nieuws

NBVA ziet belang kleine en middelgrote kantoren toenemen

Archief

NBVA ziet belang kleine en middelgrote kantoren toenemen

Kleine en middelgrote provinciale assurantiekantoren worden steeds interessanter voor verzekeraars. Niet in de laatste plaats nu maatschappijen in toenemende mate een hogere rentabiliteit van de portefeuille belangrijker vinden, dan vergroting van het premievolume. Dit zonnige toekomstbeeld schetste voorzitter Alexander van Voorst Vader op de algemene ledenvergadering van de NBVA in Tiel.
wel niet zijn voor intermediairmaatschappijen. Kleine en middelgrote kantoren hebben een toenemende inbreng in de eindejaarsresultaten van kleine en grote verzekeraars, betoogde Van Voorst Vader. “U realiseert zich hopelijk toch wel dat de jubelcijfers die sommige intermediairmaatschappijen nu al een paar jaar achter elkaar hebben kunnen publiceren, niet in de laatste plaats dankzij uw commerciële vaardigheden tot stand zijn gebracht?”
De NBVA-voorzitter zei verder dat de keuze van verzekeraars voor rentabiliteit in plaats van volume tot premiemaatregelen en afstoten van posten zal leiden in met name de zakelijke markt. “En waar komen die dan niet zelden terecht? Bij het klein en middelgroot provinciaal intermediair waarmee deze bedrijven op een ander gebied soms al zaken deden.” Mede met het oog op het groeiende belang van dit primaire verkoopkanaal riep hij op tot meer solidariteit van intermediairmaatschappijen. “Met uw mond belijdt het belang van rentabiliteit. Maak dan ook de keuze voor het klein en middelgroot intermediair.”
Provisie
Het verzet tegen de voorgenomen afschaffing van de provisiestructuur (art.13 Wabb) en de opheffing van het verbod op afmakingscourtage (art.15 Wabb) gaat onverminderd door. De NBVA, maar ook de zusterorganisatie NVA en het Verbond van Verzekeraars, blijft lobbyen voor instandhouding van het huidige provisiebouwwerk. De realiteit is evenwel dat het verzet niet of nauwelijks iets zal opleveren. “De kans op succes lijkt helaas niet bijzonder groot”, erkende Van Voorst Vader.
Hij verklaarde dat de NBVA gelijktijdig nadenkt over de inrichting van de intermediaire markt mocht de overheid haar zin toch doordrijven. Van Voorst Vader zei ervan overtuigd te zijn dat in de particuliere markt en het grootste deel van het MKB het provisiesysteem het goedkoopste en verreweg het meest gehanteerde systeem zal zijn en blijven. “De rol van de NBVA als het gaat om handhaving van een adequaat inkomstenniveau zal ook bij het eventueel vervallen van genoemde Wabb-artikelen nog lang niet zijn uitgespeeld.” Fijntjes voegde hij eraan toe dat het belang overeind blijft dat verzekeraars “niet zomaar aan het provisiebouwwerk mogen morrelen”. Van Voorst Vader: “Een ontwikkeling zoals die zich vroeg dit jaar voordeed met de AOV(-provisie) is buitengewoon onwenselijk.”
Transparantie
In het streven naar meer transparantie kiest de NBVA onverminderd voor zelfregulering boven dwingende voorschriften van de overheid. Met name het risico dat strakkere regels sneller kunnen leiden tot grotere aansprakelijkheid voor het intermediair dwingt de NBVA alert te blijven. Daartoe werkt de bond samen met NVA en Verbond van Verzekeraars aan de Gedragscode Informatie Dienstverlening (Gidi). Transparantie in de dienstverlening van het intermediair zal wel binnen redelijke grenzen moeten blijven, stelde Vorst Vader. “Geen openbaarmaking van provisies is er één van. Een level playing field voor iedereen een tweede. Zo veel mogelijk aansluiting zoeken bij de concept-Europese Richtlijn Intermediair de derde en transparantie met betrekking tot de verhouding assurantietussenpersoon en verzekeraar is de vierde grens. Wie niets te verbergen heeft, hoeft transparantie niet te vrezen, Integendeel die kan het van harte toejuichen.”
Ondernemersplan
Van Voorst Vader wees de NBVA-achterban op het belang van een goed ondernemersplan. Hij vroeg zich af waarom er nog steeds kantoren zijn die hun doelen en toekomstvisies niet aan het papier hebben toevertrouwd. “Je hebt toch ijkpunten nodig. Je moet toch kunnen zien hoe het is gegaan en of doelen zijn bereikt”, hield hij de zaal voor.
Een goed bedrijfsplan is volgens hem nodig om op tijd te kunnen bijsturen als marktontwikkelingen tegenvallen. Hij noemde in dat verband de sterk teruglopende hypotheekproductie en de kans op een terugval in de levenproductie als gevolg van het nieuwe belastingregime dat begin dit jaar van kracht is geworden. Een bedrijfsplan geeft richting aan het ondernemersbeleid, benadrukte Van Voorst Vader ten overvloede. “Hoe wilt u verantwoorde investeringen op het gebied van kennis, personeel en ICT kunnen plegen zonder dat u weet waar u naar toe wilt?”.
Alexander van Voorst Vader: “Kleine en middelgrote kantoren hebben een toenemende inbreng in de eindejaarsresultaten van kleine en grote verzekeraars.”
‘Hausse in fusies en overnames voorbij’
In intermediairsland is de rust weergekeerd na golf van fusies en overnames in met name het najaar, meent NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader. Volgens hem werd de overname- en fusiegolf mede ingegeven door de oude veel gunstiger fiscale regels bij bedrijfsbeëindiging. “Het waren er niet weinigen, die daarom de kogel door de kerk hebben gejaagd.” Volgens Van Voorst Vader lijkt de hausse achter de rug, met als gevolg: meer captives en een merkbare indikking van assurantiekantoren. Aan de andere kant is er, zo zei hij, reden tot voorzichtig optimisme: het aantal SER-inschrijvingen groeit. Naar nieuwe toetreders zal de NBVA haar ledenwervingsinspanningen op het hoge niveau handhaven en intensiveren, aldus van Voorst Vader.

Reageer op dit artikel