nieuws

Stemmingmakerij Zorgverzekeraars Nederland heeft zich enorm opgewonden

Archief

over de scherpe kritiek vanuit politieke en vakbondskringen over de in hun ogen extreme stijging van de premies voor zorgverzekerden

Volgens de koepelorganisatie zijn zorgverzekeraars ten onrechte te kijk gezet als ‘boeven’ en ‘duitendieven’. De verontwaardiging van zorgverzekeraars is op zijn plaats. In de hitte van de verkiezingsstrijd gaven politici veelvuldig blijk van een schromelijk gebrek aan materiekennis op het gebied van zorgverzekeringen. Meer dan eens mocht zorgverzekerend Nederland aanhoren dat de verhoging van de nominale premie schandalig is, dat er grote premieverschillen zijn tussen de ziekenfondsen en dat een overstap naar een goedkopere concurrent mogelijk moet worden gemaakt. Gemakshalve (of was het hen louter te doen om electoraal gewin?) vergaten de heren en dames politici te melden dat de verhoging van de nominale premies voortvloeit uit hun eigen beslissing om de ziekenfondspremies steeds verder te nominaliseren. Ook verzuimden zij in hun (gespeelde?) onwetendheid aan te geven dat verzekerden al sinds een jaar of tien de mogelijkheid hebben een eigen ziekenfonds te kiezen. Alsof dat nog niet genoeg was, zaaide ook de vakbeweging onrust met haar forse aantijging aan het adres van particuliere ziektekostenverzekeraars dat deze de forse premieverhogingen gebruiken voor het bijspijkeren van hun spaarpotten met het oog op de komst van een basisverzekering. Op deze manier creëerden de vakorganisaties, evenals de politici, het beeld bij het grote publiek dat verzekeraars “maar wat aan rotzooien”. De drang van de vakbonden om te willen scoren bij de eigen achterban rechtvaardigt kennelijk de inzet van alle middelen, desnoods ook ‘verkiezingsretoriek’. Hoezeer politiek en vakbeweging misleiding van kiezers kan worden verweten, toch moeten zorgverzekeraars ook de hand in eigen boezem durven steken. Hun koepelorganisatie opereert te veel vanuit een defensieve houding. Elke jaarwisseling staan de media bol van de aangekondigde premiestijgingen bij zorgverzekeraars. Gelet op de gecompliceerde premieverhoging voor dit jaar – de nominale premie verdubbelt weliswaar, maar de procentuele premie blijft gelijk – zou een nadere toelichting door de koepelorganisatie meer dan op zijn plaats zijn geweest. Een verwijzing naar de alsmaar stijgende zorgkosten, de verslechterde technische resultaten die onvoldoende worden gecompenseerd door inzakkende beleggingsopbrengsten, en naar het opleggen van extra reserveringen door de Pensioen- en Verzekeringskamer, had meer begrip kunnen kweken onder verzekerden. Voor een branche die nota bene elke Nederlander als klant heeft, zou een offensieve rol in deze kwestie meer dan gerechtvaardigd zijn geweest. Het had in ieder geval de politiek en de vakbeweging de kans ontnomen om aan ‘stemmingmakerij’ te doen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel