nieuws

NBVA waarschuwt verzekeraars voor eenzijdige verandering spelregels

Archief

De recessie in ons land met als gevolg teruglopende bedrijfsresultaten dwingt verzekeraars en banken tot een herpositionering. Het intermediair zal daarop moeten inspelen en niet mogen toestaan dat verzekeraars en banken eenzijdig de spelregels willen veranderen, vindt Rob Groenemeijer, de nieuwe voorzitter van de NBVA.

In zijn eerste toespraak op de algemene ledenvergadering van de NBVA zei Rob Groenemeijer, sinds drie weken voorzitter, dat drie zaken van belang zijn voor de verzekeringsbedrijfstak: een voorspelbare overheid, marktgerichte verzekeraars en een goed functionerende distributie. Vooral de verzekeraars die zich gedwongen zien het speelveld te veranderen, gaf Groenemeijer de raad om dit in overleg met hun zakenpartners, het intermediair, te doen. “Je moet niet eenzijdig maar samen de spelregels willen bepalen.”, aldus de NBVA-voorzitter. Hij riep de leden op te anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen bij verzekeraars en banken die onder druk van de teruglopende bedrijfsresultaten strategische keuzes moeten maken die gevolgen zullen hebben voor hun positie.
Krenten
Erg kritisch liet Groenemeijer zich uit over het acceptatiebeleid van verzekeraars dat zich volgens hem richt op “de krenten uit de omzetpap”. Hij riep maatschappijen op terug te keren tot “de basis van het vak” en de intermediaire distributie te respecteren. “Keer terug naar een prijsstelling waarop rendement en goede dienstverlening over de volle breedte van de portefeuille mogelijk zijn. Te ver doorgevoerde standaardisatie en segmentatie keren zich tegen de markt.” Het intermediair moet van zijn kant eveneens willen inspelen op de nieuwe realiteit van vandaag, aldus Groenemeijer. “We moeten dus ook de boodschapper willen zijn van stringentere acceptatie-eisen en van prijsverhogingen.”
Specifiek doelde de NBVA-voorzitter op de problemen rond de (on)verzekerbaarheid van schaderisico’s in het midden- en kleinbedrijf, waar volgens hem “niet te veronachtzamen tekenen” van stagnatie zijn tussen vraag en aanbod. “De resultaatontwikkeling in dat segment heeft voor verzekeraars de laatste jaren zeer te wensen overgelaten.”
Dit probleem zou volgens Groenemeijer niet moeten worden beantwoord met een risicomijdend gedrag door verzekeraars, maar met een gezond acceptatiebeleid op basis van risico-inventarisatie, tarifering en preventie. “Een solide beleid kan ook in dit segment de weg wijzen naar renderende portefeuilleopbouw. De NBVA signaleert het probleem al langer en doet onderzoek, dat moet leiden tot overleg tussen marktpartijen. Als er marktomstandigheden zouden zijn die belemmerend werken voor de toegang tot een afnemend aantal risicodragers, dan moeten die omstandigheden in het overleg worden meegenomen”, aldus Groenemeijer.
Ketenintegratie
Tevens benadrukte Groenemeijer de noodzaak tot verdere samenwerking op het gebied van groei, kwaliteitsverbetering en kostenreductie om daardoor tot verbetering van rendement te komen. “Daar ligt een enorm spanningsveld maar ook tevens een uitdaging.” Als voorbeeld noemde hij het streven naar efficiency-verbetering in de bedrijfsprocessen, zoals door ketenintegratie. “Dat project is inmiddels van start, maar het is ingewikkeld en vordert nog slechts langzaam. De NBVA is overtuigd van het belang van dit project. In goede samenwerking tussen verzekeraars en intermediair moet een doelgerichte en krachtige aanpak een voorwaarde zijn voor concrete resultaten op afzienbare termijn. Dat vergt nu beslissingen over diepte-investeringen en dat kan alleen in de overtuiging dat de voordelen structureel en dus blijvend zullen zijn.”
Toezicht
Tevreden toonde Groenemeijer zich over de intentie van de wetgever om ook de zakelijke markt en die voor pensioenen onder de werking van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) te brengen. Daarmee is “een belangrijke stap gezet” voor een helder toezichtkader. Toch ontbreekt volgens Groenemeijer nog een belangrijk punt in het wetsontwerp: het algemene (verkoop)advies dat niet (meteen) tot het sluiten van een polis leidt. De wetgever is van mening dat dit soort adviezen geen onderdeel uitmaakt van het distributieproces, maar de NBVA staat op het standpunt dat een advies om geen financiële voorziening (onder meer door verzekering) te treffen, toch strijdig kan zijn met de belangen van de consument.
De standsorganisatie vindt dat Financiën zich daarover nog maar eens moet beraden, te meer als de zakelijke markt en die van pensioenen onder de werking van de wet gaan vallen. “In de zakelijke markt is al langer sprake van een ‘losgekoppeld’ advies. Door de bemiddelaar worden adviezen gegeven over bijvoorbeeld risico, hoogte van eigen risico’s, behandeling van schades die onder het eigen risico vallen, en soorten pensioenen, zonder dat dit direct leidt tot een advies over een specifiek product”, benadrukte Groenemeijer.
Volgens hem zal die ontwikkeling de komende jaren doorgaan, ook op het gebied van pensioenen. Hij vreest voor een inconsistentie tussen de WFD en de marktontwikkeling. “Mistige overgangsgebieden met onduidelijke verantwoordelijkheden zijn daarvan dan het gevolg. Het toezicht zal worden bemoeilijkt en de kosten van advies en van het toezicht zullen naar alle waarschijnlijkheid nadelig worden beïnvloed. Het toezicht zou zich dus moeten uitstrekken tot alle adviseurs die zich bewust op de bedoelde adviesgebieden begeven: ter waarborging van het level playing field.”
Rob Groenemeijer: “Het acceptatiebeleid van verzekeraars richt zich op de krenten uit de omzetpap”.

Reageer op dit artikel