nieuws

Nieuwe avp voor jagers

Archief

De introductie van de nieuwe Flora- en Faunawet per 1 april heeft ook gevolgen voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van jagers.

De nieuwe Flora- en Faunawet vervangt de bestaande Jachtwet (1978). De nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor jagers dient vanaf 1 april te voldoen aan de eisen van de nieuwe wet, het Jachtbesluit en de Regeling vaststelling bewijs van verzekering.
De Flora- en Faunawet beoogt de bescherming van zowel inheemse als uitheemse planten en dieren. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande situatie is dat de reguliere jacht wordt beperkt tot zes wildsoorten: de haas, de fazant, de patrijs, de wilde eend, het konijn en de houtduif. Op alle overige diersoorten kan alleen nog gejaagd worden op grond van ontheffing of vrijstelling in het kader van natuurbeheer en schadebestrijding.
Aansprakelijkheidsschade door beide soorten jacht is onder de nieuwe avp voor jagers gedekt. De wettelijk verzekerde som per gebeurtenis bedraagt e 907.560,43, maar de meeste avp-verzekeraars hanteren een standaard verzekerde som van e 1 mln. Een maatschappij als Royal Nederland voert een standaard premie voor het meeverzekeren van het jagersrisico van e 43. Voor verhoging van de verzekerde som met e 250.000 vraagt de maatschappij een aanvullende premie van e 13. Het eigen risico bij Royal Nederland is afhankelijk van de dekking, maar ligt rond de e 90 per gebeurtenis.

Reageer op dit artikel