nieuws

Nieuwe pensioenbrieven van de Belastingdienst

Archief

De Belastingdienst heeft onlangs, naar aanleiding van vragen uit de praktijk, modelpensioenbrieven opgesteld. Op zich zijn de pensioenbrieven goed bruikbaar en vormen zij zo te zien een extract van wat er in de praktijk aan materiaal circuleert. Tegelijkertijd kleven er enkele nadelen en beperkingen aan het gebruik.

Alfred Lagendijk
De publicatie van de modelpensioenbrieven dateert van 11 juni 2003 (nr. CPP2003/1500M). Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Volgens de toelichting op het besluit wordt dit gewenst vanuit de praktijk. Het zijn pensioenbrieven die met name bedoeld zijn voor toezeggingen voor de pensioenopbouw van de directeur-grootaandeelhouder in eigen beheer, die zijn gedaan na de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen op 1 juni 1999.
Vier brieven
Er zijn door de Belastingdienst liefst vier pensioenbrieven beschikbaar gesteld:
– Pensioenopbouw op basis van een eindloonregeling met een pensioeningangsdatum op zestig jaar. Over variabele beloningsbestanddelen wordt pensioen op basis van middelloon opgebouwd.- Pensioenopbouw op basis van een eindloonregeling met een pensioeningangsdatum op 65 jaar. Hierin ontbreekt het tijdelijke overbruggingspensioen dat wordt ontvangen tot 65 jaar.- Pensioenopbouw op basis van een middelloonregeling met een pensioeningangsdatum op zestig jaar.- Pensioenopbouw op basis van een middelloonregeling met een pensioeningangsdatum op 65 jaar. Hierin ontbreekt het tijdelijke overbruggingspensioen dat wordt ontvangen tot 65 jaar.DGA in eigen beheer
In de praktijk zullen de toezeggingen vooral gebruikt worden voor de pensioenopbouw van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in eigen beheer. Dat geeft tegelijkertijd ook de beperkingen aan.
Er is geen rekening gehouden met de ruimere pensioenopbouw die mogelijk is ingeval van een bij een professionele verzekeraar ondergebrachte regeling.producten die door verzekeraars worden gevoerd.
aandelenbelang van minimaal 10% in de toezeggende vennootschap (niet dga) gelden eveneens ruimere opbouwmogelijkheden.
Dat is voor eigen beheer weliswaar ongebruikelijk, maar kan soms best aantrekkelijk zijn.
dga kan onder het overgangsregime, dat geldt tot 1 juni 2004, pensioen opbouwen op basis van een opbouwpercentage van 2,33%. Daarnaast zijn er nog enkele elementen in de pensioenregeling fiscaal meer begunstigd onder het overgangsregime dan onder het nieuwe regime. Bij omschakeling naar het nieuwe regime zullen deze opgebouwde rechten gerespecteerd moeten worden. Bij hantering van de modelpensioenbrief van de Belastingdienst, waarin een eerbiediging van deze oude rechten ontbreekt, gaan deze rechten verloren. De fiscus heeft nog bijna een jaar de tijd om deze omissie te herstellen.
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit is wel wenselijk, aangezien het nemen van een besluit tot het doen van een pensioentoezegging een verplichte handeling is.
Loonbelasting en voor de premieheffing van de werknemersverzekeringen. Voor de beoordeling of een pensioen zakelijk is, is een aparte goedkeuring noodzakelijk, althans als men daar vooraf zekerheid over wenst. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een 59-jarige zijn pensioenleeftijd verlaagt van 65 jaar naar zestig jaar, hij voor de loonbelasting een perfecte pensioenregeling heeft mits hij de standaardpensioenbrief hanteert. Voor de vennootschapsbelasting kan de belastinginspecteur echter oordelen dat de te nemen last niet als zakelijk wordt beschouwd en derhalve niet aftrekbaar is. De zakelijkheid speelt met name ook bij de inkoop van dienstjaren.
Als men van plan is een afwijkende pensioenregeling in te voeren, valt deze niet onder de goedkeuring van het besluit. Als men voor deze regeling toch vooraf goedkeuring van de Belastingdienst wil, moet men deze vooraf voorleggen.
Inhoud
Tot slot nog enkele opmerkingen over de inhoud van de modelpensioenbrieven.
Allereerst de indexatie, die is semi-onvoorwaardelijk. De bepaling luidt als volgt: “de pensioenen zullen na ingang zoveel mogelijk waarde- of welvaartsvast worden gehouden. Voor het indexeren van de pensioenen zal worden uitgegaan van een door het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek gepubliceerd indexcijfer. Uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen zal door werkgever worden beslist welk indexcijfer voor de uitkeringsperiode bepalend zal zijn voor het indexeren van de pensioenen”.
Twee opmerkingen over deze bepaling. Voor optimale flexibiliteit kan een echte voorwaardelijke indexatie interessant zijn. Het bestuur beslist dan jaarlijks tot indexatie. Ook een vaste indexatie zou wenselijk kunnen zijn uit het oogpunt van gemak. Verder geldt in de pensioenbrief met een opbouw via het middelloonsysteem de indexatie ook pas vanaf pensioendatum. Indexatie over de opgebouwde rechten vóór pensioendatum is niet opgenomen. Naar mijn mening is een pensioen op basis van middelloon zonder een indexatie geen pensioen. Ook indexatie van premievrije rechten is een – niet opgenomen – optie.
De nabestaandenpensioenen en arbeidsongeschiktheidspensioenen zijn standaard tot een bepaalde hoogte meeverzekerd. Aangezien deze risico’s in de praktijk vaak bij een externe verzekeraar zijn ondergebracht en niet in eigen beheer, zullen soms andere verzekeringsvormen en verzekerde bedragen gelden. Men dient erop te letten dat de pensioenbrief en de polis op elkaar aansluiten. Opvallend is dat het arbeidsongeschiktheidspensioen niet tot 70% of 80% van het laatstgenoten salaris is verzekerd, maar zelfs tot 100%. De redenering is dat de wet geen limitering van het arbeidsongeschiktheidspensioen voorschrijft. Was de belastingdienst altijd maar zo soepel.
Concluderend kan gesteld worden dat de pensioenbrieven, mits men de beperkingen ervan onderkent en ze juist gebruikt, een goed middel vormen om cliënten te voorzien van een degelijke pensioenbrief die voor fiscale zekerheid vooraf zorgt.
van PricewaterhouseCoopers.

Reageer op dit artikel