nieuws

Tussenpersonen vol onbegrip voor fiscus

Archief

Veel tussenpersonen zijn vol onbegrip over het behandeling van doorlopende provisie door de fiscus. De NBVA, de belangenbehartiger van ruim achthonderd assurantiekantoren, gaat protest aantekenen bij het ministerie van Financiën. Individuele tussenpersonen stuurden hun kritische geluid naar de redactie van AM. Een bloemlezing van enkele reacties.

“De overwegingen en consequenties van dit fiscale besluit lijken niet doordacht”, stelt een ‘ernstig verontrust en onthutst’ NBVA-bestuur. “Het is hoe dan ook ongewenst voor onze sector en in het bijzonder voor consumenten. De consument heeft vanuit het oogpunt van een verbeterde afkoopwaarde alsmede een adequate service tijdens de looptijd van de polis, het allergrootste belang bij doorlopende provisie. De maatregel van het ministerie van Financiën zal deze voordelen direct de nek omdraaien. Het is bedrijfseconomisch namelijk een geweldige aanslag op het intermediair, vooral nu de omzet als gevolg van andere fiscale maatregelen toch al onder druk staat.” De NBVA wil opschorting van de maatregel en spoedoverleg met het ministerie van Financiën.
‘Geen goed koopmanschap’
“Ik ben het eens met de conclusie in het Commentaar in AM 18. Het bij de winst rekenen van toekomstige (mogelijke) baten heeft niets met ‘goed koopmanschap’ te maken, zoals de meest recente geschiedenis in de VS heeft geleerd. Het heffen van belasting hierover dus ook niet. Hoe zou de fiscus hebben gereageerd als het bedrijfsleven of de accountancy dit zelf zouden hebben bedacht, bijvoorbeeld bij aanwezige mogelijkheden van verliescompensatie?
De oproep tot herstel van normen en waarden geldt blijkbaar alleen voor de burgers, en niet voor de overheid zelf. Of het moet zo zijn dat de overheid herstel van andere normen op het oog heeft dan ik altijd gedacht heb; wie zal het zeggen? De middeleeuwen hadden ook zo hun eigen regels.”
“Als deze maatregel zou doorgaan, zullen wij voor dit soort contracten geen doorlopende provisie meer inbouwen, maar één en ander oplossen via een abonnementensysteem, aangevuld met extra diensten op notabasis, ook om een bijzonder ingewikkelde administratie over de provisies te vermijden.”
‘Compleet belachelijk’
“Deze (fiscale) maatregel is compleet belachelijk. Ik kan alle argumenten onderschrijven die in het AM Commentaar in nummer 18 tegen deze handeling worden genoemd. Het is mijns inziens alleen de bedoeling om bij een faillissement van een ‘hit-and-run-kantoor’ als belastingdienst eens niet achter het net te vissen.
Ook kan ik nog toevoegen dat hier nu weer een schone taak ligt te wachten voor de brancheorganisaties die – mijn inziens – schromelijk gefaald hebben op eerdere beslissingen, zoals het Belastingplan 21e eeuw en de recente plannen voor afschaffing van de spaarloonregeling en de basisaftrek lijfrente.”
‘Eigen succes?’
“Uit het artikel maak ik op dat alleen de NBVA protest heeft aangetekend. Is de NBVA slechts uit op eigen succes? In het belang van de branche pleiten wij voor een gecoördineerde actie samen met NVA en verzekeraars.”
‘Niet garanderen’
“Dit standpunt van de Belastingdienst is uiteraard volstrekt belachelijk en niet volgens goed koopmansgebruik. Immers, uitsluitend de gerealiseerde inkomsten kunnen worden belast. Doorlopende provisie heeft betrekking op werkzaamheden die op dat moment worden uitgevoerd en dus ook op dat moment beloond dienen te worden.
Daarnaast heeft een relatie de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij een collectief pensioencontract te wijzigen van adviseur en vanaf dat moment wordt de doorlopende beloning aan de nieuwe adviseur uitgekeerd. Mede hierom pleiten wij er voor dat verzekeraars bij doorlopende provisie niet gedurende de contractsperiode de provisie aan de ‘oude’ adviseur garanderen.
Als de Belastingdienst dit beleid gaat voeren, zullen wij zeker via onze belastingadviseur beroep gaan aantekenen. Tevens worden wij dan in verband met de liquiditeitspositie ‘gedwongen’ om weer te gaan werken met afsluitprovisie en dit lijkt ons niet in het belang van onze relaties. Geerts Advies is nu een zeer gespecialiseerd kantoor en wij houden ons bijna uitsluitend bezig met collectieve pensioenvoorzieningen voor de zakelijke markt en worden voor 95% beloond op basis van doorlopende provisie en uurdeclaraties.” Stephan Geerts, Geerts Advies, ‘s-Hertogenbosch.

Reageer op dit artikel