nieuws

PVK vraagt om mee te denken over ‘zachte verplichtingen’

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) werkt aan een nota over ‘zachte verzekeringsverplichtingen’ en iedereen kan nog tot de komende jaarwisseling meedenken over de formulering van dit discussiestuk.

De PVK is bezig met genoemde nota in het kader van de ontwikkeling van een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen en verzekeraars. In september 2001 werden daarvoor de uitgangspunten gepubliceerd en in januari van dit jaar werd de planning bekendgemaakt. Naar verwachting komt de PVK in mei 2003 met een consultatiedocument, dat wordt aangeduid met Uitwerkingsnotitie. Tussentijds, en los van de consultatieronde – die volgens de planning plaatsvindt in juni tot en met oktober 2003 – wil de PVK door middel van zogeheten ‘white papers’ reacties van belanghebbenden en belangstellenden over bepaalde thema’s verzamelen.
Benaming
De PVK zegt over het nu voorliggende white paper ‘Zachte Verplichtingen’: “Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige benaming behelst die verplichtingen van een instelling waarvan de waarde mede afhankelijk is van in de toekomst door de instelling te nemen beslissingen”.
Voorbeelden van zachte verplichtingen zijn: in het algemeen het coulancebeleid en bijvoorbeeld bij levensverzekeraars de winstdeling die afhankelijk is van een directiebesluit ten aanzien van de toedeling van het bedrijfsresultaat aan polishouders. Bij ziektekosten- en natura-uitvaartverzekeraars kan worden gedacht aan de en-blocbepalingen ten aanzien van de risico’s van inflatie en vergrijzing.
De PVK wil haar denkrichting met betrekking tot zachte verplichtingen toetsen aan de praktische uitvoerbaarheid. Die toetsing wil zij uitvoeren aan de hand van een vragenlijst op haar internetsite. “Alle reacties, hetzij namens een organisatie hetzij op persoonlijke titel, worden door ons dan ook zeer gewaardeerd.”
Het white paper is te vinden op www.pvk.nl.

Reageer op dit artikel