nieuws

SEA maakt examens fors duurder

Archief

Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) grijpt het moment waarop ons land overstapt van de gulden naar de euro aan om haar tarieven fors op te trekken. Per 1 januari volgend jaar worden de examens gemiddeld 22% duurder.

Op haar website (www.sea-examens.nl) publiceert de SEA voortaan de europrijzen van de eerstkomende (deel)examens vanaf 22 januari 2002. Met name het examengeld van de assurantiemodules B Particulieren en Midden- en kleinbedrijf zijn met bijna 24% verhoogd: van f 178 naar e 100 (f 220,37). Gelet op het grote aantal kandidaten dat zich jaarlijks inschrijft voor beide (deel)examens, leidt de prijsverhoging tot een forse groei van de inkomsten van de SEA. Bij de jongste examens begin dit jaar gingen bijna zevenduizend kandidaten op voor B Particulieren en Midden- en Kleinbedrijf.
Directeur Jan Janse bevestigt de spectaculaire prijsstijging, maar ontkent dat deze enig verband houdt met de voorgenomen euroconversie. “De oorzaak moet uitsluitend worden gezocht in de enorme terugloop van het aantal examenkandidaten in de laatste twee jaar. Dat scheelt ons 25 tot 30% aan inkomsten. Aan een forse prijsverhoging was dus niet te ontkomen.”
Volgens Janse zijn de nieuwe examentarieven niet onverantwoord hoog opgetrokken. Hij wijst op een eerder marktonderzoek door adviesbureau D&O waaruit naar voren zou zijn gekomen dat de prijsstelling van de SEA “aan de lage kant is” in vergelijking met andere exameninstituten. “Er was dus enige speelruimte, en die willen we nu benutten.”
Als monopolist heeft de stichting SEA geen last van concurrentie in de verzekeringsbranche. Het gevaar dat hogere examengelden het incompany-onderwijs verder doet groeien, waardoor de toeloop van nieuwe kandidaten in gevaar komt, wijst Janse van de hand. “In de eerste plaats is juist het incompany-onderwijs er de oorzaak van dat het aantal examenkandidaten de laatste jaren sterk is teruggelopen. Bovendien beseffen wij natuurlijk ook wel dat het prijswapen niet elk jaar kan worden gehanteerd. De komende tijd zal het bestuur gaan benutten om indringend te spreken over het aanbieden van nieuwe, respectievelijk het verbeteren van bestaande producten om de inkomsten te vergroten.”
Investeringen
Janse benadrukt dat een deel van de prijsstijgingen nodig is voor het betalen van de (vaste) kosten, maar dat een ander deel wordt aangewend voor investeringen. Zo worden de examens vanaf volgend jaar op een andere wijze geëxamineerd: de toetsing van meerkeuzevragen verloopt dan volledig geautomatiseerd. Het nakijken van ‘open’ vragen blijft handmatig gebeuren. Door deze wijziging zullen minder correctoren nodig zijn voor het beoordelen van examens, hetgeen kostenverlagend is, maar daar staat tegenover dat er zwaar moet worden geïnvesteerd in nieuwe systemen. “Een van de doelstellingen is om bepaalde deelexamens, waaronder dat van Inleiding Verzekeringsbedrijf, dagelijks langs elektronische weg aan te gaan bieden. De toetsing van die examens moet eveneens online kunnen plaatsvinden. Dat vergt behoorlijke investeringen. Op dit moment loopt daartoe een proef”, aldus Janse. Aantal examens A/B 1991-2000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 A 5.926 6.125 6.025 5.991 5.882 5.840 5.884 5.420 5.059 4.094 B 10.737 10.208 11.133 12.236 10.569 14.061 16.920 16.283 15.248 13.331

Reageer op dit artikel