nieuws

Pensioenregeling al aangepast?

Archief

Sinds 1 juni 1999 is de Wet fiscale behandeling van pensioenen in de Wet op de Loonbelasting opgenomen. Deze pensioenwet schrijft, in tegenstelling tot de oude wettelijke bepalingen, tot in detail voor aan welke voorschriften een pensioenregeling moet voldoen. Bestaande pensioenregelingen, die niet volledig binnen de nieuwe wetgeving passen, moeten op grond van een overgangsbepaling uiterlijk op 1 juni 2004 aan de nieuwe voorwaarden zijn aangepast.

Alfred Lagendijk en Niels Romein
De afgelopen jaren zijn al heel wat pensioenregelingen in overeenstemming gebracht met de bepalingen uit de Wet op de Loonbelasting (Wet LB). Een groot aantal regelingen moet nog aangepast worden. Gebeurt dat niet of niet tijdig, dan is in fiscale zin geen sprake van een pensioenregeling en komt de omkeerregel te vervallen. Dit betekent dat aanspraken op pensioen direct als loon moeten worden belast en dat bijdragen van werknemers niet meer aftrekbaar zijn van het loon.
DGA-pensioen
Door de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen is de invulling van het pensioen van de DGA behoorlijk veranderd. De veranderingen zijn vooral doorgevoerd, omdat de pensioenafspraken tussen een DGA en zijn (pensioen-)BV niet altijd op zakelijkheid en onafhankelijkheid berustten, waardoor optimaal gebruik werd gemaakt van de fiscale grenzen. In de nieuwe wetgeving is voor de pensioenopbouw van de DGA meer aansluiting gezocht bij de pensioenopbouw voor de ‘gewone’ werknemer. Als voorwaarde voor de opbouw van pensioen in eigen beheer is gesteld dat de pensioentoezegging niet mag uitgaan boven hetgeen in collectieve regelingen gangbaar is.
De voorwaarden voor de opbouw van een pensioen door een DGA zijn uitgewerkt in de Wet LB en het Uitvoeringsbesluit bij deze wet. DGA’s mogen niet langer pensioen opbouwen tegen een percentage van 2,33, maar tegen een percentage van 2 op basis van een eindloonregeling. Beloningen in natura (eigen beheer) en de forfaitaire bijtelling van de auto van de zaak behoren niet langer tot het pensioengevend loon. De AOW-franchise wordt voortaan gesteld op ten minste de voor dat jaar geldende AOW-uitkering voor een ongehuwde persoon, vermeerderd met vakantietoeslag. Naast deze beperkingen heeft het de DGA voortaan wel de mogelijkheid om verstreken dienstjaren in te kopen, hetgeen onder de oude wetgeving niet het geval was.
Door deze veranderingen dient de DGA, voor zover hij dat nog niet heeft gedaan, zijn oude pensioenbrief aan te passen aan de wettelijke regels zoals die per 1 juni 1999 gelden. Als sprake is van een (gedeeltelijk) verzekerd pensioen, moet ook de verzekeringspolis van de DGA worden aangepast. In de polis zal een splitsing moeten worden aangebracht tussen het verzekerde kapitaal opgebouwd tijdens het regime van de oude wetgeving en het verzekerde kapitaal onder de nieuwe wetgeving.
Collectief pensioen
Niet alleen de directeur-grootaandeelhouder moet per 1 juni 2004 zijn pensioentoezegging wijzigen, ook collectieve regelingen moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Bij collectieve pensioenregelingen betreffen de verplichte wijzigingen vooral formele punten, zoals bijvoorbeeld het opnemen van een afkoopverbod. Inhoudelijk zal echter ook goed naar een regeling gekeken moeten worden.
Bij het aanpassen aan de nieuwe wetgeving spelen civielrechtelijke en financiële aspecten een rol. De civielrechtelijke wetgeving rond pensioenen is de laatste jaren op diverse onderdelen gewijzigd. In de Pensioen- en spaarfondsenwet (hierna: PSW) is bijvoorbeeld artikel 2b geïntroduceerd, dat de deelnemer aan een pensioenregeling het wettelijke recht op uitruil geeft. Naast de uitruil, zijn er nog tal van andere aanpassingen gedaan zoals de verplichte affinanciering van backservice en de gelijke behandeling van werknemers. Onze ervaring is dat veel van deze zaken nog niet in pensioenregelingen zijn opgenomen. Bij aanpassing aan de fiscale vereisten, kunnen deze onderwerpen meteen worden gewijzigd.
Wijziging van de regeling op fiscale punten kan eveneens aanleiding zijn om stil te staan bij het pensioenbeleid van een werkgever. Veel werkgevers hebben nog steeds een relatief dure eindloontoezegging voor hun werknemers. In tijden van economische neergang drukken deze regelingen door de grote backservicelasten extra hard op de financiële positie. Een regeling waarbij de kosten beter beheersbaar zijn, zoals middelloon of beschikbare premie, kan een goed alternatief zijn. Aangezien de koersontwikkeling in de laatste jaren drastisch is gedaald, is het animo voor de beschikbare-premieregelingen sterk afgenomen.
Implementatie
Wanneer de werkgever of directeur-grootaandeelhouder besloten heeft wat voor soort pensioenregeling ingevoerd zal worden, moeten nieuwe reglementen worden opgesteld. De medewerking en instemming van de verzekeraar van de oude regeling is bij het invoeren van een nieuwe regeling een vereiste.
Bekeken moet worden of de opgebouwde aanspraken in de oude regeling premievrij, eventueel geïndexeerd, zullen achterblijven of dat ze geïmplementeerd worden in de nieuwe regeling. Verder moet in sommige gevallen afstemming met de fiscus worden gezocht. Mocht de regeling op punten afwijken van de wettelijke regels, dan kan de fiscus de regeling alsnog aanwijzen als een voor de Wet LB goedgekeurde regeling. Vooral pensioenregelingen voor DGA’s kunnen vanwege de individuele elementen op bezwaar van de fiscus stuiten.
Termijn en afwegingen
Het aanpassen van een collectieve pensioenregeling is niet iets dat van de één op de andere dag kan gebeuren. Met name het communicatietraject kost veel tijd. Het is derhalve zaak tijdig te beginnen met de wijziging van een pensioentoezegging. De werkgever dient goed af te wegen wat voor hemzelf of voor de werknemers fiscaal gezien de meest gunstige regeling is. De Wet fiscale behandeling van pensioenen geeft duidelijk aan binnen welke wettelijke bepalingen een nieuwe regeling dient te blijven, dit neemt echter niet weg dat individuele keuzes binnen een pensioenregeling nog volop gemaakt kunnen worden.
Pensioenen & Verzekeringen van PricewaterhouseCoopers.

Reageer op dit artikel