nieuws

Stevig winstherstel voor Delta Lloyd

Archief

De winsthalvering die Delta Lloyd in 2002 moest slikken, is vorig jaar voor een groot deel ongedaan gemaakt. Het nettoresultaat is 79% hoger uitgekomen op e 247 (138) mln. Oorzaken voor het herstel zijn de vorig jaar doorgevoerde kostenreducties, het staken van de verkoop van verliesgevende producten en de aantrekkende economie. Het concern wil dit jaar vooral groeien met levens- en pensioenverzekeringen. Topman Niek Hoek denkt al aan een marktleiderschap.

De goede resultaten van Delta Lloyd zijn vooral te danken aan de tweede helft van 2003, want over het eerste halfjaar kelderde het nettoresultaat nog maar eens met 83% tot e 18 mln. Dat was aanleiding om bij alle bedrijfsonderdelen winstgevendheid en productaanbod onder de loep te nemen, liet Hoek toen weten. Daarnaast werd een extra voorziening getroffen van e 67 mln, waarvan uiteindelijk e 27 mln noodzakelijk bleek.
Voor een groot deel zijn ook externe factoren verantwoordelijk voor het opklaren van de lucht boven Delta Lloyd: “Een jaar geleden stond de AEX nog onder de 220, bereikte de tienjaarsrente een dieptepunt en het bruto binnenlands product daalde voor het eerst in jaren”, verklaart Hoek. Vanaf maart heeft het economische herstel ingezet; dat leverde samen met de getroffen kostenbesparende maatregelen en een sterke productiestijging in het laatste kwartaal een bijna-verdubbeling van het brutoresultaat op tot e 311 (158) mln.
Over de winst voor dit jaar wil Hoek geen verwachtingen uitspreken. “Door de IFRS, de nieuwe regelgeving op het gebied van de financiële verslaglegging, gaan wij de waarderingsgrondslagen wijzigen, waardoor de winst gevoeliger wordt voor beleggingsresultaten.”
Kosten
De operationele kosten zijn met 10% teruggebracht tot e 753 (838) mln, terwijl de totale kosten 8% terugliepen tot e 799 (871) mln (-8%). “We verwachten een verdere kostenreductie door de uitbesteding van de computercentra en het facilitaire bedrijf en het onderbrengen van gemeenschappelijke administraties in shared-servicecentra.” Verdere besparingen denkt Hoek te halen uit het nieuwe leven-administratiesysteem dat is ontwikkeld voor ABN Amro Verzekeringen.
De winstgevendheid is vooral verbeterd door het staken van de verkoop van verlieslatende producten, met name direct ingaande lijfrentes. De kostenbesparende maatregelen moesten de winst met e 50 mln opstuwen. Dat doel is ruimschoots gehaald. “We hebben dat doel met e 11 mln overtroffen en de verbeteringen werken nog door. We hebben het low hanging fruit gepakt”, aldus Hoek.
Het aantal medewerkers kromp met 500 in tot circa 6.000, maar bleef per saldo ongeveer gelijk doordat de groep er 528 medewerkers vanuit ABN Amro Verzekeringen bij kreeg.
De herwaarderingsreserve bereikte begin vorig jaar door de gestage koersdalingen op de beurs het nulpunt, maar is inmiddels weer opgekrabbeld. Eind 2003 bedroeg de reserve e 325,1 (90,0) mln. Het eigen vermogen groeide tot e 2.244 (1.713) mln; de solvabiliteitsmarge verbeterde tot 220(177)%.
Leven
De totale nieuwe productie levensverzekeringen groeide met 57% tot e 387 mln. Ongeveer de helft van die groei kan worden toegeschreven aan de nieuwe inbreng van ABM Amro Verzekeringen. “Maar nog altijd 28% van de toename is autonoom bereikt. We zijn qua nieuwe productie nu de nummer twee op leven- en pensioengebied en dit jaar verwachten we marktleider te worden. We worden groter dan onze oranje concurrenten”, belooft Hoek. Voor het bereiken van die nummer-éénpositie heeft Delta Lloyd op het eerste gezicht nog een lange weg te gaan: ING meldde vorige maand een nieuwe levenproductie van e 1.381 mln in ons land, waarvan het merendeel Nationale-Nederlanden afkomstig is.
Bij Delta Lloyd steeg de brutopremieomzet Leven in ons land vorig jaar met 21% tot e 2.169 (1.791) mln, waarvan e 1.341 (981) mln individueel (+37%) en e 828 (810) mln collectief (+2%). Het Nederlandse levenbedrijf boekte, door het eerder vermelde staken van verliesgevende productie, een aanzienlijke verbetering van het brutoresultaat: e 202 (148) mln.
Schade en Zorg
Op schadegebied boekte de groep in ons land, vooral door de goed verkopende Nieuwe Autopolis, voor e 111 mln aan nieuwe premies: een stijging van 76%, waarvan 44% autonoom. De inkomsten uit WA-motorrijtuigenpremies groeiden met 41% tot e 185 (131) mln. Het totale brutopremie-inkomen uit schadeverzekeringen pluste vorig jaar 28% en kwam uit op e 955 (744) mln. De brutopremies Zorg stegen met 9% tot e 708 (648) mln, waarvan e 64 mln (+45%) aan nieuwe productie.
