nieuws

Rechtsbijstandverzekeraars niet blij met formulering van ‘gebeurtenis’

Archief

Rechtsbijstandverzekeraars niet blij met formulering van ‘gebeurtenis’

Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft het Verbond de rechtsbijstandverzekeraars een nieuwe formulering geadviseerd van het polisbegrip ‘gebeurtenis’. Niet alle verzekeraars kunnen zich echter in de adviestekst vinden.
De Raad van Toezicht maakte in de laatste jaarverslagen herhaaldelijk melding van klachten over rechtsbijstandverzekeraars waarbij werd geharreward over het begrip ‘gebeurtenis’. Het klachteninstituut constateerde dat de voorwaarden per verzekeraar op dit punt sterk verschillen en dat ze voor verzekerden vaak niet duidelijk zijn. In het jaarverslag over 2001 meldde het klachteninstituut dat het Verbond van Verzekeraars was gevraagd de leden te adviseren om het begrip ‘gebeurtenis’ (soms ‘voorval’ genoemd) “zodanig te omschrijven dat het (aspirant)verzekerden meer houvast en zekerheid biedt”.
Een speciale commissie van de Verbondscommissie Rechtsbijstand heeft vervolgens een adviespolistekst gemaakt. Hoewel dit advies tot stand is gekomen in samenspraak met de rechtsbijstandverzekeraars wil dit niet zeggen dat zij zich allen in de uitkomst kunnen vinden.
Arag zegt desgevraagd niet van plan te zijn het advies te volgen. “De formulering is erg juridisch” zegt adjunct-directeur Jan van der Burgh. “Wij doen juist altijd ons best alles zo helder mogelijk te brengen en vinden onze voorwaarden dan ook een stuk duidelijker. Het probleem bij de Raad van Toezicht betreft dan ook geen Arag-polissen. Dat neemt niet weg, dat het een moeilijk punt is.” Van der Burgh geeft als voorbeeld een ontslagkwestie die voor de betrokkene min of meer uit de lucht komt vallen. Achteraf bekeken blijkt het laatste functioneringsgesprek al niet plezierigte zijn geweest. Maar dat hoeft op het moment zelf nog geen aanleiding te zijn om ontslag te vrezen.
LAR en DAS
Ook LAR vindt de geadviseerde polistekst te juridisch geformuleerd. Voor LAR kwam het advies uit de lucht vallen. De verzekeraar heeft namelijk op dit moment geen zitting in de Verbondcommissie Rechtsbijstand, wat een nasleep is van het vertrek van directeur Wim Schoutisse. “We hebben de tekst gelezen, maar zullen die niet opvolgen”, zegt manager Ton Peek. “Begin van dit jaar hebben wij onze polissen vernieuwd en ook het begrip ‘gebeurtenis’ opnieuw geformuleerd. Wij vinden onze manier van formuleren veel helderder. Dat was voorheen trouwens ook al zo. Over onze voorwaarden zijn geen klachten bij de Raad van Toezicht.”
DAS bestudeert het advies nog. “Wij vinden de adviestekst helder, maar vinden onze nieuwe omschrijving even helder”, zegt woordvoerster Anja Pieroen. DAS heeft namelijk in mei poliswijzigingen doorgevoerd en daarbij het begrip ‘gebeurtenis’ herschreven.
SRK
SRK – bij wie zestien verzekeraars voor rechtsbijstand zijn aangesloten – zegt de formulering van het Verbond nog te bestuderen met het oog op een advies aan de verzekeraars. “We denken volgende week met een advies te komen”, zegt woordvoerder Egon Scheers. Op de vraag of het dus ook mogelijk is dat SRK adviseert het bij de huidige voorwaarden te laten, merkt Scheers op, dat dit nadelig zou kunnen zijn bij de behandeling van klachten. “Als polissen afwijken van de adviestekst zal de Raad de klacht immers eerder in het nadeel van de verzekeraar uitvallen.” Bij SRK zijn aangesloten: Aegon, Algemene Zeeuwse, Amev, Anker, Axent, De Goudse, Juweliers Onderlinge, Koolhaas, London, Geové, Postbank, Proteq, RVS, Rialto, en Winterthur.
Verder is aangesloten Nationale-Nederlanden. Deze verzekeraar wijzigde in februari van dit jaar – “in samenspraak met SRK” – het begrip ‘gebeurtenis’ al (zie kader).
Adviesvoorwaarden van het Verbond
De adviespolisbepaling van het Verbond van Verzekeraars voor het begrip ‘gebeurtenis’ luidt als volgt:
“1. Wanneer u zelf partij wordt in een juridisch geschil, als gevolg van een ten tijde van het afsluiten van de verzekering onvoorziene feitelijke ontwikkeling, dan is de daardoor ontstane behoefte aan rechtshulp, conform de overige polisvoorwaarden, verzekerd.
2. Als één juridisch geschil in de zin van deze polisvoorwaarden wordt aangemerkt een samenhangend geheel van juridische geschillen als bedoeld in lid 1, die ontstaan zijn uit dezelfde oorzaak.
3. U kunt géén beroep doen op deze verzekering in een geval waarin bij het afsluiten van de verzekering voorzienbaar was dat u in dit geval partij in een geschil zou worden of behoefte aan rechtshulp zou krijgen.
4. Als u rechtshulp vraagt in een geval waarin u schade lijdt, dan kunt u geen beroep doen op deze verzekering als die schade is ontstaan vóór het afsluiten van de verzekering.
5. Wanneer het juridisch geschil gedurende x maanden na ingangsdatum dekking is ontstaan, wordt geen rechtshulp verleend.”
Voorwaarden NN en LAR
Nationale-Nederlanden hanteert de volgende voorwaarden:
“3.1. Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat aanleiding is voor een juridisch geschil waardoor voor verzekerde behoefte aan rechtsbijstand ontstaat. Een juridisch geschil wordt geacht te zijn ontstaan op het moment dat voor het eerst een belangentegenstelling met de wederpartij bestaat.
3.2 Indien sprake is van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, is het tijdstip van de eerste gebeurtenis in die reeks bepalend voor de vaststelling van het tijdstip van de gebeurtenis.
3.3 De gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand moet zich hebben voorgedaan gedurende de looptijd van de verzekering en buiten de wachttermijn voorzover deze van toepassing is. 3.4 Er kunnen geen rechten aan de verzekering worden ontleend indien verzekerde een gebeurtenis aanmeldt:
– a. die bij het totstandkomen van de verzekering te verwachten of redelijkerwijs te voorzien is geweest;- b. meer dan twaalf maanden na het plaatsvinden daarvan, doch nooit meer dan zes maanden na beëindiging van de verzekering.3.5 Indien ter zake van een gebeurtenis geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend, zijn ook de hieruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende juridische geschillen uitgesloten van dekking.”
LAR (die geen wachttijden hanteert) heeft de volgende voorwaarden:
“Gebeurtenis: een onverwacht voorval dat bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te voorzien was. Een reeks voorvallen die met elkaar verband houdt, is één gebeurtenis. Het eerste voorval uit de reeks geldt als het moment waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
artikel 4: Maatstaf voor het tijdstip waarop een voorval heeft plaatsgevonden of redelijkerwijs te voorzien was dat de gebeurtenis zich zou kunnen gaan voordoen.”

Reageer op dit artikel