nieuws

Regels voor rendementsverhouding en premiebandbreedte ziektekosten

Archief

De ziektekostenverzekeraars zijn het eens over een rendementsverhouding voor individuele en collectieve contracten en over een premiebandbreedtesysteem voor individuele polissen. De NMa moet zijn licht hier nog op laten schijnen.

Volgens een plan om de solidariteit tussen verzekerden te bevorderen, mag de individuele premie (plus de wettelijke bijdragen) voor de oudste leeftijdcategorie niet meer bedragen dan 150% van de premie (plus wettelijke bijdragen) voor een twintigjarige met eenzelfde (individuele) polis. De 150%-regeling betreft polissen met het laagste eigen risico bij de betreffende verzekeraar. Bij polissen met een hoger eigen risico geldt dat genoemd verschil niet meer mag zijn dan f 50.
Ook zullen de verzekeraars geen premietoeslagen meer vragen bij toetreding op latere leeftijd. Uiteraard blijven zij wel de normale leeftijdsafhankelijke premiestappen hanteren. De regeling geldt voor alle individuele verzekerden die geen recht hebben op een standaardpakketpolis.
Om te voorkomen dat de individuele maatschappijpolissen de collectiviteiten subsidiëren, is de afspraak gemaakt dat binnen een portefeuille het verzekeringstechnisch resultaat maximaal 15% lager mag zijn dan op de individuele polissen. Deze maatregel geldt niet als het verzekeringstechnisch resultaat op de collectieve portefeuille nul of hoger is.
NMa
De premiebandbreedte voor ziektekostenpolissen is al decennia een onderwerp van gesprek. De rendementsverhouding individueel/collectief is vooral actueel sinds minister Borst een paar jaar geleden het onderwerp ‘aankaartte’. Het huidige plan om deze zaken aan te pakken, is behandeld in de jongste ledenvergadering van Zorgverzekeraars Nederland en daar akkoord bevonden. Omdat het zeer de vraag is hoe de mededingingsautoriteit NMa op het plan zal reageren, heeft Zorgverzekeraars Nederland minister Borst gevraagd of zij bij de NMa ontheffing wil bepleiten. Het plan is namelijk gewenst vanuit de optiek van solidariteit, maar beperkt de gewenste concurrentie tussen zorgverzekeraars.
“Als de NMa het plan fiatteert of ontheffing daarvoor verleent, zullen de maatregelen vanaf volgend jaar stapsgewijs worden ingevoerd”, zegt Henny Wijngaard, hoofd verzekeringsvoorwaarden van Zorgverzekeraars Nederland. “De 150%-regel gaat begin 2002 gaan gelden voor alle te sluiten polissen en begin 2003 voor alle huidige polissen. De regel voor rendementsverhouding individueel/collectief wordt over 2002 (toetsing achteraf over dit jaar) van kracht. In 2004 moet de leeftijdstoeslag vervallen. Het is de bedoeling dat de maatregelen worden opgenomen in de gedragscode ‘Goed verzekeraarschap’ van zorgverzekeraars.”

Reageer op dit artikel