nieuws

Verzekeraars én rechtshulpverleners laten letselslachtoffers aan

Archief

lot over

In langlopende claims worden letselschadeslachtoffers ‘vermalen’ door zowel aansprakelijkheidsverzekeraars als nota bene hun eigen belangenbehartigers. Slachtoffers ondervinden gebrek aan erkenning van hun problematiek en worden aan hun lot overgelaten. Als er al met hen gecommuniceerd wordt, is het in onbegrijpelijk juridische jargon. Geld is voor hen eigenlijk ondergeschikt: ze willen zo snel mogelijk hun leven weer kunnen oppakken.
Dit kwam afgelopen maandagochtend naar voren tijdens de presentatie van het rapport ‘Onderhandelen met het mes op tafel, of een zoektocht naar de redelijkheid’ van Stichting De Ombudsman. Het rapport is de weerslag van een onderzoek dat in de afgelopen twee jaar is uitgevoerd naar het verloop van bijna 150 langslepende letselschadezaken. Dit onderzoek vond zijn aanleiding in een uitzending van het tv-consumentenprogramma Radar (Tros). Na de uitzending, eind september 2001, werd de redactie van Tros-Radar ‘plat’ gebeld door kijkers. Er werden door KPN ongeveer 60.000 belpogingen geregistreerd.
In de uitzending werd onder meer verwezen naar Stichting De Ombudsman (niet te verwarren met Ombudsman Wabeke van het Klachteninstituut Verzekeringen). De stichting kreeg in de dagen na de uitzending bijna tweehonderd telefoontjes binnen. Vervolgens heeft zij 147 probleemzaken aan een diepgaand onderzoek onderworpen, tot en met bestudering van de dossiers, die gemiddeld drie tot vier ordners dik waren.
Verbond woedend
Bij de presentatie – in het Haagse perscentrum Nieuwspoort – zou ook het Verbond van Verzekeraars vertegenwoordigd zijn, maar de voorafgaande berichtgeving over het rapport schoot het Verbond in het verkeerde keelgat. “Een uiterst eenzijdige, tendentieuze en weinig constructieve presentatie. Bij een voorgesprek over de inhoud van het rapport op Radio 1 werden alle problemen bij de letselschaderegeling door de Stichting eenzijdig op het bord van verzekeraars gelegd. Dit is onjuist en het eigen rapport van de Stichting toont dat ook duidelijk aan.”
Mede-samensteller Martijn van Driel verweerde zich in Nieuwspoort door te zeggen, dat Radio 1 van een uitgebreider interview met hem alleen het gedeelte over de verzekeraars had uitgezonden. Het ging in het uitgezonden gedeelte overigens meer over rechtsbijstandverzekeraars dan over aansprakelijkheidsverzekeraars. Van Driel sprak openlijk twijfels uit over materiekennis bij rechtsbijstandverzekeraars. “Ze sturen veel te snel aan op een schikking en de slachtoffers worden veel te vaak geconfronteerd met wisseling van medewerkers die hun zaak in behandeling hebben.”
Ook hierover is het Verbond boos: “Het algemene verwijt als zouden met name rechtsbijstandverzekeraars als belangenbehartigers slecht scoren, is uit de lucht gegrepen en wordt niet onderbouwd.”
Gedragscode
Stichting De Ombudsman stelt in het rapport dat uit het dossieronderzoek naar voren komt, dat de Gedragscode Verzekeraars “categorisch wordt genegeerd”. Dit wordt door het Verbond “bizar” genoemd. “De code is pas geïntroduceerd in 2002, dus ruim na de periode waarop de onderzochte dossiers betrekking hebben.”
Nationale-Nederlanden, die destijds in Radar het meest indringend onder vuur was genomen, zegt het rapport van Stichting De Ombudsman te onderschrijven. NN pleit voor een verdergaande normering van de schadeafhandeling. “Bestaande initiatieven op dit vlak verdienen een impuls en een brede erkenning.”
Voorts is NN voorstander van mediation als alternatief voor rechtszaken. Peter den Ouden, manager Personenschaderegeling, stelde dat in de afgelopen twee jaar het middel van mediation in 75% van de gevallen een oplossing bracht. “Alleen al het voorstel om een vastzittende zaak via mediation los te trekken, bleek in een aantal gevallen voldoende om tot een afronding van de zaak te komen.” Desgevraagd zei Den Ouden dat het in die twee jaar in totaal om “enkele tientallen zaken” ging waarin mediation aan de orde is gekomen.
Michelin-gids
Belangenbehartiger Raoul van Dort, die lange tijd directeur was van de Pals Groep en tegenwoordig een eigen bureau heeft, kwam met het voorstel om een soort Michelin-gids voor letselschaderegeling in het leven te roepen. Per letselschaderegelaar zou een slachtoffer inzicht moeten krijgen in de mate van deskundigheid en ervaring bij de belangenbehartiger, het honorariumniveau en of het om een groot of klein kantoor gaat.
Directeur Jaap Smit van Slachtofferhulp Nederland betoogde, dat niemand zit te wachten op een claimcultuur en evenmin op ‘no cure no pay’. “Die wijze van honorering brengt mogelijk een verharding van het proces teweeg”, verklaarde hij.
Generaliseren
Hoewel het rapport nadrukkelijk is beperkt tot 147 slepende zaken, krijgt dit onderwerp in de publiciteit een ‘algemene’ behandeling. Zo berichtte het ANP maandag simpelweg: “Van de mensen die te maken krijgen met letselschadezaken, is 89% ontevreden over de afwikkeling door de verzekeraar. De slachtoffers voelen zich getraineerd en hebben het gevoel dat hen het mes op de keel is gezet”.
Het Verbond van Verzekeraars wijst er in zijn reactie op, dat de 147 probleemdossiers slechts een half promille uitmaken op een totaal van meer dan 300.000 letselschadezaken. “Om tot generalisaties te komen zoals Stichting De Ombudsman doet, zou een representatieve steekproef van tenminste 20.000 dossiers nodig zijn geweest. Kortom: uitermate onzorgvuldige en schadelijke berichtgeving op basis van gebrekkig en eenzijdig materiaal.”
Voorts wijst het Verbond er op, dat verzekeraars in de afgelopen jaren een groot aantal initiatieven hebben ontplooid om bij te dragen aan een soepeler letselschaderegeling, zoals mediation en normering van procedures en schadecomponenten. In die zin zou het rapport dus mosterd na de maaltijd zijn. “Hoewel wij ons steeds zeer constructief hebben opgesteld in de contacten hierover met Stichting De Ombudsman tot nu toe, is de tendentieuze presentatie van het rapport reden om alle toekomstige samenwerking aan te houden en niet bij de officiële presentatie van het rapport aanwezig te zijn”, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel