nieuws

PVK maant verzekeraars tot spoed en volledigheid

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft verzekeraars en pensioenfondsen schriftelijk gemaand hun verslagstaten over het boekjaar 2002 vóór 1 juli volledig in te dienen. Inzending na deze datum leidt onherroepelijk tot het opleggen van een dwangsom, aldus de toezichthouder.

In een brief aan alle schade-, leven- en natura-uitvaartverzekeraars (420) en pensioenfondsen (900) benadrukt de PVK het grote belang van een tijdige indiening van de verslagstaten, “mede gezien de ontwikkelingen op de financiële markten”.
Desgevraagd licht de PVK toe dat maatschappijen dit jaar niet meer kunnen volstaan met het insturen van “het hoogst noodzakelijke” vóór 1 juli en ontbrekende gegevens, zoals toereikendheidstoets (Leven), jaarverslag en rekenschema AVZ/VVZ (ziektekosten) pas na deze uiterste datum. “De brief heeft daarom een tweeledig doel. Enerzijds manen wij de verzekeraars en de pensioenfondsen alle stukken vóór 1 juli in te sturen. Anderzijds dringen wij erop aan om de jaarstukken niet nodeloos later in te sturen, omdat bijvoorbeeld alleen de bestuurdersverklaring nog ontbreekt.”
Vorig jaar was een substantieel deel van verzekeraars te laat met het indienen van (alle) benodigde boekjaargegevens. Per 1 juli was 15% van hen in gebreke gebleven. Overigens was dat aanzienlijk minder dan op 1 juli 1999, toen 60% van verzekeraars hun verslagstaten nog niet had ingestuurd. Bij pensioenfondsen had 82% per 1 juli 2002 op tijd aangeleverd tegen 25% per 1 juli 1999.
Overigens kunnen met name verzekeraars er hard aan gaan trekken om hun verslagstaten op tijd te gaan indienen, want de PVK gaat de uiterste inzenddatum naar voren halen: in 2004 zullen verzekeraars vóór 1 mei hun stukken moeten insturen. Voor pensioenfondsen blijft dat vóór 1 juli.

Reageer op dit artikel