nieuws

Narim ontevreden over verzekeraars: ‘Zo ga je niet met je klanten

Archief

om’

“We hadden aanvankelijk als Narim het plan opgevat om de duur van dit congres terug te brengen van een hele tot een halve dag, geen aansprekende sprekers uit te nodigen en toch de prijs te verdubbelen. Wij hebben goed naar onze klanten geluisterd en toen besloten om dit toch niet te doen. Misschien kunnen verzekeraars hier lering uit trekken.” Dat verklaarde voorzitter Eric Bloem van de Narim (Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers) op 24 mei jl. tijdens het vierde congres van zijn organisatie.
Met zijn sneer aan het adres van de industriële verzekeraars zette Bloem de toon tijdens dit congres, dat werd gehouden in het Aviodome op Schiphol en als motto droeg ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’. De bijeenkomst stond geheel in het teken van de verhardende verzekeringsmarkt en het terrorismevraagstuk, maar waarbij de verwachte harde confrontatie tussen risk- en insurancemanagers en verzekeraars uitbleef.
Desalniettemin kreeg de verzekeringswereld in het hol van de leeuw veel kritiek over zich heen van de aanwezige Narim-leden. Uit een korte steekproef, gehouden tijdens het congres, kwam naar voren dat bijna 90% van hen ronduit ontevreden is over de door verzekeraars aangeboden oplossingen na de gebeurtenissen op 11 september 2001, een standpunt waarin ook 76% van de aanwezige makelaars zich kan vinden.
Ook gaven veel risk- en insurancemanagers aan, dat de uiteindelijke premieverhogingen forser zijn uitgevallen dan dat zij kort na de aanslagen in de VS hadden verwacht. Twee op de drie risk- en insurancemanagers verklaarden wel tevreden te zijn over de dienstverlening van de makelaars in de laatste maanden van 2001.
De kritiek van de Narim-leden op de opstelling van de industriële verzekeraars bij de recente premie- en voorwaardenronde werd op treffende wijze verwoord door Geert Mol, financiële topman van koffiebranderij De Drie Mollen, die in een inleiding de gang van zaken rond zijn verzekeringspakket in de afgelopen jaren de revue liet passeren. Hierbij sprak hij zich positief uit over de activiteiten van de makelaar, met name in de laatste weken van 2001 en over de informatievoorziening met betrekking tot de verhardende verzekeringsmarkt. “Hierdoor konden wij ons als bedrijf daar goed op voorbereiden.”
Gebrek aan partnership
De constructieve opstelling van de leidende verzekeraar ten spijt, zei hij vooral het gebrek aan partnership bij verzekeraars laakbaar te vinden. “Ondanks de gemaakte afspraken en lopende overeenkomsten word je als klant door de opzeggingen en voorgestelde premie- en dekkingsaanpassingen met de rug tegen de muur gezet. En dat terwijl wij net fors hadden geïnvesteerd in een omvangrijk risicopreventieplan. Op 20 december hadden we voor nog slechts 37% dekking, terwijl iedereen weet dat wij het naar onze aandeelhouders toe niet kunnen verkopen om ons niet verzekeren. Op 28 december was de dekking inmiddels 100%, maar werden wij wel geconfronteerd met een premieverhoging van 500% en een verhoging van het eigen risico met de factor tien. Op 31 december om 16.00 uur (!) zijn beide verhogingen weliswaar vrijwel gehalveerd, maar in feite is het een kwestie van slikken of stikken. Als wij zo met onze klanten zouden omgaan, dan zouden wij in ‘no time out of business’ zijn”, aldus Mol, die inmiddels zegt lering te hebben getrokken uit het gebeurde. “We proberen door intensief en constructief overleg met alle betrokken verzekeraars, dus niet meer met alleen de leader, meer begrip voor elkaar te krijgen en voor meerdere jaren keiharde afspraken te maken.”
Nieuwe premiestijgingen
Voor Mol en zijn collega’s binnen de Narim zijn in de nabije toekomst echter nog niet veel verbeteringen te verwachten. Uit de steekproef kwam ook naar voren, dat ongeveer de helft van de makelaars en verzekeraars het komende jaar een verdere afkalving van de tekencapaciteit voor industriële risico’s verwacht. Mede daardoor voorziet een ruime meerderheid – 70% van de makelaars en ruim 80% van de verzekeraars – een verdere premieverhoging per 1 januari 2003. Eén op de zes makelaars en bijna één op de drie verzekeraars ziet de industriële premies zelfs fors toenemen. Daarnaast denken velen aan een verdere aanscherping van het eigen risico. Waar een ieder het wel unaniem over eens is, is dat de rendementen van verzekeraars in het komende jaar zullen toenemen.
Tekenend voor de veranderde marktverhoudingen is, dat ongeveer de helft van zowel de aanwezige risk- en insurancemanagers, makelaars als verzekeraars van mening zei te zijn dat meerjarige onderlinge samenwerkingsverbanden fors aan waarde hebben ingeboet en mede daardoor zullen verdwijnen.
Een andere opmerkelijke uitkomst van de steekproef was, dat bijna 73% van de industriële verzekeraars te kennen gaf in het vervolg liever rechtstreeks zaken te willen doen met verzekerde bedrijven dan met makelaars. Ook gaf een vrijwel even groot percentage aan, dat voor het onderbrengen van het terrorisme- en andere bijzondere risico’s de tijd van een nationale aanpak voorbij is en derhalve de voorkeur uitgaat naar een internationale oplossing hiervoor.
Herverzekering
