nieuws

Tussenpersoon werkt hard aan de euro

Archief

De Verzekeringskamer houdt streng toezicht op de euroconversievorderingen van de verzekeraars. Maar hoe zit het eigenlijk bij de assurantietussenpersoon? De brancheorganisaties beperken zich tot het geven van voorlichtingsavonden en het uitreiken van allerlei checklisten. Niemand die het intermediair toetst. Kennen en nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid? AM vroeg een aantal tussenpersonen of zij al klaar zijn voor de euroconversie.

Dit jaar zal voor het merendeel van de assurantiekantoren een spannend uiteinde met zich meebrengen. Van de 24 ondervraagde tussenpersonen willen er veertien in de laatste week van 2001 de euroconversie laten plaatsvinden. Drie gaven aan nog geen datum geprikt te hebben. De overige handhaven een gefaseerde conversie of zijn nog in afwachting van de mogelijkheden van de softwareleverancier of systeemhuis.
Bijna 40% procent verwacht dat de conversie min of meer vlekkeloos verloopt en ziet vooralsnog geen knelpunten. Van de ondervraagden is 17% iets afwachtender en wil ‘eerst zien en dan geloven’. “We weten niet wat er mis kan gaan, want we hebben het nog niet uitgevoerd.” De rest is iets huiveriger en ziet verschillende strubbelingen. Zo is de één ‘bang’ voor de euro-acceptgiro’s omdat die “veel te laat komen”. De ander noemt als mogelijke strubbeling de afhankelijkheid van derden en alles wat buiten het eigen bedrijf komt, of nog moet komen. Weer een ander maakt zich druk over de cumulatie van werkzaamheden in december, veroorzaakt door continuatie-onderhandelingen met verzekeraars naast de euro-aanpassingswerkzaamheden. Daarnaast zijn er twijfels over alle softwarematige aanpassingen, de volmachten, lay-out van de polissen en of de inventarisatie van alles wat er moet gebeuren, goed is gedaan.
Driekwart van de ondervraagden heeft gekozen voor een abrupte overgang. “Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan” en “Aangezien wij veel stukken van maatschappijen via de computer aangeleverd krijgen, gaan we in één keer over”, waren de reacties. De anderen voeren enkele weken tot vier maanden een dubbele administratie. “Cliënten hebben de tijd nodig om te wennen” is een van de argumenten.
Europroof
De beleving van de tussenpersoon of zijn organisatie al helemaal klaar is voor de euroconversie loopt nogal uiteen. Zo antwoordde één kantoor volmondig helemaal gereed te zijn. Er was immers een eurocoördinator aangesteld. Zes anderen beweerden ook al alles op orde te hebben, zonder een verdere toelichting te willen verstrekken. De anderen waren iets voorzichtiger.
De dingen die nog gebeuren moeten, lopen aardig uiteen: van het aanpassen van contracten, het aanbrengen van het euroteken op het toetsenbord en nieuwe nota lay-outs tot het inventariseren van de software, bestellen van nieuwe folders, aanpassen van de website en het wachten op nadere informatie van het systeemhuis.
Het beeld bij de tussenpersonen wijkt niet erg af van dat bij verzekeraars. Eén op de veertien verzekeraars verwacht pas tijdens de komende jaarwisseling de voorbereiding van de aanpassingswerkzaamheden af te ronden en één op de tien verzekeraars verwacht pas op de laatste dag van het jaar klaar te zijn met het aanpassen van interne en externe documenten. Dit bleek tenminste uit het eerste toezichtsonderzoek van de Pensioen & Verzekeringskamer van begin dit jaar.
Systeemhuizen
Op de vraag of het systeemhuis waarmee wordt gewerkt al klaar is voor de euro, kwamen verrassende antwoorden. Zo is de één nog in de hoopvolle verwachting dat zijn systeemhuis ASN op tijd klaar zal zijn; terwijl vier anderen aangeven dat ASN alles al geregeld heeft. Zo’n zelfde ervaring deed zich voor bij Anva en ACT. Onder degenen die met ACT werken wacht er één op nadere informatie, zegt er één de laatste update ‘ieder moment’ binnen te krijgen, antwoordden twee een volmondig ‘nee’ en wist er één de huidige stand van zaken niet.
