nieuws

Ook ‘kansloze’ claim melden bij verzekeraar

Archief

Ook al lijkt een eis tot schadevergoeding volslagen kansloos, het is toch altijd wijs om de aansprakelijkheidsverzekeraar van die claim op de hoogte te stellen. Dan kun men in elk geval niet, onder verwijzing naar de polisvoorwaarden, van een te late melding worden beticht.

Begin mei 1997 ontving een bestuurder van een onderneming, wiens familienaam gelijk is aan de naam van de BV, een brief van een vroegere werknemer. In de brief werd deze bestuurder als werkgever aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van een bedrijfsongeval dat de ex-werknemer jaren eerder was overkomen.
De advocaat van de bestuurder heeft bij brief van 15 mei 1997 de vroegere werknemer bericht dat de man bij de bestuurder aan het verkeerde adres was en tevens dat de aansprakelijkheid voor de schade werd betwist, ook door de BV. Ter achtergrondinformatie: de man was van juli 1992 tot juli 1996 in dienst van de BV. Op 26 mei 1995 heeft zich een bedrijfsongeval voorgedaan waarbij de man betrokken was. Aan het bedrijf is op dat moment geen melding gedaan van het ongeval. De vraag, gesteld op een informatieformulier, of sprake is geweest van arbeidsongeschiktheid wegens een bedrijfsongeval, heeft de man ontkennend beantwoord.
Dagvaarding
Drie jaar later, op 26 juli 2000, werd de BV gedagvaard door de ex-werknemer. De assurantietussenpersoon van de BV heeft de claim vervolgens bij verzekeraar gemeld. De maatschappij wees de claim af wegens te late indiening.
Volgens de BV, die over de afwijzing door verzekeraar een klacht indiende bij de Raad van Toezicht Verzekeringen, is het voorval (de feitelijke claim op de BV zelf) in overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden terstond bij verzekeraar gemeld. De verzekeraar stelde, dat hij in zijn belangen is geschaad. Hem is de mogelijkheid ontnomen een nader onderzoek in te stellen naar de oorzaak en de omvang van de schade.
De BV is het oneens met deze opstelling. De verzekeraar zou feiten en omstandigheden moeten aanvoeren die het vermoeden rechtvaardigen dat hij daadwerkelijk in een ongunstige positie is gebracht. “Bovendien zijn wij genoodzaakt geweest zelf een advocaat in te schakelen om verweer te voeren in de tegen ons aanhangig gemaakte procedure. De daarmee gepaard gaande kosten dienen voor rekening van verzekeraar te komen”, aldus de BV.
Tijdig op de hoogte
De verzekeraar stelt zich op het standpunt, dat de BV door de aansprakelijkstelling van de individuele bestuurder op 1 mei 1997 op de hoogte was van het ongeval. Doordat de ex-werknemer zijn eis inmiddels heeft ingetrokken, rest als ‘klachtbelang’ alleen nog de advocaatskosten van de BV.
De Raad van Toezicht Verzekeringen neemt als uitgangspunt de polisbepaling dat men terstond melding moet maken van “iedere gebeurtenis waaruit voor verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan”. De Raad merkt op dat de advocaat van de BV de brief van de ex-werknemer “klaarblijkelijk mede namens de BV op 15 mei 1997 heeft beantwoord”.
Het standpunt van verzekeraar dat hij in zijn belangen is geschaad, is volgens de Raad terecht. Daaraan doet volgens de Raad niet af dat verzekeraar, als hij wel in mei 1997 was geïnformeerd, met de BV tot het oordeel had kunnen komen dat de eventuele verdere ontwikkeling kon worden afgewacht. De goede naam van het verzekeringsbedrijf is dus niet geschaad.
Raad van Toezicht Verzekeringen, uitspraak nr. 2002/16 WA)

Reageer op dit artikel