nieuws

Verzekeraars moeten van Bomhoff met de billen bloot

Archief

Zorgverzekeraars moeten in hun jaarverslagen meer openheid van zaken geven. Hun beheerskosten moeten duidelijk zijn en daarop zullen ze worden afgerekend. Dit zei minister Bomhoff op de jaarlijkse bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland.

Nadat Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, de durf en de daadkracht van de nieuwe minister had geprezen, liet Bomhoff zien dat deze predikaten niet onverdiend zijn. Na een inleidend ‘grapje’ over de vele auto’s met chauffeur voor de deur, deelde hij mee dat hij “eisen gaat stellen aan de jaarverslagen van zorgverzekeraars”. “Vooral de overhead-kosten moeten duidelijk zijn, want ik wil die kosten openbaar gaan maken. En dat moet al over 2002.”
Bomhoff gaat er dus van uit, dat verzekeraars overmatige beheerskosten hebben. Hij gaat er aan voorbij dat ziekenfondsen niet in staat zijn tot onmatige kosten, omdat zij zeer strak genormeerd en gecontroleerd worden door het College voor Zorgverzekeringen. Ook particuliere verzekeraars mogen van de Pensioen- en Verzekeringskamer niet met geld smijten. Naderhand in de wandelgangen viel te beluisteren dat verzekeraars eventuele besparingen op beheerskosten niet bijzonder zinvol vinden, omdat die slechts een fractie zijn van de totale kosten.
Bomhoff stelde dat de verzekeraars die het in zijn ogen niet goed doen, in 2005 niet mogen meedoen met het nieuwe zorgverzekeringsstelsel. Ook dat is zeer krasse taal, want de meeste zorgverzekeraars zijn dusdanig groot dat hun verzekerden niet of nauwelijks door anderen zouden kunnen worden opgevangen.
Rapportcijfers
Ook wil Bomhoff dat verzekerden, in samenwerking met consumenten- en patiëntenorganisaties, rapportcijfers gaan geven aan zorgverzekeraars. “Ik streef ernaar volgend jaar met een systeem hiervoor te komen.” Het moet onder meer gaan om klantvriendelijkheid, doelmatigheid, prijs en kwaliteit.
Voorafgaand aan deze mededelingen had Wiegel het in zijn speech ook over die rapportcijfers. “In de krant van wakker Nederland zei de minister: ‘Als het moet zet ik de verzekeraars te schande’. Dat beschouwen wij als een blijk van een wat ver doorgevoerd enthousiasme van de minister. Het is uitstekend als je wordt afgerekend op je prestaties. Dat afrekenen gebeurt uiteraard in de eerste plaats door onze klanten, de verzekerden. Als een objectief en betrouwbaar beoordelingssysteem van een onafhankelijke organisatie onze verzekerden daarbij kan helpen, dan juichen wij dat toe. Het is dan ook niet toevallig dat wij al enige tijd gesprekken voeren met de Consumentenbond om te komen tot een systeem voor het vergelijken en beoordelen van zorgverzekeraars.”
Martin Bontje, directeur van Zorgverzekeraars Nederland, lichtte voor AM toe dat over dat systeem nog weinig te zeggen valt omdat de partijen nog niet verder zijn gekomen dan oriënterende gesprekken. “Het staat nog niet vast om welke criteria het moet gaan, hoe de beoordeling moet worden gerealiseerd en hoe die openbaar moet worden gemaakt.” Wel staat vast dat het om een continue vergelijking moet gaan en om een periodieke berichtgeving van enkele malen per jaar.
Wachtlijsten
“Binnen twee jaar moeten van minister Bomhoff de wachtlijsten voor levensbedreigende ziektes zijn weggewerkt”, zei Wiegel. “De minister mag daarop worden afgerekend, zei hij onlangs. Gezien de complexiteit van het probleem, getuigt dit van durf.” De plannen kosten echter wel geld. Wiegel: “Om de wachtlijsten weg te werken zal het aantal behandelingen aanzienlijk moeten stijgen en daarmee ook de uitgaven aan zorg. Ook voor het vergroten van de doelmatigheid zijn extra investeringen nodig, bijvoorbeeld voor ICT en voor meer handen aan het bed. De politieke hamvraag is of deze kostenstijging past binnen de extra investeringen die het kabinet voor de zorg heeft uitgetrokken. In Zorgnota 2003 staat dat de uitgaven binnen het budgetkader moeten vallen. Vallen de kosten hoger uit dan geraamd, dan zijn we terug bij de discussie tussen recht op zorg enerzijds en het budgettair kader anderzijds.”
Vrolijker nieuws bracht Bomhoff met de mededeling dat de zorgverzekeraars ruimte krijgen voor eigen klinieken en andere zorginstellingen. “Ik ga de Ziekenfondswet zodanig wijzigen dat de ziekenfondsen ook zelf zorg kunnen gaan leveren. Ze kunnen dan met hun eigen instelling contracten sluiten. Dat bevordert de concurrentie tussen instellingen en dat komt de verzekerde ten goede.” Dit plan kan bijdragen tot het verdwijnen van de wachtlijsten. Martin Bontje zei naderhand tegen AM dat het niet alleen om een wijziging van de Ziekenfondswet zal gaan gaat, maar ook om een andere honoreringsmethodiek. Privéklinieken mogen nu wel de kosten voor medische hulp in rekening brengen, maar niet de bijkomende kosten.
De huidige honoreringswijze is ook een probleem voor particuliere verzekeraars die er wél eigen klinieken op na mogen houden. Overigens is het de vraag of het huidige onderscheid tussen privéklinieken en overige klinieken ook straks zal worden gehandhaafd.
Knikkers
Op de bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland had directeur Martin Bontje een bijzonder antwoord op de krasse taal van minister Bomhoff. Hij overhandigde hem een zak met knikkers. “De knikkers zijn de zorgverzekeraars en de zak is Zorgverzekeraars Nederland”, zei hij. “De zak is nodig om de knikkers aan te pakken.”

Reageer op dit artikel