nieuws

Verbond lanceert nieuwe definitie ‘terrorisme’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft de uit 1981 stammende omschrijving van terrorisme aangepast. De oude definitie maakte, aldus het Verbond, gemeten naar hedendaagse inzichten onvoldoende duidelijk welke daden als terrorisme moeten worden beschouwd.

In de nieuwe definitie wordt onder terrorisme verstaan: “Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of materiële schade ontstaat (danwel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken”. De definitie is mede gebaseerd op de omschrijving die bij Lloyd’s wordt gehanteerd.
Het Verbond heeft onderscheid gemaakt tussen ‘conventioneel’ terrorisme en terrorisme in de vorm van ‘kwaadwillige besmetting’, dat in een aparte definitie is omschreven als het (doen) verspreiden van ziektekiemen of stoffen die letsel of aantasting van de gezondheid kunnen veroorzaken.
Verder is in een aparte omschrijving vastgelegd dat onder preventieve maatregelen die maatregelen worden verstaan die van overheidswege zijn getroffen om onmiddellijk gevaar af te wenden of de gevolgen daarvan te beperken.
Verbond, Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en overheid zijn nog in overleg over het aanpassen van de terreurdekking. Voor 1 april moet daarover duidelijkheid komen. “Maar wij willen dat traject aanzienlijk versnellen”, aldus het Verbond.
Herverzekeringsmarkt
De PVK wil via een brief aan verzekeraars inzicht krijgen in de negatieve invloed die de terreuraanslagen van 11 september hebben gehad op de beschikbare herverzekeringscapaciteit en de herverzekerbare risico’s.
De PVK wil “adequaat kunnen anticiperen” op de ontwikkelingen rond de terreurdekking. Verzekeraars wordt gevraagd naar wijzigingen in premies en dekking van herverzekeringscontracten. Zo wil de PVK weten of de premies meer dan 40% zijn gestegen zonder dat het schadebeeld daar aanleiding toe gaf en of premieverhogingen aan polishouders worden doorberekend. Verder wil de toezichthouder weten of (potentieel) insolvabele herverzekeraars zijn vervangen, of in de herverzekeringscontracten nieuwe uitsluitingen zijn opgenomen, of deze gevolgen hebben gehad voor de dekkingsvoorwaarden van de verzekerden en of risico’s worden geaccepteerd die niet (meer) herverzekerbaar zijn.
Verzekeraars kunnen tot 11 februari reageren. Het onderzoek is volgens de PVK niet gebaseerd op het vermoeden dat verzekeraars in nieuwe contracten een groter eigen behoud hebben genomen, wat de solvabiliteit negatief beïnvloedt. Overigens is wel een van de vragen in de brief of verzekeraars hebben besloten een significant groter eigen behoud te nemen.

Reageer op dit artikel