nieuws

Opkomst contra-expertise zet polisvoorwaarden onder druk

Archief

In AM 14 stond een artikel over het nieuwe bedrijf van Anton Coolen dat zich richt op contra-expertise. Reden voor René Tishauer van EMN Expertise om in de pen te klimmen.

“Bij deze wil ik reageren op het artikel ‘Verzekeraars niet blij met nieuw contra-expertisebureau van Coolen’ uit AM 14 (pag. 33). In dit artikel wordt onder meer door de heer Coolen gesteld dat verzekeringsmaatschappijen expertise inkopen op basis van kosten, wat ten koste gaat van de kwaliteit.
Het is een feit dat de laatste jaren verzekeringsmaatschappijen het aantal externe bureaus waarmee gewerkt wordt heeft teruggebracht. Net als bij verzekeraars en makelaars is bij expertisebureaus sprake van concentratie. De grotere bureaus zijn in staat om landelijk te werken waarbij de experts in de particuliere sfeer in hun regio de schades afwerken. Hierdoor doen de experts meer schades op een dag. Dit is niet alleen positief voor de kwantiteit maar ook voor de kwaliteit, omdat veel ervaring wordt opgedaan. Een slechte behandeling van gedupeerden werkt ook niet efficiënt. Dit leidt tot veel nazorg en discussies achteraf waardoor de beoogde efficiency niet gerealiseerd wordt. Bijkomend voordeel is dat deze experts bekend zijn met de locale cultuur. Het schaderegelen in bijvoorbeeld Friesland is toch anders dan in Brabant.
Voor de bedrijfsmatige schades kunnen deze bureaus zich door hun schaalgrootte veroorloven meerdere disciplines in huis te hebben zoals agrarische experts, bouwkundigen, juristen, technici en financiële experts. Dit werkt ook kwaliteit verhogend. Bij menig contra-expertisebureau ontbreekt een dergelijke variëteit aan deskundigheid. Wij en onze collega’s eisen bovendien een opleiding tot registerexpert zodat aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut van Registerexperts (Nivre) voldaan wordt. Bovendien zijn deze experts onderhevig aan het tuchtrecht van dit instituut.
Agressieve toon
Een trend is dat experts die eerst voor verzekeraars werkten en de slag blijkbaar hebben gemist, zich nu richten op de contra-expertisemarkt. Bij diverse grotere schaden bemerken wij in toenemende mate dat verzekerden, terwijl de brandweer nog aan het blussen is, door diverse contra-experts worden benaderd teneinde hun belangen te behartigen. Hier is op zich niets mis mee, hoewel een adviserende rol door het intermediair te prefereren is.
Waar wij problemen mee hebben is de agressieve toon waarop dit gebeurt. De experts namens verzekeraars worden afgeschilderd als mensen die er uitsluitend op uit zijn de schade zo laag mogelijk vast te stellen of zelfs er helemaal onderuit willen komen. Opbeurende teksten als een brand je bedrijf of woning net heeft verwoest.
Overigens zien wij dit soort taferelen uitsluitend bij de lucratievere grote schades. De gedupeerde particulier met een relatief kleine schade is voor de contra-experts blijkbaar financieel niet interessant genoeg.
Amerikaanse toestanden
Het beeld dat geschetst wordt is ook onjuist. EMN Expertise en haar zustermaatschappij CED Nomex behandelen zo’n 70.000 opdrachten per jaar. Tel hier de opdrachten van onze concurrenten en maatschappijexperts bij op en je hebt het over honderdduizenden claims per jaar. Hier zijn zeker gevallen bij waarbij de afwikkeling misschien nog beter had gekund, maar voor het overgrote deel is er sprake van een adequate behandeling.
Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de heer Coolen gedreven wordt door een zekere rancune tegen verzekeraars. Afgezien van het feit dat het niet chic is in de beker te spuwen waar je jaren uit gedronken hebt, is een negatieve drijfveer nooit goed voor wat dan ook.
De heer Coolen kondigt aan in het najaar een reclamecampagne te gaan starten ten behoeve van contra-expertise. Ik hoop oprecht dat de toon van deze campagne gericht is op de professionele ondersteuning die door contra-experts geboden kan worden. Hier is zeker behoefte aan. Een deskundige begeleiding van verzekerden kan bijdragen tot een voor alle partijen bevredigende schadeafwikkeling.
In de praktijk maken wij echter in toenemende mate mee dat van een professionele begeleiding geen sprake is, maar uitsluitend opportunistische geluiden gehoord worden zonder tijdig tot een fatsoenlijke claim te komen. Dit leidt dan tot frustratie van de schadeafwikkeling waar uiteindelijk de verzekerde de dupe van is.
Indien de toenemende concurrentie bij contra-experts leidt tot een kwaliteitsverbetering is dit toe te juichen. Als wij echter naar (Amerikaanse) toestanden gaan waarbij achter de brandweerauto aangereden wordt en het schaderegelingstraject vanaf het begin negatief wordt ingezet, dan acht ik dit een slechte ontwikkeling. Verzekeraars zouden dan uiteindelijk ook kunnen gaan overwegen om de, uniek in de wereld zijnde, polisdekking voor de kosten van contra-experts te laten vervallen. Niet uit rancuneuze overwegingen, maar omdat dan van een toegevoegde waarde geen sprake meer is.”
René Tishauser,
adjunct-directeur EMN Expertise

Reageer op dit artikel