nieuws

Nieuwe editie Wabb-register

Archief

Bij de SER is de editie 2001 van het Openbaar register van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) verschenen. De uitgave omvat een overzicht van alle geregistreerde intermediairs.

De inschrijving in het register is een voorwaarde om als assurantietussenpersoon te mogen optreden. Wanneer niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden die de Wabb stelt, wordt de inschrijving doorgehaald: de tussenpersoon verliest zijn of haar bevoegdheid om te bemiddelen bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten.
Op iedere verzekeraar, gevolmachtigde agent of tussenpersoon die een aanstelling wil verlenen aan een tussenpersoon rust de verplichting om bij de aanvang van de samenwerking na te gaan of de tussenpersoon is ingeschreven. Per 1 januari 2000 is de bestaande regelgeving aangescherpt. Jaarlijks moet men nu controleren of de aangestelde tussenpersoon nog steeds staat ingeschreven. Blijkt dat niet het geval, dan mogen geen nieuwe aanvragen voor verzekeringen worden behandeld.
Kijk op internet
Om het register zo toegankelijk mogelijk te maken, is de lijst op internet te raadplegen op de SER-site (http://www.ser.nl/wabb/default.asp?desc=wabb). De gegevens worden wekelijks geactualiseerd.
Binnen afzienbare tijd zullen ook de namen van de ingeschreven gevolmachtigde agenten op deze site worden vermeld. Daarnaast geeft de site een overzicht van de in het kader van de Wabb verleende ontheffingen, zoals die van het verbod tot het in rekening brengen van afmakingscourtage.
Boek of diskette
Het Wabb-register is verkrijgbaar in boekvorm en op diskette. De Dbase-versie stelt gebruikers in staat om te zoeken met behulp van selectiecriteria.
Afnemers van het register ontvangen na 1 juli een supplement en aan het eind van het kalenderjaar de lijst van doorhalingen die hebben plaatsgevonden in het tweede halfjaar.
Bestelling van één of meer exemplaren kan uitsluitend plaatsvinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postbankrekening 39160 t.g.v. SER/Wabb te Den Haag. In boekvorm is de prijs f 65,00, diskettes DOS 3,5″ (ASCII) f 175,00 en op diskettes DOS 3,5″ (Dbase) f 350,00.

Reageer op dit artikel