nieuws

Volmachtbedrijven gaan op overnamepad

Archief

Meer dan de helft van de ruim vierhonderd volmachtkantoren zegt de komende drie jaar één of meer assurantieportefeuilles te gaan overnemen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Bureau D&O onder 121 volmachtbedrijven. Negen op de tien ondervraagde kantoren zegt zijn omzet de komende drie jaar te gaan vergroten. Volgens het onderzoek ligt momenteel de premie-omzet (in volmacht) bij een vijfde van de volmachtbedrijven boven e 10 mln. Voor 11% ligt die omzet tussen de e 5 mln en e 10 mln, bijna 40% zit tussen de e 5 mln en de e 1 mln en 23,5% doet het met een premie-omzet van minder dan e 1 mln.
Volmachtkantoren zien er in de verdeling schade-/leveninkomsten vrijwel hetzelfde uit als gewone assurantiekantoren: 73% van de omzet komt uit schadeverzekeringen, 20% uit levenpolissen en 7% uit hypotheken. Van alle schadeverzekeringen wordt gemiddeld 52% ondergebracht in de volmacht(en) en 11% bij de Amsterdamse of Rotterdamse assurantiebeurs. De overige 37% wordt ‘provinciaal’ (als bemiddelaar)_gesloten. Volgens het onderzoek komt gemiddeld 62% van de volmachtomzet van particulieren, de rest is zakelijk.
Subagenten
Bij 56% van de volmachtkantoren komt een deel van de posten binnen via andere tussenpersonen (=subagenten). Zes procent werkt met meer dan honderd subagenten, 62% doet het met hooguit vijf subagenten. Bij één op de tien volmachtbedrijven zorgen subagenten voor liefst 80% van de premie-omzet (in volmacht); voor tweederde is het subagenten-aandeel niet meer dan 10% van de omzet. Opvallend is dat 18% van de gevolmachtigden geen schriftelijke overeenkomst heeft met subagenten, bijvoorbeeld over bevoegdheden en aansprakelijkheden.
De belangrijkste verzekeraar voor volmachtkantoren is volgens het D&O-onderzoek Delta Lloyd. Andere maatschappijen die veel worden genoemd zijn Nationale-Nederlanden, Amev en AXA.
De helft van de volmachtkantoren brengt één of meerdere risico’s onder in een pool met meerdere risicodragers; hoe groter het kantoor, hoe groter de kans op een pool-constructie. Brand (91%), Benzine (87%) en Aansprakelijkheid (80%) zijn uitgelezen risico’s voor een pool. Dat geldt minder voor Overige varia (51%), Transport (49%), Medische varia (33%) en Rechtsbijstand (22%).
Werkscheiding
De omvang van volmachtkantoren is gemiddeld groter dan van een ‘provinciaal’ kantoor. Bij 40% is het personeelsbestand groter dan twintig. Eén op de zeven gevolmachtigden doet het met maximaal vijf mensen. Overigens is het aantal medewerkers dat zich alleen maar met de volmachtactiviteiten bezighoudt bij de helft niet meer dan vijf.
Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat 54% van de ondervraagde volmachtkantoren geen aparte volmachtafdeling heeft, maar de werkzaamheden door de ‘gewone’ medewerkers laat verrichten. Dit gegeven speelde eind vorig jaar nog een belangrijke rol in de discussie rond de zelfregulering van brancheorganisatie NVGA. Strikte scheiding van werkzaamheden werd toen uit het eerste voorstel voor de ‘kwaliteitsnormering’ geschrapt. Daarmee zouden grote efficiencyvoordelen van het gemengde bedrijf verloren gaan, zo luidde de verklaring. Wel zullen NVGA-leden nog voor het einde van dit jaar procedures moeten opstellen om conflicterende situaties bij acceptatie, royement, schadebehandeling en schadelastbeheersing te voorkomen.
Een andere NVGA-eis is dat accountants jaarlijks de financiële stromen binnen het volmachtbedrijf moeten controleren. Volgens de volmachtkantoren hebben accountants (en belastingadviseurs) echter onvoldoende kennis van volmachtactiviteiten: 62% is die mening toegedaan. Toch maakt 95% van de kantoren gebruik van een accountant.

Reageer op dit artikel