nieuws

‘Politieke aandacht nodig voor premiedifferentiatie’

Archief

Ter verduidelijking van het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Jan Pieter Six, werkzaam bij de stafafdeling Concernstrategie bij Interpolis, een boekje geschreven. Daarin snijdt hij onder meer het fenomeen premiedifferentiatie aan. “Dat brengt een hele solidariteitsdiscussie met zich mee, die nog in de kinderschoenen staat.”

Onder de titel ‘Win Win Win’ gaat Six uitvoerig in op het belang van MVO voor de verzekeringsbedrijfstak: voor het bedrijf, voor het milieu en voor de samenleving als geheel. Six wil met de publicatie “een containerbegrip opsplitsen in hapklare brokken”. Hij onderscheidt vier hoedanigheden van verzekeraars met betrekking tot MVO.
Als kantoororganisatie kan de verzekeraar zich maatschappelijk verantwoord gedragen door bedrijfsinterne milieuzorg. Daarnaast kan als verzekeraar MVO tot uiting worden gebracht in het ontwikkelen en verkopen van producten met een duurzaamheidskarakter. In de hoedanigheid van institutionele belegger kan de verzekeraar duurzaam beleggen en als ‘actor’ in de samenleving kan de verzekeraar maatschappelijke betrokkenheid tonen door bijvoorbeeld medewerkers te stimuleren voor vrijwilligerswerk en de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars na te leven.
Beleggen
“Binnen Europa zit Nederland bij de kopgroep als het gaat om MVO”, zegt Six. “In zijn algemeenheid zou je voor allerlei ontwikkelingen een denkbeeldige scheidslijn kunnen trekken die samenvalt met de Rijn. Het Bourgondische, meer katholieke deel van Europa loopt een beetje achter op het meer protestantse noorden. Daar is een grotere voedingsbodem voor dit soort zaken, waarbij Engeland, Scandinavië en Nederland voorop lopen.”
Six heeft deze problematiek aangekaart bij het Comité Européen des Assurances (CEA), wat heeft geresulteerd in een werkgroep. “Die concentreert zich voornamelijk op duurzaam beleggen”, aldus Six. “In de praktijk is dat voor verzekeraars een van de belangrijkste vormen van MVO. De buitenwereld zal het eerste over dit aspect beginnen. Interne milieuzorg is niet zo spannend.”
Gedragscode
Met de Gedragscode Verzekeraars wil het Verbond van Verzekeraars het begrip MVO concreet maken. “Het is een belofte aan de omgeving dat je je als verzekeraar op een bepaalde manier gaat gedragen. Als die omgeving waarneemt dat het gedrag niet overeenkomt met de gedragscode, dan kan een klacht worden ingediend. In het uiterste geval kan het Verbond besluiten om een verzekeraar als lid te royeren.” Vanaf 2004 moeten verzekeraars aan een centraal meldpunt minimaal tweejaarlijks rapporteren wat zij daadwerkelijk aan MVO hebben gedaan.
Six heeft nog geen idee wat voor maatschappelijk verantwoorde verzekeringsproducten in ons land op de markt gebracht gaan worden. “Er zijn al tot de verbeelding sprekende initiatieven, zoals de groene autopolis en unit-linkedlevensverzekeringen. In Duitsland biedt verzekeraar Rheinland een zogeheten ‘Cool-concept’, waarbij de autopolishouder vrijwillig een eenmalig bedrag kan betalen waarmee de aanplant van nieuw regenwoud wordt gefinancierd. Na twaalf jaar absorberen de naar schatting veertig bomen evenveel CO2 als een personenauto gemiddeld uitstoot.”
Premiedifferentiatie
Het fenomeen premiedifferentiatie is een ander belangrijk punt binnen MVO. “Dat brengt een hele solidariteitsdiscussie met zich mee, die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat”, zegt Six. “Die discussie komt in een stroomversnelling naarmate de overheid de sociale zekerheid steeds meer gaat privatiseren. De dilemma’s verhuizen dan naar de verzekeringswereld.”
Volgens Six kan in het algemeen een onderscheid worden gemaakt tussen risico’s die de klant met zijn gedrag kan beïnvloeden en risico’s die niet beïnvloedbaar zijn. “Dat moet je toepassen op concrete zaken, zoals de verzekerbaarheid van mensen met een aangeboren ziekte. Actuarieel gezien is het volstrekt verantwoord om maatregelen te treffen in de vorm van een hogere premie. Maar is dat wel fair? Als individuele verzekeraar kun je de conclusie trekken dat je niet gaat differentiëren in premie. Dan lopen alle mensen naar jou toe en dat kun je nooit volhouden. Dat is alleen op te lossen als verzekeraars onderling afspraken maken, maar dan loop je tegen een ander probleem aan: de NMA verbiedt dergelijke afspraken. Op politiek niveau is er daarom meer aandacht nodig voor dit gevoelige aspect van MVO.”
Overigens is Win Win Win gemaakt volgens het eerdergenoemde Cool-concept: de uitstoot van 7.500 kilo CO2 die productie en transport van het boekje hebben veroorzaakt, is gecompenseerd met de aanplant van bomen. Interpolis heeft het boekje onder een groot aantal relaties verspreid. De tekst is te downloaden als PDF-bestand via www.interpolis.nl/mvo.

Reageer op dit artikel