nieuws

SER wil één vergunning voor alle financiële bemiddelaars

Archief

Alle bemiddelaars in financiële diensten moeten onder een vergunning- en registratieplicht gaan vallen. Het toezicht op hen dient in handen te worden gelegd van de Autoriteit Financiële Markten. Dit is de essentie van het ontwerpadvies ‘Bemiddeling in financiële diensten’, dat op 18 oktober in de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt behandeld.

Het ontwerp is opgesteld naar aanleiding van een adviesaanvraag van toenmalig minister Zalm van Financiën in april van dit jaar. Aanleiding hiervoor waren “ontwikkelingen in de markt voor financiële diensten waar zowel bij het aanbod als bij de distributie sprake is van een aanzienlijke vervlechting”.
Tot de categorie bemiddelaars in financiële diensten worden gerekend: assurantietussenpersonen, bemiddelaars in effecten, hypotheken en kredieten en ook de financiële planners. Momenteel is er slechts een beperkte controle op de toegang tot de markt (bijvoorbeeld de registratie van assurantietussenpersonen) en is er geen daadwerkelijk toezicht op de activiteiten van de verschillende categorieën bemiddelaars. “Dit betekent onder meer dat bij sommige vormen van bemiddeling malafide bemiddelaars niet van de markt kunnen worden geweerd”, aldus het ontwerpadvies.
Aard activiteiten
In de te verlenen vergunning moet tevens worden vermeld wélke bemiddelingsactiviteiten door de bemiddelaar mogen worden uitgeoefend (sparen, beleggen, lenen, verzekeren en/of financieel advies). De wettelijke regeling zou verder moeten gaan dan louter een toegangscontrole bij het betreden van de markt; de bemiddelaar zou periodiek in een schriftelijke verklaring moeten aantonen dat hij nog steeds aan de vergunningseisen voldoet en zou tevens relevante mutaties tussentijds moeten melden. Aanbieders van producten, zoals banken en verzekeraars, dienen vooraf te controleren of een bemiddelaar een vergunning bezit.
Openbaar register
Via internet zou de consument inzage moeten hebben in het register van bemiddelaars. Over hoe gedetailleerd dat inzicht zou moeten zijn, bestond binnen de voorbereidingscommissie van de SER geen algehele overeenstemming.
Een deel van de commissie wenst dat in het register te zien is welke diploma’s door de individuele medewerkers van de bemiddelaar zijn behaald (zoals ook in bijvoorbeeld de gezondheidszorg gebruikelijk is). Een ander deel van de commissie wijst erop, dat wanneer de bemiddelaar een vergunning heeft, dit inhoudt dat hij bevoegd is tot bemiddeling. Het is zijn verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat zijn medewerkers de vakbekwaamheid bezitten die nodig is bemiddelingsactiviteiten te verrichten. Bovendien vergt het opzetten en het zo actueel mogelijk bijhouden van het register de nodige administratieve rompslomp, vindt dit deel van de commissie.
Definitie bemiddelaar
Onder ‘financiële bemiddeling’ wordt overigens – in overeenstemming met de Europese (concept-)richtlijn voor verzekeringsbemiddeling – méér verstaan dan men op het eerste gezicht zou denken. Het gaat namelijk ook om het tegen betaling adviseren van de consument over financiële diensten, ook wanneer dit niet tot het sluiten van een overeenkomst leidt. Bovendien worden de werkzaamheden van aanbieders van financiële diensten (banken en verzekeraars) waarbij rechtstreeks contact wordt gelegd met aspirant-afnemers (direct-writing), ook als bemiddeling beschouwd.
Zelfregulering
In een nieuwe kaderwet zouden minimumeisen moeten worden geformuleerd waaraan de dienstverlening van bemiddelaars moet voldoen. Het gaat om de vier kwaliteitskenmerken informatievoorziening, deskundigheid, integriteit en financiële en juridische zekerheid. De laatste twee aspecten dienen volgens het ontwerpadvies wettelijk te worden geregeld, de aspecten informatievoorziening en deskundigheid “bieden het meeste perspectief voor zelfregulering”.
Het toezicht dient, zoals gezegd, in handen te komen van de Autoriteit-FM. Daarbij zouden brancheorganisaties een ondersteunende rol kunnen vervullen bij de praktische uitvoering ervan (bijvoorbeeld om dubbel werk te voorkomen). Om deze ondersteunende rol goed te laten verlopen, wordt de oprichting van een Stichting Overleg Financiële Diensten (SOFD) gesuggereerd. De SOFD zou verder gedragscodes en opleidingen ter certificering kunnen voordragen en zelfreguleringsafspraken kunnen stimuleren.
De SER wil ook in de wet verankerd zien dat de Financiële Bijsluiter wettelijk verplicht moet worden verstrekt door bemiddelaars op de gehele markt van financiële diensten. “In geval de bemiddelaar in eigen verantwoordelijkheid zelf een complex product ontwikkelt, zal hij daarbij zeker ook een bijsluiter aan de consument moeten leveren.”
Het ontwerp is enkele weken geleden voorgelegd aan de achterbannen van de betrokken ondernemers-, werknemers- en consumentenorganisaties. Volgens plan zou de voorbereidingscommissie deze week voor de laatste keer bijeenkomen om de resultaten te bespreken. In die voorbereidingscommissie zaten behalve de grote werkgevers- en werknemersorganisaties en de Consumentenbond ook vertegenwoordigers van het intermediair.

Reageer op dit artikel