nieuws

Nieuw beleid Delta Lloyd in bedrijfsaansprakelijkheid

Archief

Delta Lloyd voert een nieuw beleid in haar aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb). De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de dekkingssystematiek en het risico van werkgeversaansprakelijkheid.

Ten aanzien van de dekkingssystematiek is gekozen voor ‘claims made’, dat wil zeggen dat zowel het schade-veroorzakende ‘handelen of nalaten’ en ook de melding van de schade binnen de looptijd van de verzekering dienen plaats te vinden. Overigens kan de (nieuwe) verzekeringnemer inloop- en/of uitloopdekking sluiten.
Uitgangspunt is dat elk risico verzekeraarbaar zou moeten zijn. “In plaats van extra uitsluitingen kiezen we voor hoge eigen risico’s bij het niet naleven van bepaalde normen en regels”, aldus Delta Lloyd.
De nieuwe avb is opgebouwd uit rubrieken, te weten bedrijfs-, werkgevers- en milieuaansprakelijkheid. Per rubriek kunnen er andere verzekerde bedragen, clausules en eigen risico’s gelden.
Arbonormen
In de dekking voor werkgeversaansprakelijkheid wordt geen onderscheid gemaakt tussen beroepsziekten en andere letselschaden. Er is geen standaard uitsluiting op basis van bepaalde wetsartikelen en evenmin voor RSI.
Wel moet de ondernemer in geval van schade aantonen, dat hij zich aan alle arbonormen en -regels heeft gehouden. “Als dit is gebeurd, gelden er de normale eigen risico’s; als dit niet is gebeurd, gelden er verhoogde eigen risico’s. Zo dient de ondernemer ten minste te beschikken over een geldige risico-inventarisatie (RI) en een bijbehorend plan van aanpak (wettelijke normen).”
Ten aanzien van de dekking voor milieuaansprakelijkheid wordt opgemerkt, dat de avb dekking biedt voor plotselinge milieuverontreiniging door opgeleverde zaken (zowel letsel- als zaakschade) of “anders dan door opgeleverde zaken: letselschade in het algemeen en zaakschade als gevolg van luchtverontreiniging”. Voor overige dekkingen tegen milieuschade is de milieuschadeverzekering op de markt gebracht.
Andere wijzigingen
In de algemene voorwaarden zijn onder meer de gangbare bepalingen ten aanzien van geweld en seksuele gedragingen opgenomen alsmede die voor samenloop (‘na u’-clausule). Voorts is een uitsluiting opgenomen voor het met goedvinden van de verzekeringnemer overtreden van overheidsvoorschriften (arboconvenanten daaronder begrepen). Ook zijn zaak- en letselschade door asbest uitgesloten.
Vanaf april volgende jaar worden alle polissen die lopen onder de oude voorwaarden (zowel loss occurence, als de ‘oude’ claims made) en-bloc overgezet naar de nieuwe claims-madevoorwaarden. Drie maanden voor de hoofdpremievervaldatum krijgt de klant een nieuw aanbod.

Reageer op dit artikel