nieuws

Volmachtspecifieke opleidingen gewenst

Archief

Volmachtkantoren hebben behoefte aan opleidingen die betrekking hebben op volmachtspecifieke werkzaamheden, zoals schadebehandeling en acceptatie. Dit blijkt uit een tweede benchmarkonderzoek Volmacht over het thema Personeel, uitgevoerd door D&O in opdracht van de NVGA.

Volmachtkantoren besteden op jaarbasis iets minder (e 983) dan provinciale assurantiekantoren (e 1.000) aan opleidingen. Opvallend vindt D&O dat ruim 60% van de respondenten aangeeft minder dan e 500 aan opleidingen per jaar per medewerker te besteden. Daarbij merken de onderzoekers wel op dat in het onderzoek is gevraagd naar de investering voor alle medewerkers, dus ook medewerkers die niet direct kunnen worden toegerekend aan het volmachtbedrijf.
Volmachtkantoren hebben primair behoefte aan opleidingen op het gebied van Schadebehandeling (53,8%), Acceptatie (40,4%) en Brand en Aansprakelijkheid (38,5%). Behoefte aan opleidingen op het gebied van reisverzekeringen en ziektekosten is er nauwelijks, respectievelijk 1,9% en 3,8%.
Kwaliteit
D&O heeft aan de volmachtkantoren gevraagd aan te geven hoe men de kwaliteit van de volmachtgevers waardeert over de verschillende branches. Opvallend daarbij is dat volmachtgevers op het gebied van ziektekosten met het rapportcijfer 6,1 fors afwijken van bijvoorbeeld volmachtgevers op het gebied van Brand, Rechtsbijstand en Reisverzekeringen, die allemaal een 7,2 scoren.
De onderzoekers hebben ook de effectiviteit van de medewerkers gemeten. Hieruit blijkt dat één fulltime schadebehandelaar gemiddeld 1.099 schadedossiers per jaar behandeld. Hiervan maakt Motorrijtuigen (593) het grootste deel uit, gevolgd door Brand (198) en Aansprakelijkheid (132). Het gemiddeld aantal nieuwe aanvragen bedraagt 954 per jaar per acceptant. Het aantal mutaties dat per jaar door één acceptant behandeld wordt, bedraagt 2.259.
Beloning
Onderzocht is wat bij volmachtkantoren de gemiddelde beloning is voor de meest gangbare functies als Schadebehandelaar, Acceptant, Administratief medewerker volmacht en Hoofd Volmacht.
De beloning varieert van e 1.500 voor een onervaren acceptant tot en met e 4.000 voor een ervaren hoofd volmacht. Een beginnend Schadebehandelaar ontvangt gemiddeld e 1.490, een ervaren schadebehandelaar ontvangt e 2.526. Een beginnend administratief medewerker Volmacht ontvangt e 1.409 en als hij ervaren is e 2.231. Het Hoofd Volmacht heeft een aanvangssalaris van e 1.783 en een ervaren iemand ontvangt e 4.096. Deze bedragen worden betaald als een persoon nu in dienst zou treden.
Ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden blijkt dat alle respondenten studiekosten 100% vergoeden; 98,1% geeft 100% aanvulling bij ziekte en 86,8% biedt provisievrije ‘eigen’ verzekeringen. Van de kantoren die in het arbeidsvoorwaardenpakket een pensioenregeling hebben opgenomen op basis van middelloon of eindloon, neemt 75% de pensioenpremie volledig voor eigen rekening. Bij 12,5% van de kantoren draagt de werkgever respectievelijk 75% c.q. 50% bij.
De personeelskosten maken met een percentage van 53% het grootste deel uit van de kantoorkosten. Gevolgd door 16% aan algemene kosten (communicatiemiddelen, lidmaatschappen, externe adviseurs, et cetera), 8% huisvestingskosten, 7% automatiseringskosten en 8% aan afschrijvingen. Aan reclame- en marketingkosten wordt 4% uitgegeven. Het percentage van de totale kantoorkosten die toegerekend kunnen worden aan het volmachtbedrijf bedragen 43,6%. Dat betekent dat het provinciale bedrijf 56,4% van de kosten voor zijn rekening neemt.
Het gemiddelde ziekteverzuim bij volmachtkantoren ligt met 3,8% beduidend lager dan het gemiddelde in de verzekeringsbedrijfstak (6,2%). Wat opvalt is dat de kantoren die zijn aangesloten bij de NVGA een lager ziekteverzuim hebben dan niet-NVGA-kantoren.
Het onderzoek is verricht onder 358 volmachtkantoren. Hieronder zijn echter veel ondernemingen die uitsluitend een rechtsbijstand- of reisverzekeringsvolmacht hebben. De onderzoekers schatten dat het aantal volmachtkantoren waar het benchmarkonderzoek voor bedoeld is, rond de 200 kantoren ligt. Onderzoekers hebben 53 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. Op een bestand van 200 volmachtkantoren is dat een respons van 27%.

Reageer op dit artikel