nieuws

Nibe-SVV stopt met verkoop schriftelijke cursussen

Archief

Per 1 juli stopt Nibe-SVV met de verkoop van schriftelijke cursussen. Cursisten die voor die datum gekozen hebben voor schriftelijke begeleiding, blijven die behouden.

Na 1 juli hebben cursisten de mogelijkheid te kiezen voor alleen zelfstudie, zelfstudie met ‘e-begeleiding’ of zelfstudie met mondelinge begeleiding. Degenen die kiezen voor alleen zelfstudie krijgen vanaf 1 juli één jaar gratis aanvullend de basisvariant Studienet.
Met de komst van dit Studienet worden de schriftelijke huiswerkbegeleiding, het insturen van huiswerk en het schriftelijk stellen van vragen, afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt deze elektronische variant. Voor de studenten zijn drie varianten ontwikkeld: het basispakket, het standaardpakket en het individuele pakket. Het verschil zit in de mate van individuele begeleiding.
Het basispakket biedt toegang tot drie forums: een vakinhoudelijk forum voor vragen en antwoorden over de inhoud van een bepaalde opleiding, een algemeen forum voor niet-inhoudelijke zaken en een forum met vragen en antwoorden over het Studienet.
Het standaardpakket bestaat uit de faciliteiten van het basispakket, een zelftoets per les inclusief terugkoppeling en de laatste drie examens met de richtlijnantwoorden. Het individuele pakket omvat de standaardpakketfaciliteiten en daarboven heeft de cursist de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen aan de studiebegeleider (al dan niet in een afgeschermd deel). Verder heeft hij via Studienet toegang tot een aantal praktijkgevallen als extra studiemateriaal aan de hand waarvan hij kan vaststellen of hij in staat is praktijkvragen op te lossen. En als laatste test kan hij een proefexamen laten beoordelen door de studiebegeleider.
Nieuw leerplan
In het kader van de nieuwe richting die Nibe-SVV inslaat, namelijk focussen op functiegericht opleiden, heeft het opleidingsinstituut het bestaande leerplan, het zogeheten curriculum, overhoop gehaald. Een toelichting op de nieuwe opzet werd gegeven tijdens een relatiemiddag in Utrecht.
Tijdens deze middag bleek dat het opleidingsinstituut al ver is met de vormgeving van het nieuwe curriculum. Klankbordgroepen bestaande uit onder anderen vertegenwoordigers uit de branche, personeelsfunctionarissen en functiehouders zijn al aan het werk geweest en de nieuwe studiegidsen met daarin studieadvieswijzers zijn al klaar.
Op basis van de uitkomsten uit de klankbordgroepen in combinatie met de al bestaande opleidingen is het nieuwe curriculum gebouwd. Nibe-SVV heeft vijf studiegidsen samengesteld: Bancaire zakelijke dienstverlening, Financiële dienstverlening particulier/financiële planning, Financiële markten en beleggen, Leven en pensioen, en Schade, zorg en inkomen. In deze studiegidsen zijn vervolgens functies beschreven en is inzichtelijk gemaakt welke opleidingen en trainingen gevolgd moeten worden om tot een goede uitvoering van de functie te komen. Gedefinieerd zijn een instapniveau, een basis voor functie-uitoefening, verbreding en verdieping.
Voor cursisten die al aan diplomaprogramma’s begonnen zijn, zijn overgangsregelingen beschreven. Het opleidingsinstituut realiseert zich dat bij het introduceren van nieuwe opleidingslijnen en -programma’s het onvermijdelijk is dat een aantal bestaande opleidingslijnen en -programma’s vervallen. Het instituut heeft daarom een aantal uitgangspunten voor overgangsregelingen opgesteld. Belangrijkste uitgangspunt is, dat de studievoortgang van cursisten niet in het gedrang komt en dat gewekte verwachtingen ten aanzien van diplomering in redelijkheid moeten worden gehonoreerd. Daarnaast dienen de overgangsregelingen er toe te leiden dat eenmaal afgeronde opleidingen niet (geheel of voor een belangrijk deel) opnieuw gedaan moeten worden. Overlap moet zoveel mogelijk vermeden worden. De vooraf toegezegde examenmogelijkheden worden volledig gehonoreerd. Voor reeds gestarte diplomatrajecten, opgebouwd uit meerdere opleidingen, bestaat een reële mogelijkheid deze alsnog te voltooien. Reeds behaalde certificaten in bestaande diplomaprogramma’s geven – waar mogelijk en redelijk – een vrijstelling bij nieuw op te zetten opleidingslijnen en -programma’s.
Zodra een overgangsregeling bekend is, worden de betrokken cursisten daarvan in kennis gesteld. Verder wordt de regeling opgenomen in studiegidsen en op de website www.nibesvv.nl. Inmiddels is al besloten dat het uit twee modules bestaande diplomaprogramma Pensioenpraktijk wordt vervangen door een functiegerichte opleidingslijn Pensioenadviseur. Het diplomaprogramma Pensioenpraktijk is volgens Nibe-SVV in één studiejaar af te ronden. De overgangsregeling ziet er dan als volgt uit. Tot en met het najaar van 2003 kan het diploma Pensioenpraktijk op de gebruikelijke wijze behaald worden. Pensioenpraktijk I wordt per 1 januari vervangen door een nieuwe opleiding. Het aan deze opleiding verbonden examen is in 2003 identiek aan het examen Pensioenpraktijk I en het aan deze opleiding verbonden certificaat kwalificeert daarmee tot 1 januari 2004 zowel voor het diploma Pensioenpraktijk als voor de nieuwe opleidingslijn Pensioenadviseur. Pensioenpraktijk II wordt eveneens per 1 januari vervangen door een nieuwe opleiding. Ook hiervoor geldt dat het certificaat tot 1 januari 2004 kwalificeert voor het diploma Pensioenpraktijk en voor de nieuwe opleidingslijn Pensioenadviseur.

Reageer op dit artikel