nieuws

NVA: WFD dwingt professionele intermediair zich te organiseren

Archief

NVA: WFD dwingt professionele intermediair zich te organiseren

Tussenpersonen die nog niet zijn aangesloten bij een belangenorganisatie moeten deze stap nu gaan zetten, vindt de NVA. De standsorganisatie vindt dat de tijd voorbij is dat het niet-georganiseerde intermediair (mee)profiteert van de inspanningen van de NVA en NBVA.
Op de algemene ledenvergadering van de NVA in Fort Voordorp in Groenekan (Utrecht) onderschreef voorzitter Dick de Bruin nadrukkelijk het belang dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hecht aan de organisatiegraad van de verzekeringsbranche. Volgens hem is het moment nu aangebroken dat het (totale) professionele intermediair zich bij een brancheorganisatie – met de NVA voorop – zou moeten aansluiten, aldus De Bruin. “De ontwikkelingen die momenteel gaande zijn, zouden een extra stimulans moeten zijn om aansluiting te zoeken. Het gratis meeliften op door andere betaalde en gepleegde inspanningen is niet meer van deze tijd.”
De Bruin weerlegde de kritiek dat het georganiseerde intermediair 30% van de intermediaire markt vertegenwoordigt in het Platform Financiële Dienstverlening, maar wel vóór en over 70% van de (niet-georganiseerde) tussenpersonen beslist. Uit actueel onderzoek blijkt volgens hem dat het marktaandeel van de NVA 44% van de intermediaire markt bedraagt. “En samen met de NBVA is dat zelfs 60%, zodat het met de dekkingsgraad van de markt nogal meevalt.” Overigens wees De Bruin erop dat het intermediair dat zich niet aansluit bij een standsorganisatie “er bewust voor kiest om geen inbreng in het wetgevingstraject te leveren”.
Uitwerking WFD
Over de uitwerking van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD), die volgens de NVA tegen het einde van het volgend voorjaar in werking treedt, is De Bruin positief gestemd. Toch bepleit de NVA, vertegenwoordigd in de stuurgroep en in de zes deelcommissies, nog enkele aanvullingen. Zo ziet de standsorganisatie het huidige wettelijke systeem van bevrijdend betalen graag uitgebreid naar twee richtingen: niet alleen van de consument via het intermediair naar de aanbieder maar ook omgekeerd. “Een wettelijke verankering van het systeem van bevrijdende betaling over en weer zou de zaak volledig waterdicht maken. Dit is nog niet geregeld in de WFD, maar het ziet er naar uit dat dit mede op aandringen van de NVA wel zal gebeuren”, benadrukte de Bruin.
Met betrekking tot de deskundigheid en zorgplicht van het intermediair waarschuwde de NVA-voorzitter voor een doorschieten in het overnemen van de Europese regels. De invulling en toetsbaarheid van het aantoonbare kennisniveau van de medewerkers moet volgens De Bruin “wel werkbaar blijven”. “Een behoorlijk kennisniveau hoeft niet te betekenen dat alle medewerkers direct op cursus gestuurd moeten worden”, aldus De Bruin. @PLI = Ook het standpunt van de AFM dat een tussenpersoon uit zijn klantendossier moet kunnen terughalen hoe hij tot een bepaald advies is gekomen, gaat volgens de NVA heel ver. “De jurisprudentie zal hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen. We moeten ervoor waken dat dit begrip (zorgplicht-red.) te gedetailleerd wordt vastgelegd.” Daarbij ging de NVA-voorzitter er wel vanuit dat ook voor rechtstreekse aanbieders, zoals direct-writers en banken, een vergelijkbare zorgplicht voor de klant in de wet wordt geregeld uit oogpunt van gelijke concurrentie. “De vraag is of ze de beperktheid van hun positie aan de cliënt transparant moeten maken?”, aldus de Bruin.
Uitvoeringsorgaan
Het toezicht op de handhaving van de WFD kan volgens de NVA deels door de markt zelf worden uitgevoerd, zoals door de AFM is voorgesteld. De NVA onderschrijft het voorstel van de AFM dat de markt daarvoor een eigen uitvoeringsorgaan zou kunnen oprichten. “Op die manier kunnen we mede richting geven aan de invulling van het toezicht, op voorwaarde dat het overlegorgaan de ruimte biedt een eigen standpunt, afwijkend van het collectief, te kunnen uitdragen”, verklaarde De Bruin.
Overigens gaan de NVA, de NBVA en het Verbond van Verzekeraars komend najaar opnieuw op tournee om vooral het niet-georganiseerde intermediair uit te leggen wat de WFD en het daaruit voortvloeiende toezichtbeleid van de AFM gaat betekenen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze voorlichtingsbijeenkomsten worden verspreid in het land gehouden.
Dick De Bruin: “Het gratis meeliften op door andere betaalde en gepleegde inspanningen is niet meer van deze tijd”.
‘Van gratis meeliften absoluut geen sprake’
Peter Letschert, directeur van de Federatie van Adviesbureaus( FAB) wijst de kritiek van de NVA van de hand dat niet-georganiseerde kantoren zouden (mee)profiteren van de inspanningen van beide standsorganisaties. “Van gratis meeliften kan absoluut geen sprake zijn. Bovendien zijn er minder ongeorganiseerden dan de NVA denkt”, zegt Letschert. Een klein rekensommetje leert hem dat zeker 1.500 adviseurs zijn aangesloten bij samenwerkende organisaties die “het vak hoog in het vaandel hebben”. “Deze vakbeleving wordt afgemeten aan het aantal workshops dat door deze organisaties wordt aangeboden”, aldus Letschert. Hij zegt het initiatief te zullen nemen tot een bundeling van de samenwerkende organisaties binnen een overkoepelende vereniging. “Ik zal deze organisaties binnenkort uitnodigen voor een eerste bijeenkomst om te bespreken hoe wij ons kunnen verenigen om daarbij niet alleen de eigen belangen veilig te stellen maar zeker ook die van de bij ons aangesloten bemiddelingskantoren.”
Congres NVA over onverzekerbaarheid
De NVA gaat dit najaar een congres houden over de onverzekerbaarheid van (bedrijfsmatige) risico’s onder de titel: ‘Intermediair zoekt dekking!’. Het congres wordt gehouden op 16 september, de derde dinsdag van september (Prinsjesdag). Als locatie is gekozen voor het NBC in Nieuwegein. Aanleiding voor het thema is volgens de NVA de ontwikkeling in de bedrijvenmarkt, waarin sprake is van een toenemend capaciteitsverlies en onverzekerbaarheid van risico’s. “Wij vinden het best dat verzekeraars voorwaarden stellen, maar het is wel zaak om als branche dekking te blijven bieden. Wij roepen verzekeraars dan ook op er alles aan te doen om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan”, aldus NVA-voorzitter Dick de Bruin.
Brouwer nieuw bestuurslid NVA
De ledenvergadering van de NVA heeft Hein Brouwer benoemd tot lid van het bestuur. Hij volgt Kees Boer op, die in oktober vorig jaar zijn taken neerlegde, nadat hij drie jaar deel had uitgemaakt van het bestuur. Brouwer (43) is eigenaar van assurantiekantoor Brouwer & van Burken (zeven medewerkers) in Veenendaal en sinds 1995 aangesloten bij de NVA. Naast Brouwer werd bestuurslid Bob Veldhuis (37) die zich herkiesbaar had gesteld, voor een tweede termijn benoemd.

Reageer op dit artikel