nieuws

Verzekeraars: ‘Geen gelijke kansen in de nieuwe WAO’

Archief

Het kabinet gaat een toeslag op de premie van het UWV leggen om voor verzekeraars een level playing field te creëren bij de uitvoering van de WAO voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Desondanks menen de verzekeraars nog immer minder kansen op klanten te hebben dan het UWV.

De creatie van een level playing field is nodig, omdat de verzekeraars het kapitaaldekkingsstelsel moeten hanteren en daardoor aan werkgevers een hogere premie moeten vragen dan de uitvoeringsinstantie UWV, waarmee de verzekeraars moeten concurreren. Volgens minister De Geus zal de premieopslag via een verlaging van de WAO-premie voor volledig arbeidsongeschikten (IVA), volledig terugvloeien naar alle werkgevers. Macro gezien pakt de opslag volgens hem kostenneutraal uit.
Hoe groot wordt dat percentage en wat betekent dit op het geheel? Volgens het Verbond van Verzekeraar zal de opslag op de premie van het UWV voor de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in totaal over een periode van zeven jaar zo’n 3% van de premieplichtige loonsom bedragen. “Hoe meer werkgevers uit het publieke bestel treden, des te lager de totale opslag is die betaald wordt. Als er geen enkele werkgever uittreedt, is er met de opslag een bedrag van ongeveer e 5 mld gemoeid. Wanneer bijvoorbeeld de helft uittreedt, is dit een bedrag van e 2,5 mld. Dit bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op de premie die werkgevers betalen voor de IVA.”
Hogere premies
De premieopslag verhindert dus niet dat de premies – afgezien van het effect op lange termijn – bij de verzekeraars hoger moeten zijn dan bij het UWV. Het Verbond zegt hierover: “De premie van private verzekeraars zal bij aanvang van de WGA hoger liggen dan de premie van het UWV. Met de hier beschreven opslag wordt ongeveer 80% van het verschil tussen omslag (het stelsel dat het UWV hanteert) en kapitaaldekking (het stelsel dat verzekeraars hanteren) gecompenseerd”. Buiten beschouwing blijft hierbij het argument of verzekeraars voor betere reïntegratie kunnen zorgen.
Op de vraag op welke termijn de verzekeraars goedkoper worden, zegt het Verbond: “Dat is lastig te voorspellen en hangt af van vele factoren, zoals de mate waarin verzekeraars efficiënter kunnen werken en successen behalen op het gebied van reïntegratie. Feit is, dat wanneer verzekeraars er niet in slagen op den duur goedkoper te zijn dat het UWV, zij ook geen markt zullen krijgen. Verzekeraars ervaren hiermee dus een effectieve prikkel.”
Niet dezelfde kansen
De verzekeraars hebben ondanks het gecreëerde level playing field niet dezelfde kansen als het UWV en gaan dus niet de rol spelen die zij hadden gehoopt. Wat zal het aandeel van de verzekeraars worden in deze markt waar zo’n e 3 miljard omgaat? Het Verbond: “Ook dat is moeilijk te voorspellen. Verzekeraars zullen zich inspannen om zoveel mogelijk marktaandeel te kunnen behalen, dit komt de concurrentie en daarmee de hoogte van de premie die werkgevers betalen, ten goede.”
Op de vraag of de verzekeraars de gehele WAO-constructie voor zichzelf zien als een lege dop, zegt het Verbond: “Ondanks dat niet gekozen is voor een volledig privaat uitgevoerde WGA, maar voor een hybride stelsel, en ondanks dat er geen sprake is van een volledig level playing field tussen UWV en verzekeraars, hebben wij er vertrouwen in dat de verzekeraars – onder meer door inspanningen op het gebied van reïntegratie – een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de WGA-markt. Overigens zijn verzekeraars er nog steeds van overtuigd dat alleen bij volledig private uitvoering van de WGA de prikkels voor alle betrokken partijen optimaal zijn.”

Reageer op dit artikel