nieuws

Verdubbeling van koopsomproductie bij ASR

Archief

Verzekeringsgroep ASR heeft zijn laatste jaar als zelfstandige onderneming goed afgesloten. Het concern verdubbelde vorig jaar de koopsomproductie naar f 1,5 (0,7) mld. De nettowinst steeg met 34,6% naar f 465,3 (345,8) mln.

De nettowinst van de onderneming is inclusief de verkoop van Alpinvest (f 45 mln) en de vrijval van de millenniumreserves van f 23,8 mln. De operationele winst nam toe van f 345,8 mln tot f 396,4 mln (+14,7%). De omzet van het concern steeg met 22,3% naar f 7,3 (5,9) mld.
De stijging van de omzet schrijft ASR vooral toe aan het succes op de leven- en hypotheekmarkt. De koopsomomzet verdubbelde, de omzet bij premiebetalende verzekeringen steeg met 7% en de medio 2000 geïntroduceerde beleggingshypotheek zorgde voor een “ongekend productierecord” van meer dan f 7 mld. Het premie-inkomen bij Schade groeide met 9% van f 2,0 mld naar f 2,2 mld
Schade
Van de groei van 9% in het schadebedrijf is 75% afkomstig van de hoofdbranche Ongevallen en Ziekte. “Deze branche is met 54% van de totale premie en met 72% van het technisch resultaat dominant in ons schadebedrijf”, aldus bestuursvoorzitter Carlo de Swart.
Het premie-inkomen van Ongevallen en Ziekte bedraagt f 1,23 mld. Daarvan is f 795 mln afkomstig uit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (inclusief ziekteverzuimverzekeringen), f 288 mln uit ziektekostenverzekeringen en f 150 mln uit overige verzekeringen (ongevallen, etc.). ASR wil zijn positie als marktleider (ruim 20%) op het terrein van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dit jaar verder uitbouwen. Daarbij staan resultaatsverbetering en het ‘gebruik maken van schaalgroottevoordelen’ centraal.
Bij het onderdeel ziekteverzuimverzekeringen bracht de meest recente ronde van premie-aanpassingen en sanering het gewenste resultaat. Na de aanloopverliezen in de afgelopen jaren, spreekt ASR nu van een “gezonde branche met een resultaatbijdrage van meer dan 5% van de premie”.
De ziektekostenverzekeringen stonden daarentegen qua resultaat onder druk. Door de toenemende kosten van de gezondheidszorg steeg de schadelast meer dan de premie. De voor 2001 verwachte kostenstijging noopte ASR er toe de premie te verhogen. ASR verwacht dat ziektekostenverzekeringen op langere termijn bezien slechts marginaal zullen renderen.
Bij Motorrijtuigen steeg het brutopremie-inkomen van f 485,5 mln naar f 515,5 mln, een stijging van 6,2%. Bij WA-verzekeringen nam het resultaat fors toe door een vermindering van de schadelast bij letselschades. Daarentegen steeg bij casco-verzekeringen de schadelast sterker dan de premie.
Brand laat een forse daling zien in het resultaat. Werd in 1999 nog een resultaat geboekt van f 12,8 mln, in 2000 is er een negatief resultaat van f -1,9 mln. De eigen schadelast van ‘Enschede’ is ten laste gebracht van de ‘catastrofereserve’, daarmee was een bedrag van f 11 mln gemoeid.
ASR brengt overigens ongeveer een kwart van de schaderisico’s onder bij herverzekeraars.
Leven
De nieuwe productie van premiebetalende levensverzekeringen daalde ten opzichte van 1999 met 19% naar f 165,7 mln. Oorzaak is volgens ASR de invloed van het nieuwe belastingstelsel.
De totale brutopremie steeg met 39,5% naar f 2,8 (2,0) mld. Hiervan was f 1,5 (0,7) mld uit koopsommen. De winst voor belasting steeg met 18,4% naar f 304 (257) mln.
Over de virtuele levensverzekeraar Basic-life wordt in het jaarverslag met geen woord gerept. Tijdens de persconferentie zei De Swart hierover dat “daar geen verborgen agenda achter zat”.
De Swart sprak van “een keurige groei”. Het aantal tussenpersonen zou toenemen en Basic-life werd als voorbeeld genoemd voor ketenintegratie in “optima forma”.
ASR Bank
ASR maakt in zijn jaarverslag melding van een “recordproductie aan woninghypotheken”. In totaal werd voor een bedrag van f 7 mld aan hypotheken verstrekt. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 1999. Hypotheken spelen bij ASR een belangrijke rol als aanjager van de productie van levensverzekeringen. Ongeveer 35% van de levenproductie is gebonden aan de verstrekking van woninghypotheken. Het concern verwacht dit jaar geen spectaculaire groei van de markt voor woninghypotheken.
Vorig jaar mei werden de beleggingsrekening en beleggingshypotheek geïntroduceerd en in juni het Maximum Plus-Hypotheekplan, een hypotheek met een aflossingsverzekering op basis van het universal-lifeconcept. Hiermee speelde ASR in op de veranderingen die samenhangen met IB 2001. In het verslagjaar werd voor f 1,76 mld aan beleggingshypotheken gesloten (25% van de totale productie).
Met het oog op recente aanpassingen in het belastingregime wordt gestreefd naar een uitbreiding van de activiteiten op het gebied van vermogensbeheer. Na de zomer introduceert ASR vermogensbeheer voor particulieren. ASR Verzekeringsgroep 2000 1999 omzet 7.200 5.887 w.v. brutopremie 5.082 4.100 brutowinst 650 346 brutopremie Leven 2.821 2.022 w.v. koopsommen 1.467 727 w.v. individueel 1.354 1.295 brancheresultaat 226,6 194,4 brutopremie Schade 2.261 2.077 w.v. ongevallen/ziekte 1.229 1.097 motorrijtuigen 515,4 485,5 transport 71,2 69,9 brand 229,2 220,6 overig 216,0 204,5 brancheresultaat 150,3 136,6 w.v. ongevallen/ziekte 108,3 102,7 motorrijtuigen 26,1 7,4 transport 7,1 4,5 brand -1,9 12,8 overig 10,7 9,2 Medewerkers 2.475 2.325
De Swart pleit voor Klachteninstituut
“Het toezicht op tussenpersonen moet aanzienlijk strenger. Dat betekent dat tussenpersonen zich moeten onderwerpen aan het Klachteninstituut en dat zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten hebben. Er moet een betere screening aan de poort plaatsvinden.” Dit zei Carlo de Swart tijdens de persconferentie over de jaarcijfers. Het is momenteel onderwerp van discussie binnen het Verbond van Verzekeraars of aansluiting bij het Klachteninstituut opgenomen moet worden in de aanstellingsovereenkomst. De Swart is daar een groot voorstander van, maar heeft niet de behoefte het ‘eerste schaap over de dam’ te zijn. “Het is beter als een aantal verzekeraars tegelijkertijd deze stap neemt.”

Reageer op dit artikel