nieuws

Specifiek vuilnisautorisico niet afwentelen op avb-polis

Archief

Een WAM-verzekeraar en een avb-verzekeraar weigeren allebei dekking te verlenen voor de letselschade die een werknemer oploopt tijdens werkzaamheden met een vuilniswagen. De avb-verzekeraar stelt dat de schade is veroorzaakt door het gebruik van het voertuig en de WAM-verzekeraar is van mening dat de schade is veroorzaakt door het laden en lossen en daardoor niet gedekt is op de WAM-polis. Het geschil wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars.

Een vuilnisman probeert op 1 juli 1996 een minicontainer uit een laadbak van een vuilniswagen te halen, die er tijdens de huisvuilroute in is gevallen. Hij verliest echter zijn evenwicht en zijn voet komt klem te zitten tussen twee delen van de vrachtwagen. Om te voorkomen dat zijn hoofd het asfalt raakt, draait hij zich tijdens zijn val en scheurt hierbij zijn kniebanden. Deze toedracht is af te leiden uit het schademeldingsformulier dat de werkgever voor het GAK moet invullen. Er is geen onderzoek door de Arbeidsinspectie uitgevoerd, omdat het ongeval pas twee jaar later gemeld wordt. De advocaat van de werknemer stelt ruim drie jaar later de werkgever aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval.
De tussenpersoon van de werkgever meldt vervolgens de aansprakelijkheidsstelling bij de avb-verzekeraar. Deze zegt de schade niet in behandeling te nemen, en verwijst de tussenpersoon naar de WAM-verzekeraar van de werkgever. Deze stelt op zijn beurt dat de schade niet gedekt is op de motorrijtuigenverzekering. De zaak wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars.
Marginale rol
De avb-verzekeraar beroept zich op de artikel p van de polisvoorwaarden. Hierin staat dat de aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht met of door een motorrijtuig van verzekerde, niet gedekt is.
De WAM-verzekeraar stelt echter dat de schade ontstaan is tijdens het laden of lossen en daarom bij hem niet gedekt is. “Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor personen- en zaakschade veroorzaakt met of door de lading die zich op of in het motorrijtuig of de aanhangwagen bevindt, danwel daarvan of daaruit, anders dan bij laden of lossen, valt of is gevallen.”
De WAM-verzekeraar stelt verder dat er eerst gekeken moet worden naar de oorzaak van het ongeval. “Uit het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2000 (NJ 2000, 357) volgt immers dat bij schade ontstaan tijdens het laden of lossen de WAM-verzekeraar dekking dient te verlenen, indien deze schade is veroorzaakt als gevolg van een gebrek aan het motorvoertuig of de daarvan deeluitmakende laad- of losinrichting, terwijl de avb-verzekeraar het aansprakelijkheidsrisisco draagt terzake van de aansprakelijkheid voor schade die tijdens het laden of lossen wordt veroorzaakt, anders dan ten gevolge van een dergelijk gebrek.” Bij schade door onzorgvuldig handelen die geen betrekking heeft op het gebruik van het motorrijtuig bij het laden en lossen, dient de avb-polis dekking te bieden, zo stelt de WAM-verzekeraar.
De conclusie van de WAM-verzekeraar luidt dat de val niet veroorzaakt is door een gebrek aan de vrachtwagen of de laad- en losinrichting; uit het schademeldingsformulier blijkt immers dat de werknemer zijn evenwicht heeft verloren. Het voertuig heeft volgens de verzekeraar “een zeer marginale en min of meer toevallige rol gespeeld bij het ontstaan van de schade”.
Vuilniswagen veilig?
De avb-verzekeraar begrijpt niet hoe de WAM-verzekeraar kan stellen dat de vuilniswagen geen rol van betekenis gespeeld heeft bij de val van de werknemer en het beklemd raken van zijn voet. De “mogelijk risicovolle handeling” om de container uit de laadbak te halen heeft volgens de avb-verzekeraar wel degelijk betrekking op het gebruik van het motorrijtuig bij het laden en lossen. “Aangezien de voet van de heer X beklemd is kunnen raken tussen bepaalde delen van de vuilniswagen, kan zelfs de vraag worden gesteld of de vuilniswagen wel de veiligheid bood die men zou mogen verwachten bij het gebruik van de desbetreffende vuilnisauto”, brengt de avb-verzekeraar bij de Commissie naar voren.
Verder meent hij dat de visie van de WAM-verzekeraar dat schade die is ontstaan tijdens het laden en lossen onder de avb zou vallen, niet juist is. Op grond van artikel p, zo stelt de avb-verzekeraar, is alleen gedekt “de aansprakelijkheid voor schade veroorzaak danwel toegebracht door lading bij het laden of lossen, danwel door lading die zich bevindt op danwel gevallen is van een motorrijtuig, hetgeen in casu niet het geval is geweest, daar de schade niet veroorzaakt is door de lading”. De avb-verzekeraar stelt, hierbij verwijzend naar een uitspraak van de Hoge Raad (16 februari 1996, NJ 1997/186) dat de strekking van de motorrijtuigenpolis onmiskenbaar is: het dekken van de aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het gebruik van de machine, “ongeacht of schade is veroorzaakt door een gebrek van de machine of een fout van de bestuurder, danwel van iemand op wiens aanwijzingen de machine gebruikt werd”. De letselschade is niet veroorzaakt door de lading, maar door het gebruik van de vuilniswagen, concludeert de avb-verzekeraar, die om die reden elke aansprakelijkheid voor de schade uitsluit.
Vuilnismannen
De Commissie stelt zich op het standpunt dat, omdat nu niet gezegd kan worden dat het ongeval is veroorzaakt dan wel toegebracht door de lading van het motorrijtuig, de specifieke regeling die in beide polissen staat voor schade door lading en voor schade bij het laden en lossen van lading, niet van toepassing is. De verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2000, acht zij dan ook niet van belang.
“De Commissie acht de handelwijze van vuilnismannen, die van tijd tot tijd onderweg op hun route op de vuilnisauto klimmen, eventueel om uit de laadruimte daarvan een vuilniscontainer te verwijderen, een specifiek vuilnisautorisico”. Het ongeval staat volgens de commissie dan ook “in zodanig nauw verband met het risico dat eigen is aan het werken met een vuilnisauto, dat het ongeval moet worden aangemerkt als te zijn veroorzaakt met of door een motorrijtuig”. De WAM-verzekering biedt hiervoor dekking, op de avb-polis is deze schade uitgesloten. Het bindend advies van de commissie luidt dat de WAM-verzekeraar dekking moet verlenen.
Uitspraaknr. 107, Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil ‘gevallen vuilnisman’

Reageer op dit artikel