nieuws

Open brief aan Rutte over de AOW-polis

Archief

Twee maanden geleden introduceerde het Amsterdamse assurantiekantoor Doorneweerd Assurantiën de ‘AOW-garantiepolis’. De polis keert vanaf het 65e levensjaar # 11.495 per jaar uit “opdat niemand meer hoeft te vrezen voor de komende aantasting van de AOW”. Staatsecretaris Mark Rutte leverde begin december commentaar op de polis en Gerrit-Jan Doorneweerd antwoordt nu bij open brief.

“Geachte heer Rutte, graag reageer ik in een open brief op uw mening van 1 december over de AOW-polis van mijn bedrijf. Uw commentaar luidde, integraal: ‘Er staat op het gebied van de sociale zekerheid heel wat te gebeuren, dat klopt. Het kabinet heeft voorstellen gedaan om de WW en de WAO te moderniseren en de bedragen voor kinderbijslag zijn enigszins aangepast. Maar de stelling van dit assurantiekantoor dat de AOW ‘aangetast’ gaat worden omdat het huidige systeem onbetaalbaar wordt, is niet juist. Het kabinet heeft geen plannen om de AOW-uitkeringen te verlagen. Als VVD-politicus ben ik natuurlijk een groot voorstander van het vrije ondernemerschap. Het staat ieder ook vrij om een aanvullende verzekering af te sluiten. Maar mensen nodeloos ongerust maken over zo’n belangrijk onderwerp als hun inkomen, dat vind ik niet verstandig’.
Tien vragen
Mag ik u tien vragen stellen? Allereerst drie onder de noemer ‘zekerheid’: Hoort, volgens u, de AOW een grondrecht te zijn? Is het in uw visie terecht dat er wijzigingen in de AOW kunnen worden aangebracht met een gewone meerderheid van stemmen in plaats van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen? Vindt u dat de zekerheden die u voor ogen staan rondom de besturen van pensioenfondsen ook zouden moeten gelden voor de overheid als het gaat over de AOW?
Vier vragen over de ‘betaalbaarheid’: Er wordt nu alleen aan de onderkant (1e en 2e belastingschijf) van het loongebouw een premieheffing betaald. Vindt de staatssecretaris de fiscalisering van de AOW een alternatief? De AOW-kosten (premieheffing en spaarfonds) zullen in 2020 zijn opgelopen naar 23% van het loon. Is deze heffing voor u acceptabel? Kunt u cijfermatig aangeven welke positieve effecten op de premielast van de AOW zijn te verwachten bij een verhoging van de arbeidsparticipatie en verlaging van de staatsschuld? Hoe groot is het tekort momenteel in het Spaarfonds?
En dan nog twee onder het thema ‘betrouwbaarheid’: Vindt u het logisch dat, na de introductie van de plannen rondom de VUT en het prepensioen, er ook onzekerheid ontstaat over de AOW-plannen van dit kabinet? Prof.dr. Leo Stevens heeft de rigoureuze plannen rondom de VUT en prepensioenen betiteld als onbezonnen. Deelt u die mening? Ik sluit af met een persoonlijke vraag: Vindt u dat uzelf in 2032 aanspraak moet kunnen maken op een welvaartsvaste AOW, ongeacht uw inkomen of vermogen?
Met uw antwoorden kan ik beoordelen of ik met mijn AOW-polis de mensen nodeloos ongerust maak. Met hoogachting,

Reageer op dit artikel