nieuws

Privatisering en marktwerking, dé steekwoorden van zorgsectie

Archief

Verbond

“Onze inspanningen om te bewerkstelligen dat het toekomstige ziektekostenstelsel een privaat karakter krijgt, lijken vruchten af te werpen”, schrijft het Verbond van Verzekeraars in het jaarverslag over 2003.
“In het jongste regeerakkoord staat, dat private uitvoerders van de basisverzekering winst mogen maken”, stelt de Sector Zorgverzekering in het jaarverslag. “Daarbij ziet er naar uit dat er geen Europeesrechtelijke belemmeringen zijn voor een private invulling van het stelsel.”
Over de toekomstige premiestructuur wordt opgemerkt: “Hoewel het ministerie van VWS geïnteresseerd was in twee alternatieve premiemodellen om zo te kunnen differentiëren tussen groepen verzekerden, bleek men ervoor beducht dat dit zou kunnen uitwerken als een verkapte vorm van risicoselectie. Ook een verbod op premiedifferentiatie was een belangrijk aandachtspunt. Dat zou namelijk tot gevolg hebben dat een level playing field tussen verzekeraars niet van de grond komt omdat concurrentie dan alleen kan plaatsvinden op zorginkoop. Regionale verzekeraars behouden dan hun voorsprongpositie, met de kans dat landelijk werkende verzekeraars uit de markt worden gedrukt.”
WAO
Over het nieuwe WAO-stelsel bestaat nog geen zekerheid, maar het Verbond stelt wel vast dat “privatisering en marktwerking langzaam maar zeker de erkenning beginnen te krijgen die ze verdienen”. “Een van de onderdelen in het nieuwe stelsel is een zogenaamde Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Voor ons staat het vast, maar de minister twijfelt nog of deze regeling wel privaat moet worden uitgevoerd.”
Het Verbond zich de afgelopen tijd onder meer ook gebogen over een verzekering voor beroepsziekten. Zo’n verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid is wenselijk wanneer het nieuwe WAO-stelsel wordt ingevoerd waarbij uitsluitend volledig arbeidsongeschikten een WAO-uitkering krijgen. “In het najaarsakkoord is afgesproken dat de SER met een advies komt over deze Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s (EGB). Het betreft een wettelijk verplichte private verzekering die dekking biedt in het geval van beroepsziekten en/of arbeidsongevallen.”

Reageer op dit artikel