nieuws

Nieuwe modelvoorwaarden arbeidsongeschiktheidspolissen

Archief

De polissen voor ziekteverzuim en WAO-gat en de zogenoemde Pemba-polissen zijn of worden dit jaar aangepast aan de wetten Suwi, Arbeid en Zorg en Verbetering Poortwachter. Begin december heeft het Verbond van Verzekeraars de nieuwe modelvoorwaarden gepresenteerd.

De wetten Arbeid en Zorg (ingegaan 1 december 2001, Suwi (ingegaan 1 januari 2002) en Verbetering Poortwachter (die 1 april 2002 ingaat) leggen de werkgever taken op ten aanzien van de reïntegratie van zieke werknemers. Het gaat daarbij onder meer om het opstellen van een reïntegratieverslag en het aanbieden van passende arbeid. De nieuwe regels maakten aanpassingen van bepaalde arbeidsongeschiktheidspolissen noodzakelijk. De wijzigingen hebben betrekking op de modelvoorwaarden voor ziekteverzuim (conventioneel en stop-loss), voor WAO-gatverzekeringen (collectief, individueel/WAO-volgend en individueel/maatschappijbeoordeling) en voor de zogenoemde Pemba-verzekering.
In de nieuwe modelvoorwaarden heeft het Verbond tevens een aantal punten verwerkt die al een paar jaar geleden op grond van ervaring waren geadviseerd, zoals andere begripsomschrijvingen. Het gaat hierbij vooral om de voorwaarden voor de ziekteverzuimverzekeringen. Vandaar dat het Verbond bij deze polissen niet heeft aangegeven welke voorwaarden moeten gewijzigd, maar voor het conventionele product en voor het stop-lossproduct een geheel nieuwe modelpolis heeft vervaardigd.
Hieronder de belangrijkste wijzigingen in de diverse modelvoorwaarden.
Verplichtingen werkgever
Bij de WAO-gatverzekering en de Pemba-polissen zijn aan de artikelen ‘Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid’ vier punten toegevoegd. De punten zijn ook ingebracht in stop-loss ziekteverzuimverzekering. Die punten zijn:
1. “De verzekeringnemer zal binnen het kader van haar mogelijkheden al het nodige doen teneinde te bewerkstelligen dat een werknemer, voor wie de verzekeraar een uitkering verricht, kan terugkeren in het arbeidsproces en ziet erop toe dat de werknemer alles nalaat wat zijn reïntegratie zou kunnen vertragen of verhinderen.”
2. “De verzekeringnemer zal binnen het kader van haar mogelijkheden al het nodige doen, teneinde te bewerkstelligen dat de werknemer medewerking verleent aan het reïntegratieproces.”
3. “De verzekeringnemer dient in ieder geval zijn wettelijke verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld de 13e weeksmelding bij het UWV, het inschakelen van een Arbo-dienst, het aanleggen van een reïntegratieverslag, het aanbieden van passende arbeid of het helpen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever.”
4. “De verzekeringnemer is in het geval van een geschil met de werknemer over de mate van arbeidsongeschiktheid of de mogelijkheden tot reïntegratie, verplicht een second opinion aan te vragen bij het UWV.”
In de WAO-gatpolissen en in de Pembapolissen is aan het artikel ‘Verplichtingen van de verzekeringnemer’ de volgende tekst toegevoegd:
“De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar direct op de hoogte te brengen van het aanvragen van surséance van betaling, het verkeren in staat van faillissement, wanneer een beroep wordt gedaan op de wet schuldsanering of indien deze wet op de verzekeringnemer van toepassing wordt verklaard, wanneer de feitelijke uitvoering van het bedrijf beëindigd wordt ofwel het anders verkeren in een staat waarin de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid, zoals omschreven in de WAO en de met de WAO verband houdende regelgeving.”
En-bloc en privacy
In de diverse polissen is in vervolg op een advies van het Verbond in februari 1998 de en-bloc-bepaling opnieuw geformuleerd. De formulering is reeds bekend van andere verzekeringen dan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook is het artikel over de klachtenregeling aangepast; onder meer wordt de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen nu vermeld.
Op het polisblad of in de aanbiedingsbrief van de diverse polissen moet tekst omtrent de privacy worden gewijzigd dan wel worden ingevoegd. Het gaat om de volgende tekst: “De bij de aanvraag of wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relatie, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand”.

Reageer op dit artikel