De pessimistische vooruitzichten voor de verzekerden in het industriële segment werden versterkt door herverzekeraar Jacques Studer (Munich Re), die bij de aanwezigen de schadestatistieken uit de afgelopen drie jaar in herinnering riep. “In het ene jaar (1999) werd een recordbedrag aan catastrofe-schades (aardbevingen, stormen, overstromingen) geboekt ($ 20 miljard), gevolgd door 2000 met een record aantal natuurrampen (850) en 2001 met de terroristische aanslagen in de VS, waarvan de totale schade wordt geraamd op $ 35 miljard.
Volgens hem hebben deze zaken een zwaar stempel gedrukt op het lossratio van zijn maatschappij in de afgelopen drie jaar: 121% (1999), 119% (2000) en 120% (2001, inclusief WTC-schade zelfs 135%). “Ondanks de reeds ingezette verharding, zullen verdere premieverhogingen nodig zijn”, aldus Studer, volgens wie het overigens onzeker is wat de nabije toekomst brengen zal: een voortzetting van de verhardende markt of een terugkeer naar de zachte markt met bijbehorende forse prijsconcurrentie.
Met het oog hierop plaatste hij enkele kanttekeningen bij de (scherpe) premies en voorwaarden van enkele nieuwe aanbieders van tekencapaciteit, vooral afkomstig van ondernemingen uit Bermuda. “Je kunt je hierbij afvragen waar het ondernemerschap eindigt en het opportunisme begint.” Desalniettemin zei ook hij ruimte te zien voor nieuwe, alternatieve financieringsvormen, de zogeheten Alternative Risk Transfers (ART). “Al zullen ook die hun prijs hebben en zeker niet goedkoper zijn dan de huidige (her)verzekeringsaanbiedingen.”
Terrorisme
Forse kritiek hadden de Narim-leden ook op de opstelling van verzekeraars rond het terrorismevraagstuk. Hen werd onder meer een ‘lakse houding en weinig oplossingsgerichte instelling’ verweten.
Kees Krijgsman, die tijdens het congres als gastspreker optrad namens zowel het Verbond van Verzekeraars als de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), weerlegde die kritiek door onder meer naar het buitenland te verwijzen. “Ook in de landen om ons heen zijn nog geen concrete oplossingen voorhanden, terwijl dat in Nederland nabij lijkt. De Werkgroep Terreurschade, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid (‘Financiën’ en ‘EZ’), de Pensioen- en Verzekeringskamer, het Verbond van Verzekeraars, werken daar constructief aan. Daarbij wordt gedacht aan een verzekeringspool voor Nederlandse risico’s, die pas effectief wordt als er zich een schade voordoet. Hierbij nemen verzekeraars de eerste twee ‘layers’ voor hun rekening, een nader vast te stellen percentage per verzekeraar en een eveneens nog vast te stellen limiet voor de gehele verzekeringsmarkt. De derde ‘layer’ komt voor rekening van de herverzekeraars en de vierde van de overheid. Ook de limieten moeten worden vastgesteld, maar die zullen vrijwel zeker lager uitvallen dan die van e 5 miljard in veel grotere landen als Duitsland en Frankrijk”, aldus Krijgsman, die desgevraagd een effectuering van de pool per 1 januari 2003 haalbaar zei te achten. Hoewel Erasmus-directeur Henk van Calcar hem voorhield dat er momenteel nog onduidelijkheid is over de nieuwe regering, is die datum zeker niet onrealistisch.
Ook een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars onderstreepte, dat de ambtenaren van beide ministeries doordrongen zijn van het belang van de verzekeringspool en alles in het werken stellen om deze per 1 januari 2003 van kracht te laten worden.
Sprekend namens de VNAB zei Krijgsman dat “de markt reeds tijdelijk de mogelijkheid biedt van een facultatieve dekking voor het terrorismerisico tegen een nader vast te stellen premie. Het betreft in Nederland gelegen risico’s voor locaties tot _ 50 mln. Ook voor de marine-sector is een oplossing hiervoor zo goed als rond. In goede harmonie tussen makelaars, verzekeraars en herverzekeraars is er een (beperkte) terrorismedekking gekomen voor goederenpolissen en kan deze dekking voor cascopolissen apart worden ingekocht. Totdat dekkingsoplossingen door middel van een pool mogelijk zijn, zal voorts de dekkingsbeperking conform de interim-clausule van de VNAB gehandhaafd blijven”, aldus Krijgsman.
Geert Mol: “…in feite is het een kwestie van slikken of stikken”.
‘Riskmanagement begint ‘key issue’ te worden’
Het belang van riskmanagement is groeiende. Volgens Thierry van Santen, president van de overkoepelende Europese organisatie van riskmanagers Ferma, onderkennen steeds meer ondernemingen dit. Hij schrijft dat onder mee aan de voortschrijdende globalisatie, nieuwe verwachtingen van (al dan niet nieuwe) aandeelhouders en het feit dat aandacht voor risicobeheersing meer en meer een element wordt waarmee je je als bedrijf kunt onderscheiden van de concurrentie. Van Santen is er van overtuigd dat riskmanagement een ‘key issue’ begint te worden. “Het probleem is echter dat nog lang niet alle risk- en insurancemanagers zich daarvan bewust zijn. Zij zullen binnen hun onderneming het voortouw moeten nemen en zich meer als riskmanager moeten opstellen dan, zoals nu, als insurancemanager. Verzekeren vormt namelijk slechts een klein deel binnen het totale palet aan activiteiten op het gebied van riskmanagement.”
Volgens meerdere congresgangers, Narim-leden inbegrepen, zijn de woorden van de Ferma-president vooral te kenmerken als ‘wishfull thinking’. Of zoals een Narim-lid het uitdrukte: “De meeste van onze leden zijn primair insurancemanager en zullen de nodige kennis en vooral praktijkervaring moeten opdoen om door te groeien tot riskmanager, wat in feite een heel ander vak is en andere kwaliteiten vraagt.”

Reageer op dit artikel