende partij heeft tegen de omvang of de redelijkheid van de gevorderde kosten.”
Te ver
De klaagster meent dat de nota aan haar is gericht en, voorzover verzekeraar die niet betaalt, door haar betaald moet worden. “Uiteraard mag van een belangenbehartiger een toelichting worden verwacht op de in rekening gebrachte kosten. Op de urenspecificatie van de advocaat zijn de werkzaamheden naar datum, verrichting en tijdsbeslag uitgesplitst.”
Volgens de klaagster heeft de verzekeraar niet voldoende gemotiveerd waarom de kosten niet redelijk zijn. “Te ver gaat van de belangenbehartiger te verlangen dat hij per kostenpost toelicht waaruit de werkzaamheden hebben bestaan. Te ver gaat ook een inhoudelijke beoordeling van de werkzaamheden door de verzekeraar. De belangenbehartiger heeft een zekere vrijheid te bepalen hoe hij de belangen van zijn cliënt zal dienen. Verzekeraars bezwaren richten zich met name tegen de gedeclareerde 4,3 uren voor correspondentie, telefonisch overleg en het bestuderen van stukken.”
In het commentaar op het verweer van de verzekeraar is nader toegelicht waaraan deze uren zijn besteed.
Niet onredelijk
De Raad van Toezicht merkt op dat de verzekeraar niet heeft aangevoerd dat het door de advocaat in rekening gebrachte uurtarief onredelijk hoog is. “Het grootste gedeelte van de specificatie van de door de advocaat bestede tijd – besteed aan besprekingen en de voorbereiding ervan – wordt door verzekeraar niet als onjuist bestreden. De overige door de advocaat aan de zaak bestede tijd komt, mede gelet op de door de advocaat gegeven toelichting, niet onredelijk voor.” De Raad is dan ook van mening dat “verzekeraar zich niet in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat hij het nog niet voldane gedeelte van de declaratie niet behoeft te voldoen zolang de advocaat geen verdere specificatie van zijn declaratie heeft gegeven”. De klacht wordt gegrond verklaard. De verzekeraar moet alsnog de nota van klaagsters advocaat volledig vergoeden.
Raad van Toezicht Verzekeringen, uitspraaknr. 2002/58 Mo.

Reageer op dit artikel