nieuws

NBVA Denkmodel

Archief

Het NBVA Denkmodel omvat vijftien bepalingen waaraan tussenpersonen bij het opstellen van hun voorwaarden voor samenwerking met verzekeraars aandacht zouden moeten schenken

1. Codes Nieuwe codes zoals die binnen het Verbond worden overeengekomen, worden alleen automatisch onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst indien de NBVA zich hieraan gecommitteerd heeft. Verplicht zijn: codes Verbond, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansluiting Klachteninstituut Verzekeringen, uitreiken Advieswijzer en Financiële Bijsluiter, Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, Gedragscode Bescherming Persoonsgegevens Financiële instellingen, Wet Identificatie bij Financiële dienstverlening, Gedragscode retourprovisie, Gedragscode Hypothecaire Financiering, Code maatschappelijk verantwoord ondernemen en het Protocol preventie en bestrijding verzekeringsfraude 2. Directe benadering Alle contacten tussen verzekeraar en verzekerde gaan via de bemiddelaar, tenzij: 1. voor juiste uitvoering rechtstreeks contact redelijkerwijs nodig is 2. de wet rechtstreeks contact eist 3. verzekerden rechtstreeks vragen stellen (en dus rechtstreeks antwoord verlangen) 3. Wijziging rechtsvorm Omzetting van eenmanszaak naar een BV waarvan de ondernemer alle aandelen bezit, is geen reden tot openbreken van de samenwerkingsovereenkomst, tenzij de verzekeraar concreet en in ernstige mate in haar belangen wordt geschaad. 4. Wijziging van de overeenkomst 1. Verzekeraar mag wijzigingen van zuiver administratieve aard die de rechtsverhouding niet aantasten met een overgangsperiode van twee maanden doorvoeren. 2. Een verlaging van de beloning kan slechts betrekking hebben op nieuwe verzekeringen en op bestaande verzekeringen vanaf de eerstvolgende contractsvervaldatum. 5. Einde samenwerking 1. Verzekerden mogen nooit gedupeerd worden. 2. Indien op verzoek van verzekeraar de samenwerking wordt beëindigd, dan heeft de tussenpersoon het recht om de portefeuille over te sluiten. 6. Provisie 1. Tenzij er anders wordt afgesproken, bestaat er recht op provisie (voor de tussenpersoon). 2. Recht op provisie ontstaat na betaling van de eerste premie. 7. Hoofdelijke aansprakelijkheid Verzekeraar mag verlangen van een VOF of BV, die vraagt om provisie vooruit te betalen, dat vennoten zich privé hoofdelijk aansprakelijk stellen. 8. Retourprovisie Indien de verzekeraar aansprakelijkheid wil leggen bij de bemiddelaar, dan kan dat alleen voor die retourprovisie die niet op het polisblad is verwerkt. Dus geen aansprakelijkheid bij het ‘inrekenen’ van provisie in de eindpremie. 9. Intermediairwijziging 1. De wens van de verzekerden wordt gevolgd. 2. De oude bemiddelaar moet relevante stukken overdragen aan de nieuwe bemiddelaar. 3. Er is bescherming van doorlopende levenprovisie, die dient ter vervanging van de afsluitprovisie over tien jaar. 4. Er is bescherming van doorlopende provisie bij zakelijke schadeverzekeringen over vijf jaar. 10. Incasso 1. Limitatieve gronden waarbij (premie)incasso kan worden ingetrokken. 2. Recht van verzekeraar om in die situatie toekomstige provisierechten af te kopen. 3. Verkoop van portefeuille op basis van tegenwaarde in vrij economisch verkeer. 11. Bevoegdheden 1. Schaderegelingbevoegdheid en voorlopige dekking is er niet, tenzij schriftelijk overeengekomen. 2. Wijzigingen bij aangetekend schrijven aan de directie. 12. Subagent De bemiddelaar mag zonder de toestemming van de verzekeraar geen subagent aanstellen. 13. Segmentatie Indien de verzekeraar onderscheid maakt in kwaliteit en snelheid van administratieve processen en toegang tot informatie tussen groepen bemiddelaars dan is hij verplicht de bemiddelaar hierover te informeren. De bemiddelaar moet de consequenties kennen voordat hij een cliënt bij verzekeraar onderbrengt. 14. Software en opleidingen 1. Voor productgerichte opleidingen en software mogen geen kosten worden berekend. Voor alle overige opleidingen en software wel. 2. Nimmer mag de beschikbaarstelling van software en opleidingen leiden tot productieverplichtingen. 15. Geschillen Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Doel: opbouw van (juridische) kennis en uniformiteit in jurisprudentie.

Reageer op dit artikel