nieuws

Verzekeraars bereid tot aanbieden van WGA-polis

Archief

De verzekeringsmarkt is bereid om verzekeringen aan te bieden aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Die boodschap heeft het Verbond van Verzekeraars overgebracht aan minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Op 1 januari 2006 moet het nieuwe WAO-stelsel worden ingevoerd, waarbij er een strikte scheiding komt tussen volledig, duurzaam arbeidsongeschikten enerzijds en volledig, maar niet-duurzaam en gedeeltelijk arbeidsongeschikten anderzijds. Een positieve ontwikkeling, meent het Verbond, omdat het nieuwe stelsel veel meer is gericht op werk.
Minister De Geus zal binnenkort beslissen of de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) publiek of privaat wordt uitgevoerd en heeft verzekeraars gevraagd of en onder welke voorwaarden zij bereid zijn om polissen aan te bieden.
Prikkels
Volgens de plannen vallen de volledig, duurzaam arbeidsongeschikten straks sowieso onder een publieke regeling. De volledig maar niet-duurzaam en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vallen onder de WGA. Kern van deze regeling is dat er meer prikkels worden ingevoerd voor alle betrokken partijen (werkgever, werknemer, verzekeraar), zodat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte zo snel mogelijk (aangepast) werk vindt.
Het verschil tussen het oude loon (toen de tijdelijk arbeidsongeschikte nog volledig kon werken) en het nieuwe loon krijgt hij deels door een loonaanvulling vergoed, waardoor het financieel gezien altijd aantrekkelijker is om te werken. Als de WGA privaat wordt uitgevoerd, zal de verzekeraar zorgdragen voor de loonaanvulling en moet een werkgever een verplichte verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afsluiten voor zijn werknemers.
Randvoorwaarden
Minister De Geus heeft verzekeraars eind vorig jaar gevraagd te inventariseren hoe zij tegen de WGA aankijken. Verzekeraars hebben hierop individueel bij de minister gereageerd. Het Verbond heeft daarnaast voor een aantal punten een gezamenlijke reactie gegeven.
Zo pleit het Verbond bijvoorbeeld voor een duidelijke overeenkomst tussen UWV, verzekeraar en het ministerie als het gaat om de keuring en de herbeoordeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Om de reïntegratie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, moet de verzekeraar immers zo snel mogelijk over alle relevante informatie beschikken, zoals een actuele lijst met functiemogelijkheden voor de betrokkene, het plan van aanpak voor het eerste en tweede ziektejaar, het reïntegratieverslag, etc. Een elektronische databank waarin UWV en verzekeraars gegevens bijhouden, zou daarvoor optimaal zijn.
Noodvoorziening
Een ander punt dat het Verbond bepleit, is een noodvoorziening voor onverzekerde en moeilijk verzekerbare werkgevers, analoog aan het Waarborgfonds Motorverkeer bij motorrijtuigverzekeringen. Werknemers wier werkgever geen verzekering heeft afgesloten voor de WGA, kunnen voor een uitkering aanspraak maken op zo’n waarborgfonds, zodat zij altijd verzekerd zijn van een loonaanvulling in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Andere punten die het Verbond heeft bepleit, zijn onder meer een adequaat toezicht, een goede regeling voor werknemers met een tijdelijk dienstverband en een WW-vereveningsregeling voor het bovenmatig WW-risico.

Reageer op dit artikel