nieuws

Nettoresultaat CZ e 102 miljoen minder dan in 2001

Archief

Zorgverzekeraar CZ is in 2002 in de rode cijfers gekomen. Het nettoresultaat zakte van e 94 mln positief naar e 8 mln negatief, een achteruitgang dus van e 102 mln. Het verslechterde resultaat was vooral te wijten aan de ziekenfondssector.

Bij CZ daalde het nettoresultaat uit particuliere (hoofd)verzekeringen van e 50 mln naar e 24 mln, bij de aanvullende verzekeringen was dit van e 13 mln naar e 5 mln, en bij het ziekenfonds was dit van e 31 mln naar e -37 mln. De slechtere resultaten zijn dus vooral te wijten aan het ziekenfonds. CZ – die met deze cijfers vooruitloopt op de verschijning van het jaarverslag – noemt voor de verslechtering twee oorzaken: de lagere beleggingsopbrengsten (die niet alleen voor het ziekenfonds gelden) en de sterk gestegen medische kosten. Bij het ziekenfonds stegen de medische kosten met 15,9%. Dit werd vooral veroorzaakt door naijlende kosten in verband met de aflopende budgettering van ziekenhuizen. Hierdoor gingen de ziekenhuiskosten – die meer dan de helft van de totale kosten uitmaken – incidenteel met 19,8% omhoog. CZ noemt het niet, maar van invloed is uiteraard ook geweest dat het ziekenfonds een lage nominale premie hanteert.
CZ had vorig jaar in het totaal 1,911 (1,870) miljoen verzekerden, hetgeen een groei inhoudt van 2,6% (3,8%). Met dit aantal stond CZ vorig jaar op de tweede plaats in de rangorde van grootste zorgverzekeraar (dit jaar staat CZ op de derde plaats, zie AM nr 6, pagina 1). Het totale inkomen bedroeg vorig jaar e 2,54 (2,19) mld, hetgeen per verzekerde neerkomt op een bijdrage van e 1.342 (1.191). Van het inkomen ging 97% (95%) op aan uitkeringen. Voorts ging bij CZ, die vorig jaar 1.926 (1.771) medewerkers had, 6,7% (6,7%) van het inkomen op aan beheerskosten.
Het totale technische resultaat zakte van e -28 mln naar e -95 mln en het beleggingsresultaat kwam uit op e 87 (122) mln. Het totale eigen vermogen van CZ daalde van e 1,371 mld naar e 1,045 mld.
Particuliere bedrijf
Het particuliere bedrijf had vorig jaar 589.300 (548.700) verzekerden, hetgeen een groei betekent van 7,4% (7,5%). De verzekerden brachten e 559 (466) mln aan premies op. Aan uitkeringen betaalde CZ e 531 (440) mln, hetgeen 95% (94%) is van de premies. De beheerskosten bedroegen 10,6% (10,1%) van de premies.
Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e -30 (-20) mln, het beleggingsresultaat bedroeg e 54 (70) mln en het nettoresultaat kwam uit op e 24 (50) mln.
Het eigen vermogen daalde van e 679 mln naar e 493 mln.
Aanvullende verzekeringen
Vorig jaar hadden 1,232 (1,228) miljoen CZ-verzekerden een aanvullende verzekering, hetgeen neerkomt op een groei van 0,4% (2,0%). Het betreffende premie-inkomen bedroeg e 106 (92) mln. CZ keerde hiervan 96% (97%) uit. De beheerskosten kwamen neer op 21% (20%) van de premies.
Het verzekeringstechnisch resultaat bedroeg e -21 (-21) mln, het beleggingsresultaat kwam uit op e 26 (34) mln, en het nettoresultaat kwam uit op e 5 (13) mln.
Ziekenfonds
Bij het ziekenfonds steeg het aantal verzekerden met 0,6% (2,3%) van 1,29 miljoen naar 1,30 miljoen. Aan premies en bijdragen kwam e 1,87 (1,64) mln binnen. Van dit inkomen keerde CZ 98% (95%) uit en ging 4,7% (4,9%) op aan beheerskosten.
Het verzekeringstechnisch resultaat bedroeg e -44 (13) mln en het beleggingsresultaat kwam uit op e 7 (18) mln. Het nettoresultaat bedroeg e -37 (31) mln.
Het eigen vermogen van het ziekenfonds daalde van e 324 mln naar e 258 mln. De reserves zijn mede gedaald doordat CZ een lage nominale premie hanteert. Vooruitlopend op het jaarverslag, beschikte CZ nog niet over de stand van de diverse reserves.
Vele zorgverzekeraars in 2002 in het rood
CZ is de eerste zorgverzekeraar die over 2002 een negatief resultaat laat zien. Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat vele anderen zullen volgen. “Dit is de keerzijde van het eerste succes in 2002 in de strijd tegen de wachtlijsten. Hierdoor hebben de zorgverzekeraars in het afgelopen jaar zo’n e 460 mld meer uitgegeven”, stelt de koepelorganisatie. “Indien het er naar uitziet dat de uitgaven in 2003 en 2004 in hetzelfde tempo gaan stijgen, sluiten wij tussentijdse premieverhogingen niet uit.” CZ zegt desgevraagd hier niet aan te denken.
Ter toelichting stelt Zorgverzekeraars Nederland dat de (al jaren) slechte technische resultaten niet langer kunnen worden gecompenseerd met beleggingsopbrengsten. “Door het slechtere beursklimaat is deze financieringsbron grotendeels weggevallen. De ziekenfondsen hebben in 2002 hun beleggingsportefeuilles met zo’n e 60 miljoen in waarde zien verminderen en hebben als gevolg hiervan flink moeten interen op het eigen vermogen. Het totale eigen vermogen van ziekenfondsen is hierdoor met e 260 miljoen gedaald.”

Reageer op dit artikel