Hoek rept van een “ronduit uitstekend jaar” voor het schadebedrijf, dat (incl. buitenland) een technisch resultaat boekte van e 63 (-11) mln. “Dit resultaat hebben we in guldens nooit gehad.” Ook de co-assurantieactiviteiten hebben vorig jaar – door eerdere premieverhogingen – een gunstig resultaat opgeleverd. Het zorgbedrijf moest daarentegen opnieuw rode cijfers noteren onder de streep: e -10 (-1) mln.
De hypotheekportefeuille groeide tot e 6,9 (5,7) mld. In ons land claimt Delta Lloyd een marktaandeel van 22% onder de hypotheekverstrekkende verzekeraars. Bij het eigen bankbedrijf staat voor e 1,7 (1,1) mld aan hypothecaire leningen op de balans; een groot deel van de verstrekte hypotheken wordt als zogeheten Mortgage Backed Security doorgeplaatst naar de kapitaalmarkt.
Divisies
Het grootste onderdeel van de groep is intermediairlabel Delta Lloyd Verzekeringen. De brutopremieomzet daalde daar met 9% tot e 2.337 (2.557) mln door een 19% lagere premieomzet uit levenpolissen (e 1.253 mln). Het brutoresultaat verbeterde met 37%. Delta Lloyd Schade boekte 8% meer premie (e 686 mln) en verdrievoudigde het resultaat tot e 45,6 mln. In Zorg liep het resultaat verder terug tot e -5,7 (+3,0) mln. Oorzaken zijn hogere schadelasten door het inkorten van wachtlijsten. “Grote zorgverzekeraars gaan in toenemende mate de markt bepalen door het afsluiten van scherpe inkoopovereenkomsten. Slagkracht en volume worden steeds bepalender in de zorgmarkt.”
Direct-writer Ohra verbeterde het resultaat tot e 49,1 (22,2) mln. Grootste bijdrage leverde het schadebedrijf, dat uitkwam op een brutoresultaat van e 24,2 (3,8) mln. De onderdelen Zorg en Inkomen zijn per 1 september geïntegreerd vanwege de toenemende behoefte van bedrijven aan een combinatie van een zorg- en een inkomen- en verzuimcontract. Door betere schadelastbeheersing sloot Zorg & Inkomen het jaar boven verwachting af met een resultaat van e 10,1 mln.
De nieuwe tak ABN Amro Verzekeringen leverde een totaal premie-inkomen van e 809 mln en een brutoresultaat van e 26,8 mln.
Buitenland
In Duitsland, waar de verzekeringsbranche zeer zware tijden doormaakte, werd het resultaat sterk verbeterd tot e 15,0 (-6,0) mln bij een teruglopende premieomzet van e 621 (660) mln. “De verkoopcijfers vallen tegen doordat Delta Lloyd Deutschland als eerste de winstdeling voor polishouders heeft aangepast aan de nieuwe marktomstandigheden. Inmiddels is duidelijk dat de markt volgt”, vermeldt het jaarverslag.
In België werden vanwege aanhoudend slechte resultaten de schadeactiviteiten beëindigd. De premieomzet van het levenbedrijf steeg met 23% tot e 308 mln; het brutoresultaat was e -22,0 (-18,0) mln. De Antilliaanse activiteiten (Ennia Caribe) groeiden tot e 90 (84) mln in premie, terwijl het brutoresultaat opliep tot e 7,2 (2,3) mln.
Terreurclausule
De wijziging van de terreurclausule in augustus vorig jaar is volgens Paul Medendorp door “enkele tienduizenden” Delta Lloyd-klanten aangegrepen om hun polis op te zeggen. Die opzeggingen zijn niet opgevangen door een vergelijkbaar aantal nieuw gesloten verzekeringen in die periode. “Wij schatten dat ongeveer de helft van het onnatuurlijke verval aan polissen veroorzaakt is door de terreurclausule.” Hoek vult aan: “Bovendien verwachten wij dat een groot aantal opzeggingen die er al aan zaten te komen nu zijn versneld. Dat betekent dat we in de periode daarna weer minder verval hebben”. Delta Lloyd Groep 2002 2001 omzet 7.369 5.486 brutopremie 4.982 4.341 nettoresultaat 246,6 137,7 eigen vermogen 2.243 1.713 aantal medewerkers 6.514 6.464 Delta Lloyd Verzekeringen brutopremie 2.337 2.557 w.v. Leven 1.253 1.545 Schade 686 636 Zorg 398 376 brutoresultaat 244 148 w.v. Leven 202 148 Schade 46 14 Zorg -6 3 Ohra Verzekeringen brutopremie 819 752 w.v. Leven 281 246 Schade 97 87 Zorg & Inkomen 441 419 brutoresultaat 24 4 w.v. Leven 23 18 Schade 24 4 Zorg & Inkomen 10 8 ABN Amro Verzekeringen brutopremie 809 w.v. Leven 637 Schade 172 technisch resultaat 28 (cijfers in e mln)
Niek Hoek: “We worden in Leven groter dan onze oranje collega’s”.

Reageer op dit artikel