nieuws

Verzekeraars brengen terreurpool huis-aan-huis

Archief

Ruim tweehonderd verzekeraars, 94% van de markt vertegenwoordigend, nemen deel aan de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Het Nederlandse volk wordt tussen 23 juni en 12 juli op de hoogte gebracht van de collectieve aanpassing van particuliere en zakelijke verzekeringen op het punt van terrorisme. TPG bezorgt in die weken op elk huisadres in ons land een brief van de terreurpool.

Het Verbond van Verzekeraars had – gemeten naar premievolume – een minimum van 90% marktdeelname gesteld om de terreurpool van start te laten gaan. De NHT gaat dekking bieden voor het terreurrisico tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar. De deelnemende verzekeraars garanderen de eerste e 400 mln. Gaat de totale claim bij de NHT dit bedrag te boven dan komen eerst de herverzekeraars aan de beurt voor e 300 mln. In tegenstelling tot de directe verzekeraars staan de herverzekeraars niet garant, maar vormen zij daadwerkelijk een voorziening. De herverzekeraars ontvangen hiervoor ook premie. Tot slot staat nog de overheid garant voor eveneens e 300 mln.
Als een terreurdaad in enig jaar meer dan e 1 mld aan claims oplevert, krijgen de verzekerden een lagere uitkering op basis van een voor iedereen gelijk percentage. Blijven de claims onder die grens dan wordt de volledige schade vergoed. Kanttekening is dat de schade per object voor maximaal e 75 mln is verzekerd. Dit geldt per locatie – aan onroerend goed, de inhoud ervan en eventuele gevolgschade – en per verzekeringnemer, ongeacht het aantal afgegeven polissen. De NHT wil hiermee voorkomen dat één grote schade een te groot beslag legt op de totale poolcapaciteit.
Begroting
Verzekeraars kunnen terrorismeclaims straks via internet (www.nht.nl) bij de terreurpool indienen. De NHT telt alle bedragen van bekende en te verwachten claims op en stelt een (voorlopig) uitkeringspercentage vast. Op basis daarvan kunnen verzekeraars middels een voorschot schade uitkeren.
Om de zes maanden stelt de NHT een nieuwe begroting vast. Als het uitkeringspercentage op dat moment hoger is dan het eerste, zullen verzekeraars het resterende schadebedrag nabetalen. Als het percentage lager blijkt te zijn, dan wordt van de gedane uitkeringen niets teruggevorderd. Het nieuwe percentage geldt dan alleen voor nieuwe claims. Uiterlijk twee jaar na de eerste begroting wordt het definitieve uitkeringspercentage vastgesteld.
Voorwaarden
De NHT biedt vanaf 1 juli herverzekeringsdekking aan verzekeraars. De voorwaarden van alle verzekeringen worden echter pas op 15 augustus gewijzigd. Uitzonderingen zijn verzekeringen waarbij een wijziging pas op de premievervaldatum kan plaatsvinden en niet tussentijds te wijzigen levensverzekeringen. Voor die laatste categorie wordt de Noodwet financieel verkeer van toepassing. Die noodwet geeft de minister van Financiën de bevoegdheid om in buitengewone omstandigheden, zoals straks ook een grootschalige terreuraanslag, de uitkeringsverplichtingen van verzekeraars te beperken.
De nieuwe polisbepalingen zijn samengevat in een Clausuleblad, dat in de brief aan alle huishoudens is ingesloten. De wijziging komt erop neer dat de dekking van terrorismeschade op polissen wordt beperkt tot de maximumcapaciteit van de NHT. De brief wijst mensen er tevens op dat de en-blocwijziging van de polisvoorwaarden niet geaccepteerd hoeft te worden en aanleiding kan zijn tot het (schriftelijk) opzeggen van de polis.
Huis-aan-huis
Het Verbond van Verzekeraars kondigt de huis-aan-huismailing, bij zowel brievenbussen als postbussen, op zaterdag 21 juni aan met advertenties in landelijke en regionale dagbladen. In de reguliere huis-aan-huisbladen verschijnen artikelen over de terreurpool. De mailing vindt gefaseerd plaats over drie regio’s: Noord (23-28 juni), Midden (1-5 juli) en Zuid (8-12 juli). “We hebben rekening gehouden met de zomervakanties in die regio’s”, aldus Gert Kloosterboer van het Verbond. Advertenties en artikelen in regionale bladen zijn op dit schema afgestemd.
Er is voor de huis-aan-huismailing gekozen, omdat verzekeraars het aantal aan te passen verzekeringen schatten op 39 miljoen. “Om voor al deze verzekeringen op één moment per polis brieven te moeten versturen, is praktisch onmogelijk en enorm kostbaar”, zo redeneert het Verbond van Verzekeraars. “Ook zouden vele verzekerden identieke wijzigingen ontvangen voor verschillende polissen.”
Assurantietussenpersonen zijn afgelopen week geïnformeerd over de komende campagne, die grotendeels steunt op de speciale internetsite www.terrorismeverzekerd.nl. Daar is uitgebreide informatie te vinden, zoals het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT’ en het ‘Protocol afwikkeling claims’. De informatie is op deze site ook beschikbaar in Engels, Turks en Arabisch.
Omvallen
Het is nog steeds mogelijk dat verzekeraars zich aansluiten bij de terreurpool. Namens de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer zal stafdirecteur Wil Dullemond daar op aandringen. “Bij de verzekeraars die niet meedoen – mogelijk zeer gespecialiseerde maatschappijen – zullen we nog wel gaan ‘buurten’ om te kijken of ze het risico uitsluiten of dat ze een andere oplossing hebben.”
Namens het ministerie van Financiën zegt Wouter Schilperoort, van de directie Financiële Markten, tevreden te zijn met de dekkingslimiet van e 1 mld. “Het is natuurlijk heel vervelend als consumenten een deel van hun schade niet vergoed krijgen, maar aan de andere kant is het ook niet in het belang van de consument als verzekeraars massaal zouden omvallen. De consument loopt dan immers gevaar dat hij ook geen dekking krijgt voor andere risico’s. Dat willen we voorkomen.”
Deze envelop valt komende maand bij iedere Nederlander in de bus.

Reageer op dit artikel