nieuws

Topman VGZ-IZA pleit voor koppeling basispolis en aanvullende polis

Archief

VGZ-IZA, de grootste zorgverzekeraar in ons land, is voorstander van de invoering van de basisverzekering. Topman Boudewijn Dessing wil dan wel een koppeling van basisverzekering met aanvullende verzekeringen en meer ruimte voor collectiviteiten.

“Zowel VWS als de Kamer zijn van mening dat er zonder koppeling een maximale bewegingsvrijheid ontstaat voor de verzekerde”, zegt Boudewijn Dessing. “Dat houdt dan wel in, dat de verzekerde de mogelijkheid heeft om de standaardverzekering bij zorgverzekeraar X en de aanvullende verzekering bij verzekeraar Y af te sluiten. Ik vind dat een loskoppeling de bewegingsvrijheid van de verzekerde juist beperkt. Ik ga er namelijk van uit, dat verzekerden er de voorkeur aan geven om hun standaardverzekering en de aanvullende verzekering bij één en dezelfde verzekeraar te sluiten.” Volgens Dessing zouden verzekeraars de mogelijkheid kunnen aangrijpen om, door risicoselectie op de aanvullende polis, de acceptatieplicht voor de standaardverzekering te ontlopen. Hij pleit daarom voor een koppeling van standaardverzekering en aanvullende verzekering, inclusief een gedragscode voor acceptatie van aanvullende verzekeringen voor alle verzekeraars.
Verder pleitte de topman van VGZ-IZA voor geleidelijke overheveling van de op genezing gerichte zorg van de AWBZ naar de standaardverzekering. “Wij gaan er trouwens van uit, dat gelijktijdig met de overheveling de vereveningssystematiek daaraan wordt aangepast.”
Collectiviteiten
Volgens het wetsvoorstel zijn collectieve contracten mogelijk met een beperkte korting op grond van aantallen verzekerden. “Het begrip collectiviteit wordt dus niet beperkt tot werkgevers. In het licht van de kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid, is het logisch dat wij er van overtuigd zijn dat zorgcollectiviteiten de toekomst hebben. Vandaar dat de markt op dit moment ook aan zorgverzekeraars aanvullende producten vraagt op het gebied van verzuimbeheersing. De ruimte in de conceptwet acht ik onvoldoende. Premiedifferentiatie moet niet alleen toegepast kunnen worden op basis van het aantal verzekerden. Ook de inspanningen op het personeelsgebied en dientengevolge de schadelast moeten als parameter bij de vaststelling van de premie toegepast kunnen worden. En de ene werkgever is daar succesvoller in dan de andere werkgever.” Met het oog hierop pleit Dessing voor de introductie van een premiebandbreedte in de prijstelling van verzekeraars. Ook wil hij meer mogelijkheden voor eigen-risicobedragen.
‘Te weinig zorgverzekeraars’
De Raad van State vreest om een aantal redenen dat in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel niet aan de beoogde marktwerking wordt voldaan. Eén van die redenen is, dat er te weinig zorgverzekeraars op de markt zullen zijn. Minister Hoogervorst is het daar niet mee eens. Vergeleken met de energiemarkt en de communicatiemarkt spreekt hij liever van “een uitbundig aanbod dan van een beperkt aanbod”. De Raad van State vreest dat de mix van publieke en private elementen in het stelsel juridische problemen kan opleveren. De Raad ziet zoveel problemen, dat het een herbezinning op het duale stelsel – met enige aanpassingen in voornamelijk de zorgsector – zinnig acht.
‘Overstapmogelijkheden’
De Consumentenbond wijst een koppeling tussen basisverzekering en aanvullende polis af. “Een van de belangrijkste redenen waarom verzekerden nu niet overstappen, is de angst om niet geaccepteerd te worden voor de aanvullende verzekeringen vanwege een ziektegeschiedenis. Indien de mogelijkheid tot het koppelen van de beide verzekeringen blijft bestaan, zal het juist voor consumenten die ontevreden zijn over hun verzekeraar (die dus waarschijnlijk veel zorg gebruiken) moeilijk blijven om over te stappen en zo de verzekeraars een signaal te geven betere zorg voor hun verzekerden in te kopen.” Ook pleit de Consumentenbond voor een standaardpakket dat dusdanig ruim is dat er voor de verzekerde geen noodzaak is om zich aanvullend te verzekeren.

Reageer op dit artikel