Onder de Anva-gebruikers zeggen er twee dat het systeemhuis alles al klaar heeft en vier weten dat het nog niet zover is. Online Software en CCS zijn volgens hun gebruikers op enkele punten na klaar voor de euro. De grotere assurantiekantoren hebben veelal hun eigen programmatuur, maar bij allemaal werd niet duidelijk of deze dan wel al helemaal europroof zijn.
De verdere inventarisatie van knelpunten rond de gebruikte assurantiesoftware riep bij menigeen heel wat vraagtekens op. Eenderde gaf aan dat dit niet bekend was of van toepassing was op de organisatie. Verder waren er veel algemene antwoorden zoals “nog niets ontvangen”, “van allen al alles ontvangen”, “van de meeste al wel ontvangen” en “banken wel/verzekeraars niet”.
Gevraagd naar de stand van zaken van de overige gebruikte software geeft de helft aan dat dit niet van toepassing is voor hun organisatie. Dit antwoord werd gegeven door zowel de grotere als de kleinere assurantiekantoren. Terwijl anderen melden dat Exact en Windows NT al zijn aangepast.
Weinig informatie
Uit de steekproef blijkt tevens dat de communicatie tussen verzekeraar en tussenpersoon heel wat te wensen overlaat. Op de vraag of het intermediair weet of de verzekeraars waarmee hij samenwerkt de eurozaken op orde hebben, zegt 63% geen idee te hebben en antwoordt onder meer: “Wij hopen van wel, maar ontvangen relatief weinig informatie hieromtrent”. En “Wij hebben de indruk dat verzekeraars erg wisselend zijn in hun voorbereidingen c.q. vorderingen en dat er weinig onderlinge uniformiteit is, maar daar wordt weinig door de verzekeraars over aangegeven”. Zes anderen denken dat de verzekeraars inderdaad alles al klaar hebben. Eentje is beduidend pessimistischer en antwoordt met een duidelijke ‘nee’. De overige drie zeggen “Nog niet allemaal”, maar geven niet aan welke maatschappijen wel en welke nog niet.
De tussenpersonen zelf scoren niet veel beter als het gaat om het informeren van hun cliënten. Ruim 70% heeft daar nog niks aan gedaan en is dat vooralsnog ook niet van plan. Enkele reacties luiden: “Ze worden door de maatschappijen geïnformeerd” en “Waarom zou ik dat doen? Er verandert immers niks anders dan een rekeneenheid?” Drie tussenpersonen hebben nog een mailing in de planning zitten. En de rest vindt dat zij hun adviestaak al hebben volbracht door op de polissen en de nota’s alle bedragen reeds in guldens en euro’s te vermelden of door een euro-hoofdstuk aan hun website toe te voegen.
OLA-formulieren
Tussenpersonen moeten een proefset van vijfhonderd nieuwe acceptgiro’s aanleveren bij Interpay ter controle. Bijna 10% van de tussenpersonen zegt “bij ons onbekend” en “ik heb geen idee”. Echter de meeste tussenpersonen geven aan dat zij rond de zomer of in het najaar met de optisch leesbare acceptgiro’s (OLA’s) aan de gang gaan. “In ieder geval binnen de gestelde termijnen.”
Kosten
De euroconversie kost de tussenpersoon niet alleen veel extra werk en inzet. Er hangt tevens een aardig prijskaartje aan. Elf van de 24 ondervraagden konden nog geen inschatting maken. Bij de anderen lopen de bedragen uiteen van nul gulden tot f 300.000. Dit laatste bedrag is overigens wel een uitschieter. Twee kantoren noemden f 3.000, één kantoor kwam op f 5.000 uit, en de rest schatte een bedrag tussen de f 10.000 en f 35.000. Opmerkelijk is dat er geen duidelijk verschil is op te maken tussen de grotere en kleinere kantoren.

Reageer op dit artikel