nieuws

Scheidend topman Z&Z plaatst vele kanttekeningen bij basisverzekering

Archief

“In de nieuwe wet op de Zorgverzekering moet een verbod komen op collectiviteiten.” Dit zei Ron Hendriks op het symposium dat gehouden werd ter gelegenheid van zijn afscheid als topman van Zorg en Zekerheid.

Hendriks vindt, dat ook bij de voorgestelde beperkte mogelijkheden voor collectiviteiten – namelijk collectiviteiten slechts gebaseerd op het aantal verzekerden – er sprake zal zijn van risicoselectie. De verzekeraar kan immers de ene groep buurtbewoners wel als collectiviteit accepteren en de andere groep niet. “Je kunt je doelgroepen al kiezen door bijvoorbeeld niet te adverteren in de Volkskrant of sommige declaraties pas na lange tijd te betalen”, zei Hendriks badinerend. Hij stipte hierbij ook het probleem aan van de verhouding tussen basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Via de aanvullende verzekering kan de verzekeraar selecteren op de basisverzekering. Een verzekerde die niet geaccepteerd wordt voor een aanvullende verzekering zal bij die verzekeraar geen basisverzekering sluiten. Hendriks is voorstander van de invoering van de basisverzekering, maar maakt daarbij wel diverse kanttekeningen, zoals bij de keuzevrijheid.
Gastspreker prof. dr. Maarse – hoogleraar Beleidswetenschap aan de Faculteit Gezondheidswetenschappen aan de KU Nijmegen – zei dat niemand zit te wachten op een grote verscheidenheid aan basispolissen. “Volgens de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel zijn duizenden polissen mogelijk, maar ik vraag de verzekeraars om niet te veel variatie aan te brengen. Ik vrees echter dat zij dat wel gaan doen en ik vrees daardoor veel reclamegeweld.” Maarse’s stelling luidde dan ook: “Burgers worden knettergek van de keuzevrijheid in de zorgverzekering”. Meer dan 70% van de genodigden was het met deze stelling eens. “Te veel keus kan er ook toe leiden dat verzekerden blijven zitten waar ze zitten”, zei Hans Feenstra, topman van De Friesland. CZ-topman Mike Leers is blij met de keuzevrijheid: “Nu is iedere verzekerde boven de 45 jaar een lijfeigene van zijn verzekeraar. Dat willen we toch niet zo houden?”
Lagere inkomens
“Het ‘Plan Hoogervorst’ is sinds 1945 de 15e poging om het stelsel te hervormen”, zei Martin Bontje, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. “Wij hebben zojuist aan de leden ons commentaar op het wetsvoorstel voorgelegd en de eerste reacties waren instructief kritisch.” Nederland is met het huidige duale stelsel een buitenbeentje in Europa. “Nergens anders is de marktwerking zo doorgevoerd als in ons land en nergens anders is het kostenbewustzijn van de burger zo laag als bij ons.” Bij de opzet van het nieuwe stelsel laten we ons leiden door Europese regels, maar Hendriks betwijfelt of het voorgestelde stelsel ‘Europa-proof’ is. “Het is de vraag of de no-claimregeling en het vereveningsfonds de Europese toets der kritiek kunnen doorstaan. Het is de bedoeling, dat aan het vereveningsfonds ook de rijksbijdrage wordt toegevoegd, maar het is de vraag of Brussel dit niet zal zien als staatssteun.”
In het nieuwe stelsel zullen de kosten stijgen als gevolg van vergrijzing en voortschrijdende technologie. “In alle andere bedrijfssectoren leidt technologie tot verlaging van de prijs van het product, behalve in de gezondheidszorg”, zei Hendriks. “De premies zullen dus stijgen, maar zoals het er nu uitziet, zullen verzekerden met de lagere inkomens straks, ondanks de voorgestelde compensatieregeling, straks meer gaan betalen dan verzekerden met de hogere inkomens.”
Hendriks geridderd
Hendriks is op het afscheidssymposium benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De secretaris-generaal van het ministerie van VWS speldde hem de versierselen op.

Reageer op dit artikel