nieuws

Negatief eigen vermogen dwingt Nibe-SVV tot koerswijziging

Archief

Na twee achtereenvolgende verliesjaren is het eigen vermogen van opleidingsinstituut Nibe-SVV in het rood terecht gekomen: e -0,5 mln. Om die reden is bij de aandeelhouders – het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) – om financiële steun gevraagd. Tevens wordt het beleid gewijzigd: Nibe-SVV gaat functiegericht opleiden en de zelfstudiepakketten saneren.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het ‘Toekomstplan Nibe-SVV’. De financiële kwetsbaarheid van het opleidingsinstituut werd al eerder zichtbaar. Dat leidde onder meer tot de sluiting van vijf regiokantoren en inkrimping van het personeelsbestand (25 fte). De sanering leverde een kostenbesparing van e 1,4 mln op. Hoofdoorzaak van de financiële problemen zijn de teruglopende cursistenaantallen: 32.253 in 1999 en nog 24.000 in 2001. Boosdoeners zijn vooral het mondelinge assurantieonderwijs en de bancaire zelfstudiepakketten. In het huidige kalenderjaar wordt nog eens een “scherpe daling” van het aantal cursisten verwacht.
Die aantallen en de daarmee gepaard gaande dalende inkomsten hebben voor een uitholling van het eigen vermogen gezorgd. Bij het aangaan van de fusie startte Nibe-SVV met een positief eigen vermogen van e 2,8 mln, inmiddels is dat gezakt naar e -0,5 mln. Het cursusjaar 1999/2000 leverde een bedrijfsverlies van e 1,0 mln op. Het laatste cursusjaar was al niet veel beter: e -0,86 mln, bij een omzet van e 22,2 mln. Nibe-SVV schat de verwachtingen voor de korte termijn in als “matig”. Voor dit jaar wordt een bedrijfsresultaat van e -1,2 mln verwacht, waardoor het eigen vermogen zakt naar e -1,7 mln.
Om het vermogen weer op peil te brengen, wordt van het Verbond en de NVB een kapitaalinjectie gevraagd. De aandeelhouders zouden eenmalig e 2,7 mln moeten storten en zich voorts garant moeten stellen voor e 1,8 mln.
Functiegericht
In het toekomstplan kondigt Nibe-SVV aan de koers te willen verleggen naar functiegericht opleiden. Bestaande bancaire en verzekeringsopleidingen moeten anders gegroepeerd worden, overlap geëlimineerd en synergie bewerkstelligd worden. Hierbij staat voorop dat het aanbod afgestemd moet worden op de marktvraag. “Dat betekent meer dan voorheen het aanbieden van functiegerichte opleidingen.” Het instituut omschrijft dit als volgt: “In een functieprofiel wordt vastgelegd welke specifieke rollen een werknemer in de financiële sector vervult. Ook staat beschreven wat de daarbij behorende taken en handelingen zijn die in de regel voorkomen.”
Om de match met de werkvloer zeker te stellen, maakt Nibe-SVV bij het ontwerpen van een functieprofiel niet alleen gebruik van bestaande functiebeschrijvingen. Er zullen ook functieprofielgroepen ingesteld worden, die gevraagd en ongevraagd advies geven aan Nibe-SVV over de aansluiting tussen de functiebeschrijvingen, de functie-uitvoering en het onderwijsaanbod. In zo’n functieprofielgroep zijn zowel de functiehouders, als managers en eventuele brancheorganisaties vertegenwoordigd.
Zelfstudie
Onderdeel van het project ‘Herziening opleidingsaanbod en curriculum’ is de sanering en inperking van het aanbod van zelfstudiepakketten. Een aantal van deze pakketten zal uit het aanbod genomen worden en vervangen worden door opleidingsproducten die minder beslag leggen op de ontwikkelcapaciteit. Zelfstudiepakketten zorgen op dit moment nog voor tweederde van de omzet van Nibe-SVV.
Bij de herziening zal tevens gebruik gemaakt gaan worden van de mogelijkheden van internet. Het internet word aangewend als informatiezuil, administratiezuil, leeromgeving en werkomgeving. Verder is een project gestart om op eenduidige wijze alle kennis waarover Nibe-SVV beschikt (zo’n 20.000 pagina’s opleidingsteksten) op te slaan in een kennisdatabank. “Op termijn moet dit leiden tot een besparing aan ontwikkelcapaciteit, omdat actualisering kan plaatsvinden op onderwerpniveau in plaats van opleidingsniveau”, aldus het instituut in de nota.
Kwaliteit
Het instituut stelt verder in het toekomstplan dat de kwaliteit van het personeel cruciaal is voor het realiseren van de strategie. “Om kansen als upgrading van opleidingen, leveren van maatwerk incompany-trajecten en certificering te benutten, is niet alleen hoog opgeleid en deskundig personeel nodig, maar ook mensen die marktgericht zijn en senioriteit hebben. In de loop van de planperiode zal een herschikking van de personeelscapaciteit worden uitgevoerd. Er zal capaciteit vrijgespeeld worden om ingezet te kunnen worden in het segment specialistische producten.

Reageer op dit artikel