nieuws

Nog dit jaar uitspraak in hoger beroep Vie d’Or

Archief

Het Gerechtshof Den Haag zal naar verwachting nog dit jaar uitspraak doen in het hoger beroep van de accountants en van de Stichting Vie d’Or inzake het faillissement van de gelijknamige levensverzekeraar. De mondelinge behandeling in dit hoger beroep zal nog voor de zomer plaatsvinden, zo schrijft de Stichting Vie d’Or in haar tiende jaarverslag.

Het hoger beroep is ingesteld nadat de Haagse rechtbank op 13 juni 2001 de (externe) accountants van Vie d’Or had schuldig bevonden aan “onrechtmatig handelen jegens de voormalige polishouders van Vie d’Or”. De vorderingen op de actuaris, de Pensioen- en Verzekeringskamer en de Nederlandse staat werden echter afgewezen. Zowel de accountants als de Stichting Vie d’Or en de curatoren zijn daarop tegen dit vonnis in beroep gegaan.
Cessieverklaring
In het vonnis heeft de Haagse rechtbank wel bepaald dat de Stichting Vie d’Or alleen namens polishouders mocht optreden voor zover zij hun individuele aanspraken op schadevergoeding aan haar zouden hebben overgedragen. Ook vorig jaar heeft de stichting zich ingespannen om de in totaal 11.000 ex-polishouders te bewegen daartoe een cessieverklaring te ondertekenen. Inmiddels hebben 9.500 polishouders (bijna 95%) aan de oproep gehoor gegeven. De actie is uitgevoerd in samenwerking met beide belangenverenigingen voor gedupeerde polishouders.
Mede door de hoge kosten van de ‘actie cessieverklaring’ en ontstane liquiditeitsproblemen bij de stichting heeft het Verbond van Verzekeraars toegestemd in een verhoging van zijn borgstelling met e 1,5 mln tot e 3,8 mln, zodat de werkzaamheden van de stichting de komende jaren kunnen worden voortgezet.
Schikking
De stichting maakte vorig jaar kosten tot bijna e 552.000. De opbrengst van incasso- en verhaalsactiviteiten beliep ruim e 108.000, zodat een nettotekort van e 443.500 resteert.
Dit tekort kan verder omlaag worden gebracht als een kostenpost van bijna e 227.000 door curatoren kan worden verhaald op de voormalige bestuurders en commissarissen van Vie d’Or. Een procedure daartoe voor de Ondernemingskamer in Amsterdam is aangehouden in de verwachting dat een schikking kan worden getroffen. Ook overwegen de curatoren een civiele procedure te starten tegen de bestuurders en commissarissen, die zij verantwoordelijk houden voor de ondergang van Vie d’Or. Alvorens die procedure wordt gestart, wordt ook eerst geprobeerd tot een schikking te komen. “Met een deel van de betrokkenen is dat inmiddels gelukt”, aldus de stichting.
Overigens heeft het stichtingsbestuur besloten om vorderingen op debiteuren die “kansloos zijn” af te boeken. De incasso beperkt zich nu nog tot vorderingen waarvoor procedures lopen of overleg wordt gevoerd over het bereiken van een schikking. Dat laatste is volgens het bestuur verreweg te verkiezen boven de vaak zeer lange weg van de juridische procedure.
Polishouders
De Stichting Vie d’Or zegt vorig jaar van curatoren een eerste betaling van e 105.000 te hebben ontvangen. De curatoren hebben in de afgelopen jaren voor ruim e 450.000 geïncasseerd van debiteuren. “De binnenkomende bedragen zullen worden aangewend ter bestrijding van de kosten en komen ten goede aan de polishouders”, aldus de stichting in het jaarverslag.
De voormalige polishouders van Vie d’Or, ondergebracht bij Levob-dochter Twenteleven, kunnen in elk geval een verhoging van hun polisaanspraken tegemoet zien, dankzij de vrijval dit jaar van het restant van de voorziening voor mogelijke (schade)claims. Het restant beloopt e 2,1 mln. In totaal is de afgelopen jaren bijna e 10 mln voor dat doel aan Twenteleven overgedragen uit de activa van Vie d’Or.

Reageer op dit artikel