nieuws

Schadebedrijf bevestigt cyclisch karakter: opnieuw in het rood

Archief

Het schadeverzekeringsbedrijf (inclusief zorg) heeft zijn cyclische karakter bevestigd door – na enkele winstgevende jaren – opnieuw in de rode cijfers te duiken. Dat verzekeraars per saldo toch een ruime brutowinst overhielden, was te danken aan de aanhoudend uitbundige resultaten van het levenbedrijf. Ook voor dit jaar zijn levensverzekeraars positief gestemd.

Uitgedrukt in een percentage van de verdiende premie (na rente en herverzekering, vóór belastingen) daalde het technisch resultaat van de in ons land actieve schadeverzekeraars vorig jaar naar -0,5% (1999: +0,6%), zo bleek bij de presentatie door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CvS) van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. Exclusief zorgverzekeringen beliep het technisch resultaat -1,0% (+0,8%).
De verslechtering was het gevolg van een hogere schadelast (+10%) en een daarbij achterblijvende brutopremiegroei (+5,8%). Alle schadebranches, uitgezonderd die van Motorrijtuigen, boekten lagere technische resultaten. Het brutopremie-inkomen Schade en Zorg groeide met 7,1% tot f 36,1 (33,7) mld.
Brand
De grootste boosdoener voor schadeverzekeraars was de branche Brand. In dit marktsegment gleed het technisch resultaat af van 5,0% in 1999 naar -1,9% vorig jaar. In guldens uitgedrukt bedroeg het verlies vóór herverzekering f -1,4 (+0,7) mld, lichtte Maarten Dijkshoorn namens het CVS toe. Dramatisch was de bedrijventekening, onder meer door de torenhoge schadelast van de volledig in de as gelegde vuurwerkfabriek in Enschede (f 520 mln) en het afgebrande bungalowpark in Zeewolde (f 250 mln). Het technisch resultaat van de bedrijventekening kelderde van -2% in 1999 naar -30% vorig jaar. De particuliere opstal- en inboedelverzekering lieten eveneens een (grote) veer met 2,0% (9,0%) respectievelijk 9,0% (12,0%). De brutopremies groeiden met 4,7% naar f 5,8 mld, waarvan voor particulieren f 2,6 (2,4) mld en voor bedrijven f 1,9 (1,9) mld.
Motorrijtuigen
De Motorrijtuigenverzekering liet als enige schadebranche een lichte resultaatsverbetering zien bij een hoger brutopremie-inkomen van f 8,2 mld (+5,8%). Het technisch resultaat bleef wel negatief: -1,1% (-1,9%). Dit was deels te wijten aan hogere resultaten in de personenautotekening. “De wa- en cascocijfers worden nu weer met zwart geschreven”, aldus Dijkshoorn. Het technisch resultaat van de personenautotekening steeg tot 1,0% (-3,0%).
Het premie-inkomen uit personenautoverzekeringen steeg tot f 3,6 (3,3) mld, waarvan WA-premies f 2,1 (1,9) mld en cascopremies f 1,5 (1,4) mld. Het technisch resultaat van de WA- en cascodekking voor personenauto’s verbeterde fors tot 1,8% (-6,7%), waarvan WA 1,4% (-4,3%) en casco 0,4% (-2,4%). De premie-omzet uit de verzekering van vrachtwagens bleef gelijk: f 0,7 (0,7) mld, waarvan WA f 0,4 (0,4) mld en casco f 0,3 (0,3) mld. Het technisch resultaat verbeterde voor de WA-dekking tot -15,0% (-23,7%); bij de cascodekking daalde het technisch resultaat licht tot 15,2% (16,9%).
De schadelast per claim nam toe, maar de schadefrequentie nam af. Het aantal gestolen auto’s groeide met 5,6% tot 30.886 (29.236), waarvan 25.187 (24.198) personenauto’s. Het terugvindpercentage daalde.
Transport/Varia
Het technisch resultaat van de branche Transport steeg van 0,3% in 1999 naar 1,4% vorig jaar, mede door een stijging van de herverzekerde schades. Het brutopremie-inkomen nam licht (+1,5%) toe tot f 1,1 mld.
Het resultaat van de Overige Varia-tekening liep terug tot 0,1% (0,5%). In de aansprakelijkheidsverzekering nam de brutopremie toe met 6,4% tot f 4,3 mld, waarvan f 0,5 (0,5) mld van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en f 0,8 (0,8) mld van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De resultaten in de AVP en AVB waren beter, mede door lagere toevoegingen aan de technische voorzieningen dan in voorgaande jaren. Het resultaat AVP kwam uit op 4,0% (-4,0%) en dat van de AVB op 2,7% (-2,9%). Het totale technisch resultaat aansprakelijkheid kwam uit op -1,1% (-3,3%).
De rechtsbijstandverzekering was in 2000 goed voor een brutopremie van f 0,6 mld, waarvan voor gezinsrechtsbijstand f 0,3 (0,2) mld en voor bedrijven f 0,2 (0,2) mld. Het technisch resultaat (vóór herverzekering) steeg tot 3,0% (1,9%), vooral door de rechtsbijstand voor motorrijtuigen. De gezinsrechtsbijstandverzekering bleef onveranderd slecht: -8,0% (-10,0%). De rechtsbijstandverzekering voor bedrijven was licht positief met 1,0% (2,0%). “Die tendens is nu wel dalend”, aldus Dijkshoorn.
Zorgbedrijf
Het zorgbedrijf (ziektekosten, aov, ziekteverzuim, WAO-gat en ongevallen) beëindigde het jaar met een nulresultaat (1999: 0,3%) bij een brutopremie van f 17 mld (+8,7%).
Het aandeel van de ziektekostentekening in de brutopremie-omzet beliep f 9,9 (9,4) mld. Het technisch resultaat steeg tot -3,3% (-4,0), een lichte verbetering ten opzichte van 1999, mede door lagere beheers- en acquisitiekosten. De brutopremie van overige medische-variaverzekeringen groeide naar f 7,1 mld, verdeeld over aov 41%, ziekteverzuim 32%, WAO-gat 19% en ongevallen 8%. Het technisch resultaat daalde van 6,9% naar 4,4%, mede onder invloed van verslechterde resultaten in de aov-tekening. “De ziekteverzuimverzekering is na jaren van forse verliezen vrijwel uit de rode cijfers gekomen”, aldus Dijkshoorn.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf was opnieuw de ‘motor’ van de verzekeringsbranche. Het brutopremie-inkomen steeg met 12% naar f 52,2 (46,7) mld. Ten opzichte van 1996 is dat een groei van meer dan 50%. De collectieve verzekeringen waren goed voor een brutopremie-omzet van f 16,9 mld, waarvan f 7,6 mld in guldens en f 9,3 mld in beleggingseenheden. De individuele tekening boekte f 33,2 mld brutopremie, waarvan f 20,1 mld in guldens en f 13,1 mld in beleggingseenheden. Het spaarkasproduct tekende voor f 2 mld brutopremie.
De nieuwe productie levensverzekeringen individueel steeg met 16% naar f 15,7 mld, waarvan beleggingsverzekeringen f 7,5 mld (+15%) en guldensverzekeringen f 8,2 mld (+17%). “Het verslechterde beleggingsklimaat is hieraan debet. De consument is voorzichtiger geworden”, concludeerde Verbondsvoorzitter Paul van de Geijn.
De periodieke premies liepen fors terug: van f 5,5 mld in 1999 naar f 4,4 mld (-15%) vorig jaar. Daar staat tegenover dat de koopsommen een geweldige groei doormaakten onder invloed van het nieuwe belastingregime dat begin dit jaar van kracht is geworden. Verzekeraars incasseerden vorig jaar f 11,3 mld (+33%) aan koopsomposten. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar blijft de groei er in zitten: de nieuwe productie steeg met 17%. “Hierin zit wel een naijl-effect van de koopsomhausse. Hoe groot dat effect is, laat zich nu nog niet becijferen”, zei Dijkshoorn. Het Verbond schat het totale pensioengat op minimaal f 18 mld per jaar. Van de Geijn: “Er is dus nog heel wat te doen, maar het wachten is op de fiscale regels van de overheid. Hoe langer die uitblijven, hoe meer gedoe om het pensioengat aan te tonen. Wat dat betreft zal 2001 wel een overgangsjaar zijn.”
Het technisch resultaat daalde licht naar 7,7% (7,8%). Mede door de forse premiegroei steeg het resultaat naar f 5,7 (5,1) mld. Nederlandse verzekeraars 2000 1999 (in f mld) Totale brutopremie 88,5 80,5 Levenbedrijf 52,2 46,7 Zorgbedrijf 17,0 15,6 w.v ziektekosten 9,9 9,4 overige medische varia 7,1 6,2 Schadebedrijf 19,3 18,2 w.v motorrijtuigen 8,2 7,7 transport 1,1 1,1 brand 5,8 5,5 overige varia 4,3 4,0 w.v aansprakelijkheid 1,3 1,3 rechtsbijstand 0,6 0,5 Totaal technisch resultaat (in %) 7 9 Levenbedrijf 8 8 Zorgbedrijf 0 0 w.v ziektekosten -3 -4 overige medische varia 4 7 Schadebedrijf -1 1 w.v motorrijtuigen -1 -2 transport 1 0 brand -2 5 overige varia 0 1 w.v aansprakelijkheid* -3 -1 rechtsbijstand* 3 2 *Resultaten na rente, maar vóór herverzekering

Reageer op dit artikel